శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

20, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - శని

శని:-

లగ్నాది ద్వాదశ రాశులయందు శని యున్న ఫలము :

శని స్వరాశులయిన మకర కుంభములయందుండి లగ్నమయిననూ, తన ఉచ్ఛస్థానమయిన తులయందుండ అది లగ్నమయిననూ జాతకుడు రాజతుల్యుడు, ప్రధానాధికారి, నగరపాలకుడు అగును. ఇతర రాశులయందుండగా అవి లగ్నములయిన జాతకుడు బాల్యమునుండి దుఃఖపరితప్తుడు, నిస్సహాయుడు, మలినాంబరధారి, నీరసి అగును.

శని ద్వితీయ, తృతీయ భావములయందున్న ఫలము :

శని ద్వితీయమునయున్న జాతకుడు జుగుప్స కలిగిన మోము కలవాడు, నిర్ధనుడు, అన్యాయవర్తనుడు, కాలక్రమమున దూరములయందు నివసించువాడు, మరియూ ధనవాహనములు కలవాడగును. శని తృతీయ భావమునయున్న జాతకుడు మిక్కిలి విజ్ఞానవంతుడు, దానధర్మములయందుదారుడు, భార్యాసమేతుడయి సుఖములను బడయువాడు, నిరుత్సాహి, దుఃఖము లేనివాడు యగును.

శని చతుర్ధ, పంచమ, షష్టి, సప్తమ స్థానములయందున్న ఫలము :

చతుర్ధమయిన శనియున్న జాతకుడు సుఖము లేనివాడు, గృహములేనివాడు, వాహనములేనివాడు, బాల్యమున అనారోగి, తల్లిని పీడించువాడు అగును. పంచమభావమున శనియున్న జాతకుడు తిరుగాడుట, అజ్ఞాని, సుతధనసుఖహీనుడూ, దురభిమాని, దురాలోచనాపరుడూ అగును. శని షష్టమమునయున్న జాతకుడు తిండిపోతు, ధనవంతుడు, శతృవులచేత ఓడింపబడినవాడు, దుశ్చరితుడు, మానవంతుడు అగును. శని సప్తమమునయున్న జాతకుడు కళత్రయుతుడు, తిరుగాడువాడు, భయకంపితుడు అగును.

శని అష్టమ స్థానమునయున్న ఫలము :

అష్టమమున శని యున్న జాతకుడు శుభ్రములేనివాడు, నిర్ధనుడు, మూలశంక మొదలగు రోగపీడితుడు, కౄరమనస్కుడు, క్షధార్తుడు, సుహృజ్జనుల అవమానింపబడినవాడు అగును.

శని భాగ్య, రాజ్య, లాభ, వ్యయ స్థానములనున్న ఫలము :

భాగ్యస్థానమున శనియున్న జాతకునకు అదృష్టము - ఆస్తి - సంతతి - పితృధర్మము మొదలుగునవి యేమియూ వుండవు. మోసకారి యగును, శని దశమమునయున్న జాతకుడు రాజు కానీ, అమాత్యుడు గానీ యగును. వ్యవసాయమున అభిరుచి, ధైర్యవంతుడు, ధనవంతుడు, ఖ్యాతి గలవాడు అగును. శని యేకాదశములో యున్న జాతకుడు చిరంజీవి, బహుసంపాదనాపరుడు, స్థిరసంపదలు కలవాడు, నిరోగవంతుడు అగును. ద్వాదశమున శనియున్న జాతకుడు నిర్లజ్జాపరుడు, నిర్ధనుడు, అపుత్రవంతుడు, అంగవికలుడు, మూర్ఖుడు, శతృవులచేత త్రోలబడినవాడు అగును.


ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...