శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

29, ఏప్రిల్ 2012, ఆదివారం

సింహ రాశిసింహ రాశి స్వభావం


బేసి, స్థిరరాశి, అగ్నితత్వము, గర్జించు సింహము ఈ రాశికి చిహ్నము. అభిమానము, పట్టుదల, ఆదర్శము, అందరినీ మించవలెనను కుతూహలము, తమమాటను ఇతరులు పాటించినచో బాగుపడుదురను నమ్మకం. చురుకుతనం, తొందరపాటు, ప్రథమ లోపము, పశ్చాత్తాపం, హృదయ వైశాల్యము, ఆపేక్ష వీరి స్వభావమునకు పునాదులు. ఏనాడును, ఎట్టి పరిస్థితులలో ఓటమి నంగీకరింప కుండుట, ఇతరులను ఒక మార్గమున నడపవలెనను కాంక్ష నిరాశ చెందకుండుట వీరికి గల మంచి లక్షణములు, ఆవేశము మాత్రం ఎక్కువ. దానివలననే వారు చిక్కులు ఎదుర్కొనవలసి వస్తుంది. వీరికి తెలియకుండా బాధ్యతలు తలపై వేసుకొని చిరకాలము బాధపడుతుంటారు.

వీరి అభిమానము, దురభిమానం కాకుండా చూచుకొనవలసినబాధ్యత వీరిపై ఉన్నది. ఒక వర్గమునకో, పక్షమునకో (పార్టీ) మతమునకో వీరి అధికారము కట్టుబడినచో వీరావర్గమునకు ఆనతి (తక్కువ) కాలములో అధికారస్థానము పొందగలరు. కానీ వీరి సామర్థ్యం సంకుచితమగును. సర్వమానవ సౌభ్రాత్వత్వము, జీవిత ప్రాథమిక సత్యములను నమ్మి వీరు అవలబించుట సర్వదా శ్రేయోదాయకం. వీరి పథకములలో ఇతరులు సుఖపడుట జరుగును. వీరే స్థితియందున్ననూ వీరి నాశ్రయించువారు వీరిపై ఆధారపడువారు. వీరికి లొంగినవారు, వీరి అడుగు జాడలలో నడచువారు ఎప్పుడునూ ఉందురు.

వీరికి భావ తీవ్రత అధికం. వీరి ప్రజ్ఞ సునిశితము మరియు అతివేగంగా పనిచేయును. అనగా అతి విమర్శ వీరి మనస్సుకు పనికిరాదు. వీరి వేగమునకు వాడితనమునకు తట్టుకొనలేనివారిపై క్షణములో కోపించుదుర్గుణము కలదు. దాని వలన చాలా నష్టము వీరికి కలుగును.

ఐహిక సంబంధములలో వీరికి చాలా నిగ్రహమా వశ్యకము. లేనిచో పరాజయము తప్పదు. సమాజములో ఎక్కువమంది వీరి దృష్టికి కనిపించదు. వీరికి నచ్చని విషయములు ఎక్కువమందిలో వీరికి కనిపించుచుండును. వానిపై వీరి మనస్సు నిలిచినచో తప్పులు పట్టుట, న్యాయము పేరుతో కోపగించుకొనుట, గిల్లికజ్జాలు పెట్టుకొనుట, పోరాడి వెనుకకు మరలివచ్చుట, ఉద్యోగాది జీవనోపాధి మార్గములు దెబ్బతినుట, జీవితము కష్టముల పాలగుట సంభవించవచ్చును.

ఎవరేతప్పు చేసినాను, అంగీకరించినచో క్షమింతురు. రహస్య గోపనము చేసినవారిని నాశనము చేయగలరు. వీరికి కోపము కలిగించు ప్రధానాంశములు రెండు. 1. గుట్టు, గుంభన, చాటుమాటుతనము, 2. నమ్మకముతో మోసం చేయుట, ఇతరుల సంబంధమున వీరికి ప్రేమయో, ద్వేషమో ఉండుట సాధ్యముకాని, లౌక్యముతో మంచిగా కాలక్షేపము చేయుట వీరికి సాధ్యపడదు. మానవత్వముపై మంచితనముపై వీరికి అంతులేని నమ్మకమున్నది. క్రొత్తవారిని వీరు నమ్మకుండా నుండలేరు. జాలి కలిగించే దృశ్యము కనిపించినచో వీరు కష్టముల పాలైనా బాధ్యతలను వహించి సహాయం చేయుదురు. దాని వలన కొంతమంది కపటజాలి చూపి వీరికి మోసము చేయు అవకాశమున్నది.

మోసము చేయుట, నమ్మించి నట్టేట కపట ప్రేమ చూపుట వీరి స్వభావములో లేవు, అందరూ వీరి మాటలకు లోబడవలెనని, అందరికన్నా, తెలివైనవారని వీరి నమ్మకం. వీరి కంఠధ్వని ఇతరులనాకర్శించును. వీరి వాక్యములు సూత్రప్రాయములు, ఆలోచనాత్మకమై ఉండును. డబ్బు, ఆస్తి పాస్తులు, అధికారము వీరి దృష్టిలో ఏమంత విలువైనవికావు. కాని కీర్తి దాహము, ప్రచార కాంక్ష అను రెండు విషయములలో మాత్రము వీరు లొంగిపోవుదురు. డాంబికత్వము, ఇతరులు పొగడవలెనను కోరిక వీరిని వీరు శ్లాఘించుకొనుట (పొగుడుకొనుట) అనులక్షణములు అధీనములో ఉన్న వీరంతటివారుండరు.

వైద్యవృత్తికి సంబంధించిన అన్ని శాఖలు వీరికి అనుకూలములు. బాధలో నున్నవారిని రక్షించు వృత్తుల శాఖలలో వీరు రాణింతురు. వ్యాపార సంస్థలలో ప్రచారమునకు సంబంధించిన వృత్తులు కూడా మంచివి. ఔషదముల రసాయన ద్రవ్యముల, వస్తు ప్రదర్శనశాలల నిర్వహణ, టూరింగ్ ఏజంట్లుగా పనిచేయుట, వీరికి సరిపడు వృత్తులు ఇంకను వాగ్ధాటికి, ఉపన్యాసాదులను, సాహిత్యమునకు, శాస్త్రబోధనకు, సాంకేతిక విద్యలక్రమశిక్షణకు సంబంధించిన వృత్తులలో కూడా వీరు రాణింతురు. మొత్తము మీద వీరు ఉద్యోగములో కన్న, వ్యాపారాదులలోనే ఎక్కువగా రాణింతురు. ఒకరి క్రిందపని చేయు చిన్న ఉద్యోగములలో వీరికి చిక్కులుండును. అధికారులతో వీరికి మంచి సంబంధములు కుదరవు. ఈ విషయంలో కొంచెం నిగ్రహం తప్పనిసరి.

ఆదర్శవంతమైన స్త్రీని వివాహమాడి, ప్రేమదేవతగా ఆరాధింపవలెనను ఆదర్శం వీరికుండును. సామాన్యముగా ఈ విషయమున వీరికాశాభంగము కలుగగలదు. త్వరపడి ఆవేశమున అపాత్ర (తగని) వ్యక్తిని వివాహము చేసుకొనుట, వీరపేక్షించిన ప్రేమతత్త్వము లభించనప్పుడు, జీవితసౌధము కూలిపోయినట్లు వీరు బాధపడుటకు జరుగుటకు అవకాశమున్నది. వీరికి స్త్రీ జనాకర్షణ ఎక్కువ, వీరి ఆవేశముచే ఆకర్షింపబడిన కొందరి స్త్రీలతో సులభంగా ప్రణయ కలాపములు కలుగు అవకాశమున్నది. వీరి శీలముపై వీరి ప్రేమ సామాన్యము ఆధారపడి ఉన్నది.

చిన్నతనమున జ్వరబాధలు, వడగాల్పుల క్రిందపడి దెబ్బతగిలించుకొనుట, అగ్నిప్రమాదములు సంభవించగలవు. యవ్వదశలో జీర్ణకోశబాధలు, కడుపునొప్పి, తలనొప్పి, పార్శ్వపునొప్పులు, కంటిజబ్బులు కలుగవచ్చును. నడివయస్సునుండి శరీరము స్థూలమై, అతి శ్రమవలన గుండె జబ్బు రక్తపోటు (బి.పి) కంటిచూపు మందగించుట కలుగవచ్చును. శరీర వ్యాయామము ఆరుబయట విహారము వీరికి ఆరోగ్యము కలిగించును.

ఈ రాశిలో జన్మించు స్త్రీలకు విద్యలో ప్రావీణ్యం సులభముగా కలుగును, పిల్లలను పెంచుట, క్రమశిక్షణనిచ్చుట వీరికి వెన్నతోపెట్టిన విద్యలు. ఈ బాధ్యతలను విడిచి, సాంఘికముగా పురోగమించు కోరిక కొందరికి కలుగును. అటువంటి స్త్రీలకు, ఇల్లు సంబంధిత వ్యవహారములు పట్టవు. వీరిలో కొంతమంది దేశపర్యటన చేసి అనేక వింతలను విశేషములను చూడగలరు.


jyothisham, telugu jyothisham, online telugu jyothisham, Teugu Astrology, online telugu astrology predictions,vasthu, Purohit, astrology in telugu, jathakam in telugu, jyothisham in telugu, Online Telugu Astrology, online telugu jyothisham, telugu astrology, Today Panchangam,telugu rasi phalalu, horoscope in telugu, Online Poojalu, Telugu Horoscope, Telugu Panchangam, Vasthu In Telugu, Astrology, Benefic and Malefic Planets Charts,How to read horoscope, chart Jataka Chakram, Planets Rasi Telugu,Jathakam,Horoscope in Telugu, తెలుగు జాతకం, Most accurate and most popular online Telugu Astrology,telugu astrology software, telugu astrology by date of birth, today telugu astrology, telugu astrology by date of birth,telugu astrology, rashi and graha matching,telugu astrology in telugu, telugu astrology software free download, free telugu astrology, telugu astrology 40 pages, telugu astrology horoscope, telugu astrology, jyotish matching, telugu astrology books, telugu astrology free,telugu astrology for marriage, telugu astrology app free download, telugu astrology matching, telugu astrology detail, astrology in telugu, telugu astrology for today, telugu astrology online, telugu astrology today, telugu astrology for this week, telugu astrology paid, twitter jyothisham telugu , jyothisham telugu tutorial , free jyothisham telugu, online jyothisham telugu, jyothisham telugu, Rashi Phalalu now. Jathakam/ Horoscope in Telugu. తెలుగు జాతకం. Most accurate and most popular online Telugu Astrology. Welcome to our online Telugu Jatakam service. Here you can check your horoscope in Telugu తెలుగు జాతకం, వధూవర గుణమేళనం, నవజాత శిశుజాతకం, రాశిఫలములు, పంచాంగం మరియు జ్యోతిష పాఠాలు Telugu Jatakam with predictions. తెలుగు జాతకం ఫలితములతో. with newborn report in Telugu. తెలుగు జాతకం యోగాలు, కాలసర్పదోషం మరియు పరిహారములు మరియు మరిన్ని విశేషాలతో

2 వ్యాఖ్యలు:

 1. respected sir , my name is syed mohammed khawaja mohiddion , DOB: 12:08:1985, night 12:00 pm, can u please tell me about my future, my job, mirage, my life & my born history i want to know every thing about my life "A-Z"

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. Hi

  I am saikrishna from ongole(ANDHRAPRADESH).I want to know myself through astrology.Here are my details.please reply to me........
  1. Name : chavali venkata saikrishna
  2 .Date of Birth : aug-4-1989
  3 .Time of Birth : BETWEEN 5:00-5:30PM
  4 .Place of Birth : ONGOLE

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...