శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

28, ఫిబ్రవరి 2013, గురువారం

కుజ జపం – పరిహారము – శాంతులు (సకాలములో వివాహము కాని కన్యలు చేయవలసిన విధులు)

కుజ జపం
స్కంద ఉవాచ :
ఋణగ్రస్తరాణాం తు – ఋణముక్తి: కథం భవేత్!
బ్రాహ్మోవాచః వక్ష్యే హం సర్వలోకానాం – హితార్థం హితకామదమ్
శ్రీమందగారస్తోత్రమహామంత్రస్య – గౌతమ ఋషిః అనుష్టమ్ ఛందః
అంగారకో దేవతా మమ ఋణవిమోచనార్ధే జపే వినియోగః
ధ్యానమ్
రక్తమాల్యాంబరధర : - శూలశక్తి గదాధరః
చతుర్భుజో మేషగతో వరదశ్చ ధరాసుతః
మంగళో భూమిపుత్రశ్చ – ఋణహర్తా ధనప్రదః
స్థిరాసనో మహాకాయః – సర్వకామఫలప్రదః
లోహితో లోహితాక్షశ్చ – సామగానం కృపకరః!
ధారాత్మజఃకుహోభౌమో – భూమిజో భూమినందనః
అంగారకో యమ శ్చైవ – సర్వరోగాపహారకః!
సృష్టే: కర్తా ఛ హర్తాచ – నిర్వదేవైశ్చ పూజితః
పితాని కుజ నామాని – నిత్యం యః ప్రయతః పఠేత్!
ఋణం చ జాయతే తస్య – ధనం ప్రాప్నో త్యసంశయమ్.
అంగారక! మహీపుత్ర! – భగవాన్ భక్తవత్సల నమోస్తుతే
మమాశేష – ఋణ మాశు వినాశయ రక్తగందైశ్చ పుష్పైశ్చ – దూమదీపైర్గుదోదకై:
మంగళం పూజయిత్యాతు – దీపం దత్వా తదంతికే ఋణరేఖాః
ప్రకర్తవ్యా – అంగారేణ తదగ్రతః! తాశ్చ ప్రమార్జయే త్సశ్చాత్ – వామపాదేన సంస్ప్రశన్.

మూలమంత్ర :
అంగారక మహీపుత్ర – భగవాన్ భక్తవత్సల!
నమోస్తుతే మమాశేష – ఋణ మాశు విమోచయ
ఏవం కృతే స సందేహో – ఋణం హీత్వాధనీ భవత్!
మహతీం శ్రియ మాప్నోతి – హ్యపరో ధనదో యథా ఆర్ఘ్యము:
అంగారక మహీపుత్ర! భగవాన్ భక్తవత్సల నమోస్తుతే
మమాశేష – ఋణ మాశు విమోచయ భూమిపుత్ర మహాతేజ – స్స్వేదోద్భవ పినాకినః
ఋణార్తస్త్వాం ప్రపన్నోస్మి – గృహాణార్ఘ్యం నమోస్తుతే ఇతి ఋణమోచాకాంగారక స్తోత్రమ్
కుజదోష నివృత్తి కొరకు నృసింహావతార స్తుతి హిరణ్యకశిపు చ్చేదనతో ప్రహ్లాదాభయ దాయన హేతో నరసింహాచ్యుత రూపనమో భక్తం పరిపాలయమామ్ రామస్మరణాదన్యోపాయం నహి పశ్యామో భవతరణే రామహరే క్రుష్ణహరే తవనామ వదామి సదాన్నహరే (దశావతారములలో నృసింహావతారము పరమాత్మంశ కుజగ్రహము) కుజ మహర్దశలో చేయవలసిన దానములు
1. కుజమహర్దశలో కుజ అంతర్ధశలో ఎద్దును దానమివ్వాలి.
2. కుజమహర్దశలో రాహువు అంతర్ధశలో నల్లని ఆవును దానమివ్వాలి.
3. కుజమర్దహశలో గురు అంతర్ధశలో బంగారమును దానమివ్వాలి.
4. కుజమర్దశలో శని అంతర్ధశలో నువ్వుల ముద్దను దానమివ్వాలి.
5. కుజమర్దహశలో బుధ అంతర్ధశలో గుఱ్ఱమును దానమివ్వాలి.
6. కుజమర్దహశలో కేతు అంతర్ధశలో మేకను దానమివ్వాలి.
7. కుజమర్దహశలో శుక్ర అంతర్ధశలో దుర్గా దానమివ్వాలి.
8. కుజమర్దహశలో రవి అంతర్ధశలో పద్మమును దానమివ్వాలి.
9. కుజమర్దహశలో చంద్ర అంతర్ధశలో ఎద్దును దానమివ్వాలి. గమనిక : కొన్ని వస్తువులు దొరకనప్పుడు వాటికి మారుగా ధనమిచ్చుట కంటెను ఆ వస్తువు ఆకారంలో వెండితో ప్రతిమ చేయించి దక్షిణతో ధారపోయవచ్చును.
కుజ దోష నివారణకు రామాయణ పారాయణ మరియు నైవేద్యాలు కుజ మహర్దశలో బాలకాండలో 36, 37 సర్గ పారాయణం చేయాలి. హనుమంతుని పూజించి, నైవేద్యంగా చెక్కర, పొంగలి సమర్పించాలి. కుజ మహర్దశలో కేతు అంతర్దశలో మేకను దానమివ్వాలి. కుజ మహర్ధశలో కుజ అంతర్దశలో ఉత్తరాకాండ 26 పారాయణ చేసి, నైవేద్యంగా బెల్లం మరియు కందిపప్పుతో పొంగలి సమర్పించాలి.
1. కుజ మహర్ధశలో కుజ అంతర్దశలో ఉత్తరాకాండ 59 పారాయణ చేసి, నైవేద్యంగా తేనె లేదా ఎండుమిర్చి సమర్పించాలి.
2. కుజ మహర్ధశలో గురు అంతర్దశలో సుందరకాండ 51 పారాయణ చేసి, నైవేద్యంగా అమృతపాణీలు లేదా చక్కరకేళీలు సమర్పించాలి.
3. కుజ మహర్ధశలో శని అంతర్దశలో సుందరకాండ 70 పారాయణ. నైవేద్యం: నేరేడు లేదా నల్లద్రాక్ష.
4. కుజ మహర్ధశలో బుధ అంతర్దశలో బాలకాండ 16వ సర్గ పారాయణ. నైవేద్యం: ఆకుపచ్చ ద్రాక్ష లేదా తాంబూలము.
5. కుజ మహర్ధశలో కేతు అంతర్దశలో యుద్దకాండ 116వ సర్గ పారాయణ. నైవేద్యం: ఖర్జూరము లేదా కొబ్బరికాయ.
6. కుజ మహర్ధశలో శుక్ర అంతర్దశలో సుందరకాండ 53వ సర్గ పారాయణ. నైవేద్యం: క్యారట్ పంచదార గుళికలు లేదా పటికబెల్లం.
7. కుజ మహర్ధశలో రవిఅంతర్దశలో బాలకాండ 23వ సర్గ పారాయణ. నైవేద్యం: క్యారెట్ లేదా చేమదుంపలు.
8. కుజ మహర్ధశలో చంద్ర అంతర్దశలో బాలకాండ 17వ సర్గ పారాయణ. నైవేద్యం: పాలు, పంచదారతో పాయసము. 

కుజదోషం – పరిహారము – శాంతులు (సకాలములో వివాహము కాని కన్యలు చేయవలసిన విధులు) 

1. మోపిదేవి, బిక్కవోలు, నాగులపాడు, పెదకూరపాడు, నవులూరు పుట్ట మొదలగు సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రములు దర్శించి కందులు దానము చేయాలి.
2. కనీసము 7 మంగళవారములు ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఉదయం 7 లోపుగా దగ్గరలోని సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రములను దర్శించి 7 మార్లు సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం పఠించి 7 – ప్రదక్షిణాలు చేసి 70 సార్లు కుజ శ్లోకమును ధ్యానము చేసి చివరి, అంటే 7వ మంగళవారము కందులు దానము చేయాలి.
3. తమిళనాడులో అనేక సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రములు ఉన్నాయి. అవకాశము ఉన్నవారు క్షేత్ర దర్శనముతో దోషనివృత్తి చేసుకొనగలరు. ఒక కృత్తిక నక్షత్రము రోజుకాని, షష్టి తిధి యండుకాని వైదీశ్వరన్ కోయిల్ దర్శించి అభిషేక అర్చనాదులు జరిపించుకొనగలరు.
4. మంగళవారము రోజున గోధుమరంగు కుక్కలకు పాలు, రొట్టెలు పెట్టండి.
5. మీ దగ్గరలో ఉన్న సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గుడికి వెళ్ళి పూజలు జరుపుకొనవలెను. ఎర్రని ఫలములు, ఎర్రని వస్త్రములు దానము చేయండి. పేదలకు కందిపప్పు వంటకాలు దానం చేయండి.
6. పగడమును ఎడమచేతి ఉంగరపు వేలుకి వెండితో ధరించండి.
7. 7 మంగళవారములు ఏకభుక్తము చేసినచో మంచిది. అనగా ఉదయం భోజనము చేసి సాయంత్రం భోజనము చేయరాదు. సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి 70 ప్రదక్షిణలు చేయండి.
8. ముఖ్యముగా స్త్రీలు పగడమాలను ధరించి, ఎరుపు రంగు కలిగిన వస్త్రములు ధరించి ఎరుపు గాజులు, కుంకుమ ధరించవలెను.
9. నవగ్రహములలో కుజ విగ్రహము వద్ద 7 ఎర్రరంగు వత్తులతో దీపారాధన చేసి ఎర్రని పుష్పము, ఎర్రని వస్త్రములు అలంకరించాలి.
10. 7మంగళవారములు 1.24కే.జీలు ధాన్యము, కందులు ఎర్రని వస్త్రములో పోసి దక్షిణ తాంబూలాదులతో దానము ఇవ్వవలెను.
11. కుజగ్రహమునకు జపము చేయించి కందులు దానము చేయాలి.
12. కుజ ధ్యాన శ్లోకము ప్రతిరోజూ 70 మార్లు చొప్పున పారాయణ చేయాలి.
13. కుజ గాయత్రీ మంత్రమును 7 మంగళవారములు 70 మార్లు పారాయణ చేయాలి.
14. కుజ మంత్రమును 40 రోజులలో 7000 మార్లు జపము చేయాలి, లేదా ప్రతిరోజూ సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం పారాయణ చేయాలి.
15. తీరికలేనివారు కుజ శ్లోకమును 7 మార్లుకాని, కుజ మంత్రమును 70 మార్లుకాని పారాయణ చేయాలి.
16. సుబ్రహ్మణ్య షష్టి పర్వదినమున సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం 7 మార్లు పారాయణచేయవలెను

27, ఫిబ్రవరి 2013, బుధవారం

శుక్రగ్రహ జపం

 (Shukra Graha Japam)

ఆవాహనము:
అస్యశ్రీ శుక్ర గ్రహ మహా మంత్రస్య భరద్వాజ ఋషిః! శుక్రగ్రహో దేవతా!
త్రిష్టుప్ చ్చందః శుక్రగ్రహ ప్రసాద సిద్ధర్ధే శుక్రగ్రహ మూలమంత్ర జపం కరిష్యే:!!
కరన్యాసము:
ఓం సుక్రంతే అన్యత్ - అంగుష్టాభ్యాసం నమః ఓం యజంతే అన్యత్ - తర్జనీభ్యాం
ఓం విష్ణురూపే అహని - మధ్యమాభ్యాం నమః ఓం ద్యౌరివాసి - అనామికాభ్యాం నమః
ఓం విశ్వహిమాయ అవసిన్వధావః - కనిష్టికాభ్యాసం నమః
ఓం భద్రాతే పూషన్నిహరాతిరస్తు - కరతల కరపృష్టాభ్యాసం నమః
అంగన్యాసము:
ఓం సుక్రంతే అన్యత్ - హృదయాయ నమః ఓం యజంతే అన్యత్ - శివసేస్వాహా
ఓం విష్ణురూపే అహని - శిఖాయైవషట్ ఓం ద్యౌరివాసి - కవచాయహు
ఓం విశ్వాహిమాయ అవసిన్వధావః - నేత్రత్రయాయ వౌషట్
ఓం భద్రాతే పూషన్నిహరాతిరస్తు - అస్త్రాయఫట్ ఓం భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్భంధః
ఆదిదేవతాః
ఇంద్రాణి మాసునారిషు సుపత్ని మహ మాశ్రవం సహ్యస్యా అపరంచన జరసామరతే పతి:!
ప్రత్యథి దేవతా: ఇంద్ర ఓ విశ్వతస్పరిహ వామయే జనేభ్యం:! అస్మకమస్తు కేవలః
వేదమంత్రం
శుక్రన్తే అవ్యద్య జతంతే అవ్యద్విషురాపే ఆహానిద్యౌరివాసి విశ్వాహి
మాయా అవసి స్వదావో భద్రాతే పూషన్నిహిరాతిరస్తు!!
సూర్య కవచ స్తోత్రము శిరోమే భార్గవః పాతు! ఫాలం పాతు గ్రహధిపః!
నేత్రే దైత్యగురు: పాతు! శ్రోత్రే శ్రీ చంద్రనద్యుతి:! పాతుమే నాసికాం కావ్యో!
వాదనం దైత్య వందితః! రసనా ముశనా: పాతు! కర్ణం శ్రీకంఠ భక్తిమాన్!
భుజౌ తేహోనిధి: పాతు! వక్షో యోగవిదాం వరః! అక్షమాలా ధరోక్షేత్!
కుక్షిం మె చక్షుషాం కరం:! కటింమే పాతు విశ్వాత్మా! సిక్థినీ సర్వపూజితః!
జానునీ తు భ్రుగు: పాతు! జంఘేమే మహతాం వరః! గుల్ఫౌ గుణనిధి: పాతు!
పాదౌమే పాండురాంబరః! సర్వాణ్యంగాని మే పాతు! శుక్ర కవి రహర్నిశం!!
ఫలశ్రుతి:
య ఇదం కవచం దివ్యం పఠేచ్చ శ్రద్దయాన్వితః!
సతస్య జాయ తే పీడ! భార్గవస్య ప్రసాదతః!!
శుక్ర మంగళాష్టకమ్
శుక్రోభార్గవ గోత్రజ స్సిత నిభః పూర్వముఖః పూర్వదిక్! పంచాశ్రో వృషవస్తు లాధిప మహారాష్ట్రాదిపౌ దుంబర!!
ఇంద్రాణీ మఘవాచ సౌమ్య విరజౌ మిత్రేర్క చంద్రావరీ! శాస్భూ భ్రుద్దశ వర్జితో భ్రుగుసుతః కుర్యాత్సదా మంగళమ్!!
శుక్రాష్టోత్తర శతమామావళి: ఓం శుక్రాయ నమః ఓం శుచయే నమః ఓం శుభగుణాయ నమః
ఓం శుభదయ నమః ఓం శుభలక్షణాయ నమః ఓం శోభనాక్షాయ నమః ఓం శుభ్రరూపాయ నమః
ఓం శుద్ధస్పటికభాస్వరాయ నమః ఓం దీనార్తిహరాకాయ నమః ఓం దైత్యగురవే నమః
ఓం దేవాభినందితాయ నమః ఓం కావ్యసక్తాయ నమః ఓం కామపాలాయ నమః ఓం కవయే నమః
ఓం కల్యాణదాయకాయ నమః ఓం భద్రమూర్తయే నమః ఓం భద్రగుణాయ నమః
ఓం భార్గవాయ నమః ఓం భక్తపాలనాయ నమః ఓం భోగదాయ నమః ఓం భువనాధ్యక్షాయ నమః
ఓం భుక్తిముక్తి ఫలప్రదాయ నమః ఓం చారుశీలాయ నమః ఓం చారురూపాయ నమః
ఓం చారుచంద్ర నిభాసనాయ నమః ఓం నిధయే నమః ఓం నిఖిల శాస్త్రజ్ఞాయ నమః
ఓం నీతివిద్యాధురంధరాయ నమః ఓం సర్వ లక్షణ సంపన్నాయ నమః ఓం సర్వావగుణవర్ణితాయ
ఓం సమానాధిక నిర్ముక్తాయ నమః ఓం సకలాగమపారగాయ నమః ఓం భ్రుగవే నమః
ఓం భోగకరాయ నమః ఓం భూమీసురపాలనతత్పరాయ నమః ఓం మనస్వినే నమః
ఓం మానదాయ నమః ఓం నూన్యాయ నమః ఓం మాయాతీతాయ నమః ఓం మహాశయాయ నమః
ఓం బలిప్రసన్నాయ నమః ఓం అభయదాయ నమః ఓం బలినే నమః ఓం బలపరాక్రమాయ నమః
ఓం భవపాశపరిత్యాగాయ నమః ఓం బలిబంధవిమోచకాయ నమః ఓం ఘనాశయాయ నమః
ఓం ఘనాధ్యక్షయ నమః ఓం కంబుగ్రీవాయ నమః ఓం కళాధరాయ నమః ఓం కారుణ్యరససంపూర్ణాయ నమః
ఓం కళ్యాణగుణవర్థనాయ నమః ఓంశ్వేతాంబరాయ నమః ఓం శ్వేత వపుషే నమః ఓం చతుర్భుజసమన్వితాయ నమః
ఓం అక్షమాలాధరాయ నమః ఓం అచింత్యాయ నమః ఓం అక్షీణగుణభాసురాయ నమః
ఓం నక్షత్రగణ సంచారాయ నమః ఓం నయదాయ నమః ఓం నీతిమార్గదాయ నమః ఓం వర్షప్రదాయ నమః
ఓం హృషీకేశాయ నమః ఓం క్లేశానాశకరాయ నమః ఓం కవయే నమః ఓం చిన్తితార్థప్రదాయ నమః
ఓం శాస్తమతయే నమః ఓం చిత్తసమాధికృతే నమః ఓం ఆదివ్యాధిహరాయ నమః
ఓం భూరివిక్రమాయ నమః ఓం పున్యదాయకాయ నమః ఓం పురాణపురుషాయ నమః
ఓం పురుహోతాది సన్నుతాయ నమః ఓం అజేయాయ నమః ఓం విజితారాతయే నమః
ఓం వివిధాభరణోజ్జ్వలాయ నమః ఓం కుందపుష్ప ప్రతికాశాయ నమః ఓం అమన్దహాసాయ నమః
ఓం మహామతయే నమః ఓం ముక్తాఫలఫసమానాభాయ నమః ఓం ముక్తిదాయ నమః
ఓం మునిసన్నుతాయ నమః ఓం రత్నసింహసనారూఢాయ నమః ఓం రథస్థాయ నమః
ఓం అజతప్రభాయ నమః ఓం సూర్యప్రాగ్దేశ సంచారాయ నమః ఓం సురశత్రునుహృదే నమః
ఓం కవయే నమః ఓం తులావృషభారశీశాయ నమః ఓం దుర్ధరాయ నమః ఓం ధర్మపాలకాయ నమః
ఓం భాగ్యదాయ నమః ఓం భవ్యచారిత్రాయ నమః ఓం భవపాశవిమోచకాయ నమః
ఓం గౌడదేశేశ్వరాయ నమః ఓం గోప్త్రే నమః ఓం గుణినే నమః ఓం గుణవిభూషణాయ నమః
ఓం జ్యేష్టానక్షత్రసంభూతాయ నమః ఓం జ్యేష్టాయ నమః ఓం శ్రేష్టాయ నమః ఓం శుచిస్మితాయ నమః
ఓం అపవర్గ ప్రదాయ నమః ఓం సన్తానిఫలదాయకాయ నమః ఓం సర్త్వేశ్వర్యప్రదాయ నమః
ఓం సర్వ గీర్వాణ గుణసన్నుతాయ నమః శుక్ర స్తోత్రమ్ శృన్వంతు మునయస్సర్వే
శుక్రస్తోత్రమిదం శుభమ్, రహస్యం సర్వభూతానాం శుక్రప్రీతికరం పరమ్.
యేషాం సంకీర్తన ఐర్నిత్యం సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్, తాని శుక్రస్య నామాని కథయామి
శుభాని చ. శుక్రస్శుభగ్రహస్శ్రీమాన్ వర్తకృద్వర్శవిఘ్నకృత్ తెజోనిధిరాజ్ఞానదయా యోగీ యోగవిదాం పరః
దైత్య సంజీవసత్రాంతో దైత్యనేత్రోశనా కవి: నీతికర్తాగ్రహాధీశోవిశ్వాత్మా లోకపూజితః
శుక్రమాల్యాంబరథః శ్రీ చందనసమప్రభః అక్షమాలాధరః కావ్యస్తపోమూర్తిర్థన ప్రదః
చతుర్వింసతినామాని అష్టోత్తరశతం యధా, దేవస్యాగ్రే విశేషేణ పూజాం కృత్యాం విధానతః
యఇదం పఠతి స్తోత్రం భార్గావస్య మహాత్మనః విషమస్టోపి భగవాన్ తుష్ట
స్స్యాన్నాత్రసంశయః స్తోత్రంభ్రుగోరిదమసంతగుణప్రదం యో భక్త్యా పఠేత
మనుజో నియతస్శాచిస్సన్ ప్రాప్నోతి నిత్య మాతులాం
శ్రియమీ ప్సితార్దాన్ రాజ్యం సమస్తధనధాన్యయుతం సమృద్ధిమ్.
(శుక్రం తే అన్య ద్యజితం తే అన్యద్విషురూపే అహనీ ద్యౌరివాసి, విశ్వాహి మాయా అవసి స్వధావో భద్రాతే పూషన్నిహ రాతిరస్తు.)

శుక్రమహ ర్దశలో చేయవలసిన దానములు
1. శుక్రమహర్దశలో శుక్ర అంతర్దశలో తెల్ల ఆవును దానం చేయండి.
2. శుక్రమహర్దశలో రవి అంతర్దశలో ధాన్యం దానం చేయండి.
3. శుక్రమహర్దశలో చంద్ర అంతర్దశలో మినుములు దానం చేయండి.
4. శుక్రమహర్దశలో కుజ అంతర్దశలో ఎద్దును దానం చేయండి.
5. శుక్రమహర్దశలో రాహు అంతర్దశలో గుమ్మడిపండును దానం చేయండి.
6. శుక్రమహర్దశలో గురు అంతర్దశలో గుమ్మడిపండును దానం చేయండి.
7. శుక్రమహర్దశలో శని అంతర్దశలో గేదెను దానం చేయండి
8. శుక్రమహర్దశలో బుధ అంతర్దశలో కొంత ధనం దానం చేయండి.
9. శుక్రమహర్దశలో కేతు అంతర్దశలో ధాన్యం దానం చేయండి
శుక్ర దోషం – పరిహారం – శాంతులు
1. ప్రతి శుక్రవారం దగ్గరలో ఉన్న మహాలక్ష్మీ దేవాలయానికి వెళ్ళి ఉదయం 6 గంటల నుండి 7 గంటలవరకూ 200 ప్రదక్షిణాలు చేయండి.
2. 20 శుక్రవారాలు నవగ్రహాలకు 200ప్రదక్షిణాలు చేసి 1.25 కే.జీ లు బొబ్బర్లు తెలుపు వస్త్రములో దానము చేయండి.
3. విశాఖపట్నంలోని కనకమహాలక్ష్మి దేవాలయమునకు వెళ్ళి దర్శించండి.
4. శుక్రవారం రోజున పేదలకు పాలు, పంచదార పంచండి.
5. కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కొల్వాపూర్ మహాలక్ష్మి దేవాలయం దర్శించి బొబ్బర్లు చానం చేయండి.
6. వజ్రం (శ్వేత పుష్యరాగం) కుడిచేతి ఉంగరపు వెలికి బంగారంలో ధరించండి.
7. శుక్రగ్రహ జపం బ్రాహ్మణుడితో చేయించి బొబ్బర్లు దానం చేయండి.
8. శుక్రవారం నవగ్రహాలకు 20ఒత్తులతో దీపారాధన చేసి తెల్లటి వస్త్రాన్ని దానం చేయండి.
9. 20 శుక్రవారములు ఉపవాసం ఉండి చివరి శుక్రవారం లక్ష్మీపూజ, శుక్ర అష్టోత్తర పూజ చేయండి.
10. తమిళనాడులోని కంచనూరు దేవస్థానమును దర్శించండి.
11. మహాలక్ష్మి ఆలయం నందు పేదలకు, సాధువులకు ప్రసాదం పంచి పెట్టండి. శుక్రవారం అన్నదానం చేయండి.
12. శుక్రధ్యాన శ్లోకమును ప్రతిరోజూ 200మార్లు పారాయణం చేయండి.
13. శుక్రగాయత్రి మంత్రమును 20 శుక్రవారములు 200 మార్లు పారాయణం చేయండి.
14. శుక్రమంత్రమును 40 రోజులలో 20,000 మార్లు జపం చేయండి. లేదా ప్రతిరోజూ మహాలక్ష్మి అష్టకం పారాయణం చేయండి.
15. తీరికలేనివారు కనీసం శుక్రశ్లోకం 20 మార్లు కాని, శుక్ర మంత్రమును 20 మార్లుగాని పారాయణ చేయండి.
16. దీపావళినాడు మహాలక్ష్మి అష్టకం 8 మార్లు పారాయణ చేయండి.

26, ఫిబ్రవరి 2013, మంగళవారం

బుధగ్రహ జపం – పరిహారము – శాంతులు

 (Budhagraha Japam)

ఆవాహనము:
అస్య శ్రీబుధగ్రహ మహా మంత్రస్య! కాశ్యప ఋషిః
బుధగ్రహోదేవతా త్రిష్టుప్ ఛందః బుధగ్రహ మాల మంత్ర జపం కరిష్యే!!
కరన్యాసము:
ఓం ఉద్భుద్యస్వాగ్నే ప్రతిజాగృహే - అంగుష్టాభ్యం నమః
ఓం త్వమిష్టపూర్తీ - తర్జనీభ్యాం నమః ఓం సగ్ నృజేధాంమయం చ -
మధ్యమాభ్యాం నమః ఓం అస్మిస్నదస్తే ఆవాః - అనామికాభ్యాం నమః
ఓం జయమానశ్చ సీదతి - కరతల కరపృష్టాభ్యాం నమః
అంగన్యాసము:
ఓం ఉద్భుద్యస్వాగ్నే ప్రతిజాగృహే - హృదయాయ నమః
ఓం త్వమిష్టపూర్తీ - శిరసే స్వాహా ఓం సగ్ నృజేధాంమయంచ - శిఖాయైవషట్ ఓం అస్మిస్నదస్తే ఆవాః - కవచాయహుం ఓం అద్భుతరాశ్మీన్ విశ్వదేవా - నేత్రత్రయా వౌషట్ ఓం జయమానశ్చ సీదతి - అస్త్రాయఫట్ ఓం భూర్వవస్సువరోమితి దిగ్భందః ఆదిదేవతా: ఇదం విష్ణుర్వి చక్రమే త్రేధానిదధే పదం! సమూఢ మస్యపాగ్ సురే!!
ప్రత్యథి దేవతా: సహస్ర శీర్షః పురుషః! సహస్తాక్ష సహస్ర పాత్! నభూమిం విశ్వతో వృత్యా! అత్యతిష్ట దశాంగులమ్!! వేద మంత్రము: అద్భుద్య స్వాగ్నే ప్రతి జాగృహ్యే! సామిష్టా పూర్తేనగ్ సృజేధామయంచ పునః కృణ్వగ్ స్త్వాపితరం యువాన మన్వాతాగ్! సీత్వయితంతు మేతం!! బుధ కవచ స్తోత్రము పీతాంబర ధరః పాతు! పీతమాల్యానులేపనః! బుధః పాతు శిరోదేశం సౌమ్యః పాతు ఛ ఫాలకం!!
నేత్రే జ్ఞానమయః పాతు! శ్రుతీ పాతు!విభూద్భవః! ఘ్రాణం గంధ ధరః పాతు! భుజౌపుస్తక భూషితః! మధ్యం పాతు సురారాద్యః! పాతునాభిం ఖగేశ్వరః! కటిం కాలాత్మజః పాతు! ఊరు: పాతు సురేశ్వరః! జానునీ రోహిణి నూను:! పాతు జంఘే ఫలప్రదః! పాదౌ బాణాసనః పాతు:! సౌమ్యౌఖిల వాపు:! ఫలశ్రుతి: ఏపోప్ కవచః పుణ్యం సర్వోపద్రవ శాంతిదః! సర్వరోగ ప్రశమనః సర్వదుఖ నివారకః! ఆయురారోగ్య శుభదః! పుత్రాపౌత్ర ప్రవర్తన:! యః పఠేత్కావచం దివ్యం శృణుయద్వా సమాహితః! సర్వాన్ కామా స్మవాప్నోతి! దీరఘమాయుశ్చ విందతి!!
బుధ మంగళాష్టకం సౌమ్యః పీత ఉదజ్ముఖ స్సమిదపామార్గోత్రి గోత్రోద్భవో: బాణేశాన దశస్సుహృద్ర విసితౌ వైరీం దురన్యే సమాః! కన్యాయుగ్మ పతిర్ధశాష్టక చతుష్టణ్ణేత్రగ శ్యోభానః! విష్ణుర్వ్టైభగదైవతో మగధవః కుర్యాత్సదా మంగళమ్!!
బుధాస్తోత్తర శతనామావళి: ఓం బుధాయ నమః ఓం బుధార్చితాయ నమః ఓం సౌమ్యాయ నమః ఓం సౌమ్యచిత్తాయ నమః ఓం శుభప్రదాయ నమః ఓం దృఢవ్రతాయ నమః ఓం దృఢఫలాయ నమః ఓం శ్రుతిజాల ప్రబోధకాయ నమః ఓం సత్యవాసాయ నమః ఓం శ్రేయసాంపతయే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం సోమజాయ నమః ఓం సుఖదాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం సోమవంశప్రదీపకాయ నమః ఓం వేదవిదే నమః ఓం వేదతత్త్వజ్ఞాయ నమః ఓం వేదాంతజ్ఞాన భాస్వరాయ నమః ఓం విద్యావిచక్షణ విభవే నమః ఓం విద్వత్ప్రీతికరాయ నమః ఓం బుధాయ నమః ఓం విశ్వనుకూలసంచారినే నమః ఓం విశేష వినయాన్వితాయ నమః
ఓం వివిధాగమసారజ్ఞానాయ నమః ఓం వీర్యవతే నమః ఓం విగతజ్వరాయ నమః ఓం త్రివర్గ ఫలదాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః ఓం త్రిదశాదిపూజితాయ నమః ఓం బుద్దిమతే నమః ఓం బహుశాస్త్రజ్ఞాయ నమః ఓం బలినే నమః ఓం బంధవిమోచకాయ నమః ఓం వక్రాతివక్రగమనాయ నమః ఓం వాసవాయ నమః ఓం వసుధాధిపాయ నమః ఓం ప్రసాదవదనాయ నమః ఓం వంద్యాయ నమః ఓం వరేణ్యాయ నమః
ఓం వాగ్విలక్షణాయ నమః ఓం సత్యవతే నమః ఓం సత్యసంకల్పాయ నమః ఓం సత్యబంధవే నమః ఓం సదాదరాయ నమః ఓం సర్వరోగ ప్రశమనాయ నమః ఓం సర్వమృత్యునివారకాయ నమః ఓం వాణిజ్యనిపుణాయ నమః ఓం వశ్యాయ నమః ఓం వాతాంగినే నమః ఓం వాతరోగహృతే నమః ఓం స్థూలాయ నమః ఓం స్థిరగుణాధ్యక్షాయ నమః ఓం అప్రకాశాయ నమః
ఓం ప్రకాశాత్మనే నమః ఓం ఘనాయ నమః ఓం గగనభూషణాయ నమః ఓం విధిస్తుత్యాయ నమః ఓం విశాలాక్షాయ నమః ఓం విద్వజ్ఞనమనోహరాయ నమః ఓం చారుశీలాయ నమః ఓం స్వప్రకాశాయ నమః ఓం చపలాయ నమః ఓం చలితేంద్రియాయ నమః ఓం ఉదజ్ముఖాయ నమః ఓం మఖాసక్తాయ నమః ఓం మగధాధిపతయే నమః
ఓం హరయే నమః ఓం సౌమ్యవత్సర సంజితాయ నమః ఓం సోమప్రియకరాయ నమః ఓం సుఖినే నమః ఓం సింహాధిరూధాయ నమః ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ఓం శిఖపర్ణాయ నమః ఓం శివంకరాయ నమః ఓం పీతాంబరాయ నమః ఓం పీతవపుషే నమః ఓం పీతచ్ఛత్రద్వాజాంచితాయ నమః ఓం ఖడ్గచర్మధరాయ నమః
ఓం కార్యకర్త్రే నమః ఓం కలుషహారాకయ నమః ఓం ఆత్రేయ గోత్రజాయ నమః ఓం అత్యస్తవినయాయ నమః ఓం విశ్వపావనాయ నమః ఓం చాంప ఏయ పుష్పసంకాశాయ నమః ఓం చారణాయ నమః ఓం చారుభూషణాయ నమః ఓం వీతరాగాయ నమః ఓం వీరభాయాయ నమః ఓం విశుద్ధకనక ప్రభాయ నమః ఓం బంధుప్రియాయ నమః ఓం బంధముక్తాయ నమః ఓం బాణమండల సంశ్రితాయ నమః
ఓం తర్కశాస్త్ర విశారదాయ నమః ఓం ప్రశాంతాయ నమః ఓం ప్రీతిసంయుక్తాయ నమః ఓం ప్రియకృతే నమః ఓం ప్రియభాషణాయ నమః ఓం మేధావినే నమః ఓం మాధవాసక్తాయ నమః ఓం మిథునాధిపతయే నమః ఓం సుధీయే నమః ఓం కన్యారాశి ప్రియాయ నమః ఓం కామప్రదాయ నమః ఓం ఘనఫలాశ్రయాయ నమః
ఓం బుధగ్రహాయ నమః బుధ గ్రహ స్తోత్రమ్ అస్యశ్రీ బుధ స్తోత్ర మహామంత్రస్య వసిష్ట ఋషిః త్రిష్ణుప్భంద: శ్రీ బుధో దేవతా బుధగ్రహ ప్రసాద సిద్ద్యర్దే జపే వినియోగః భా మిత్యాది షడంగన్యాసః భూర్బువస్సురోమితి దిగ్భంధః ధ్యానమ్ బుధశ్చతుర్భిర్వరదాభయాసిగదా వహంతం వరదం ప్రశాంతమ్, పీతప్రభం చంద్రసుతం సురాధ్యం సింహేనిషణ్ణం బుధమాశ్రయామి. పీతాంబరం: పీరవపు: కిరీటీ ఛ చతుర్భుజ:
పీతధ్వజపతాకీ ఛ రోహిణీ గర్భసంభవః ఈశాన్యాధిషుదేశేషు బాణాసన ఉదాబ్ముఖః నాథో మగధదేశస్య మంత్రో మంత్రారథతత్త్వవితే. సుఖాసనః కర్ణికారో హైత్రశ్చాత్రే య గోత్రవాన్, భరద్వాజ ఋషి ప్రఖ్యైర్జ్యోతిర్మండలమండితః అడిపత్యదిదేవాభ్యామన్మతో గ్ర్రహమండలే, ప్రవిష్టస్సూక్ష్మ రూపేణ సమస్తవరదస్సుఖీ. సదా ప్రదక్షిణం మేరో: కుర్వాణః సంప్రాప్త సుఫలప్రదః కన్యాయా మిథునస్యాపి రాశేరథిపతిర్ధ్వయో:
ముద్గధాన్యప్రదో నిత్యం మార్త్యా మర్త్యసురార్చితః యస్తు సౌమ్యేన మనసా స్వమాత్మనం ప్రపూజయేత్, తస్య వశ్యో భవేన్నిత్యం సౌమ్యనామధరో బుధః బుధస్తోత్రమిదం గమ్యం వసిష్టోనోదితం పురా, దిలీపాయ ఛ భక్తాయ యాచమానాయ భూభ్రుతే. యః పఠేదేకవారం వా సర్వాష్టమవాప్నుయాత్, స్తోత్రరాజమిదం పుణ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతమం మహత్.
ఏకవారం ద్వివారం వా త్రివారం యః పఠేన్నరః తస్యాపస్మారకుష్టాదివ్యాధిబాధా స విద్యతే. సర్వగ్రహకృతాపీడా పఠితే స్మిన్న విద్యతే, కృత్రి మౌషధదుర్మంత్రం క్రుత్రిమాదివిశాచరై: యదృద్భయం భవేత్తత్ర పఠితే స్మిన్ నవిద్యతే, ప్రతీమ యా ఛ స్వర్నేణ లీఖీతా తు భుజాష్టకా. మఉద్గదాన్యోపరి స్వప్తపీతవస్త్రాన్వితే ఘటే, విన్యస్య విధినా సమ్యక్ మాసమేకం నిరంతరమ్. యే పూజయంతి తే యాంతి దీర్ఘమాయు: ప్రజాధనమ్, ఆరోగ్యం భాస్మగుల్యాదిసర్వవ్యాధి వినాశనమ్. యం యం కామయత్ సమ్యక్ తత్తదాపొస త్యసంశయః ఇతి శ్రీస్కాందే పురాణే బుధస్తోత్రం సంపూర్ణమ్

బుధ దోషం – పరిహారము – శాంతులు
1. మీ దగ్గరలో నున్న విష్ణుమూర్తి దేవాలయమునకు వెళ్ళి ప్రతి బుధవారం ఉదయం 6 గంటల నుండి ఉదయం 7 గంటల వరకూ 170 ప్రదక్షిణలు చేయండి.
2. 17 బుధవారములు నవగ్రహములకు 170 ప్రదక్షిణలు చేసి 1.25 కే.జీ. పెసలు దానము చేయండి.
3. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ర్యాలీ దేవస్థానమునకు వెళ్ళి జగన్మోహిని స్వామిని ఒక బుధవారం దర్శించి అష్టోత్తర పూజ చేయించుకుంటే మంచిది.
4. బుధవారం రోజున పేదలకు పెసర హల్వా పంచిపెడితే మంచిది.
5. నరసింహ క్షేత్రములుగాని, విష్ణుమూర్తి క్షేత్రములుగాని దర్శించినప్పుడు పెసలు ఆకుపచ్చ వస్త్రములో దానము చేయండి.
6. కుడిచేతి వేలికి పచ్చ జాతిరత్నంతో బంగారపు ఉంగరం చేయించి పెట్టుకోండి.
7. బుధగ్రహ జపము ఒక మారు బ్రాహ్మణుడితో చేయించి పెసలు దానము చేయించండి.
8. నవగ్రహములలో బుధగ్రహమువద్ద బుధవారం 17 ఆకువచ్చ దారముల ఒత్తులతో దీపారాధన చేసి, ఆకుపచ్చ వస్త్రాన్ని దానము చేయండి.
9. 17 బుధవారములు ఉపవాసము వుండి చివరి బుధవారము విష్ణుమూర్తి పూజ మరియు బుధుని అష్టోత్తర పూజ చేయండి.
10. తమిళనాడులోని తిరువెంగకాడు దేవస్థానము దర్శించండి.
11. విష్ణుమూర్తి, గణపతి, నరసింహ ఆలయము నందు పేదలకు, సాధువులకు బుధవారము ప్రసాదాలు పంచి, అన్నదానము చేయండి.
12. బుధ ధ్యాస శ్లోకమును ప్రతిరోజు 170 మార్లు చొప్పున 170 రాజులు పారాయణ చేయండి.
13. బుధ గాయత్రి మంత్రమును 17 బుధవారములు 170 మార్లు పారాయణ చేయండి.
14. బుధ మంత్రమును 40 రోజులలో 17,000 మార్లు జపము చేయండి. ప్రతి రోజు విష్ణుసహస్ర నామ స్తోత్రము పారాయణ చేయండి.
15. తీరిక లేనివారు కనీసము బుధ శ్లోకము 17 మార్లుగాని, బుధ మంత్రమును 17 మార్లు పారాయణ చేయండి.
16. తొలి ఏకాదశి పర్వదినమున విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమును 3 మార్లు పారాయణ చేయండి.

25, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం

చంద్ర గ్రహ జపము

(Chandra Graha Japam)


ఆవాహనము:
అస్యశ్రీ చంద్రగ్రహ మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిః చంద్రో దేవతా చంద్రగ్రహ ప్రసాదసిద్యర్థే చందర్ గ్రహ మహామంత్రం కరిష్యే|
కరన్యాసము :
ఓం అప్యాయస్య - అంగుష్టాభ్యాం నమః
ఓం సమేతుతే - తర్జనీభ్యాం నమః
ఓం విశ్యతః - మధ్యమాభ్యం నమః
ఓం సోమ వృష్టియం - అనామికాభ్యాం నమః
ఓం భవావాజస్య - కనిష్టి కాభ్యాం నమః
ఓం సంఘథే - కరతల కర పృష్ఠాభ్యం నమః
ఓం అప్యాయస్య – హృదయాయ నమః హృదయాయ నమః
ఓం సమేతుతేక – శిరసే స్వాహా శిరసే స్వాహా
ఓం విశ్వతః - శిఖాయైవషట్
ఓం సంఘథే - అస్త్రాయఫట్
ఓం భూర్భువస్సు వరోమితి దిగ్బంధః ఆది దేవతా :
అప్సుమే సోమో అబ్రవీదంత ర్విశ్వాని భేషజా| అగ్నించ విశ్వశంభువ మాపశ్చ విశ్వభేశ జీః ప్రత్యథి దేవతా :
ఆప్యాయస్వ సమేతుతే విశ్వతస్సోమ వృష్టియం| భావా వాజస్య సంఘధే| చంద్ర కవచ స్తోత్రం
వేద మంత్రము
శశీపాటు శిరోదేశే| ఫాలంపాతు కలానిధిః చక్షుషీ చంద్రమాః పాతు| ముఖం కుముద బాంధవః |
సోమః కరౌతు మే పాతు| స్కందౌపాతు సుధాత్మకః ఉరూ మైత్రీ నిధిః మధ్యం పాతు విశాకరః కటిం
సుధాకరః పాతు| ఉరః పాతు శశంధరః మృగాంకో జానునీపాతు| జంఘేపాత్వ మృతాబ్ధిజం|
పాదౌ హిమకరః పాతు| పాతు చంద్రోభిలంవపుః

ఫలశ్రుతి :
ఏతద్ధి కవచం పుణ్యం భుక్తి ముక్తి ప్రదాయకం యః పఠేచ్చ్రుణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్
చంద్రగ్రహ మంగళాష్టకం చంద్రః కర్కాటక ప్రభు స్సితనిభశ్చాత్రేయ గోత్రోద్భవ|
శ్చాత్రేయ శ్చతురశ్ర వారుణ ముఖ శ్చాపోహ్యుమా ధీశ్వరః
షట్స ప్తాగ్ని దశైకగా శ్యుభకరో నారిర్బుధార్కౌ ప్రియౌ| స్వామీ
యామునవః పలాశన మిధః కుర్యాత్సదా మంగళం |

చన్ద్రాష్టోత్తర శత నామావళిః
ఓం శ్రీమతే నమః ఓం శశిధరాయ నమః ఓం చంద్రాయ నమః ఓం తారాధీశాయ నమః
ఓం నిశాకరాయ నమః ఓం సుథానిధయే నమః ఓం సదారాధ్యాయ నమః
ఓం సత్వతయే నమః ఓం సాధుపూజితాయ నమః ఓం జితేంద్రియాయ నమః
ఓం జగద్యోనయే నమః ఓం జ్యోతిశ్చక్ర ప్రవర్తకాయ నమః ఓం వికర్తనానుజాయ నమః
ఓం వీరాయ నమః ఓం విశ్వేశాయ నమః ఓం విదుషాంపతయే నమః
ఓం దోషాకరాయ నమః ఓం దుష్టదూరాయ నమః ఓం పుష్టిమతే నమః
ఓం శిష్ట పాలయాక నమః ఓం అష్ట మూర్తి ప్రియాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః
ఓం కష్టదారుకురారకాయ నమః ఓం స్వప్రకాశాయ నమః ఓం ప్రకాశాత్మనే నమః
ఓం ద్యుచరాయ నమః ఓం దేవభోజనాయ నమః ఓం కళాధరాయ నమః
ఓం కాలహేతవే నమః ఓం కామకృతే నమః ఓం కామదాయకాయ నమః
ఓం మృత్యు సంహారకాయ నమః ఓం అమర్తాయ నమ ఓం నిత్యానుష్టానదాయ నమః
ఓం క్షపాకరాయ నమః ఓం క్షీణపాపాయ నమః ఓం క్షయవృద్ధిసమిన్వితాయ
ఓం జైవా తృ కాయ నమః ఓం శశినే నమః ఓం శుభ్రాయ నమః
ఓం జయినే నమః ఓం జయఫల ప్రదాయ నమః ఓం సుధఆమయాయ నమః
ఓం సురస్వామినే నమః ఓం భక్తానామిష్ట ప్రద ఆయకాయ ఓం భుక్తిదాయ ( ముక్తిదాయ)
ఓం భద్రాయ నమః ఓం భక్త దారిద్ర్యభంజనాయ ఓం సామగాన ప్రియాయ నమః
ఓం సర్వరక్షకాయ నమః ఓం సాగారోద్భవాయ నమః ఓం భయాంతకృతే నమః
ఓం భక్తిగమ్యాయ నమః ఓం భవబంధ విమోచకాయ నమః ఓం జగత్ప్రకాశకిరణాయ నమః
ఓం జగదానందకారణాయ నమః ఓం నిస్వవత్యాయ నమః ఓం నిరాహారాయ నమః
ఓం నిర్వికారాయ నమః ఓం నిరామయాయ నమః ఓం భూచ్చాయాచ్చాదితాయ నమః
ఓం భవ్యాయ నమః ఓం భువనప్రతిపాలకాయ నమః ఓం సకలార్తిహరాయ నమః
ఓం సౌమ్యజనకాయ నమః ఓం సాధువందితాయ నమః ఓం సర్వాగమజ్ఞాయ నమః
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ఓం సనకాదిమునిస్తుతాయ నమః ఓం సితచహత్రధ్వజోపేతాయ నమః
ఓం శీతాంగాయ నమః ఓం శీతభూషణాయ నమః ఓం శ్వేతమాల్యాంబరధరాయ నమః
ఓం శ్వేత గంధానులేపనాయ నమః ఓం దశాశ్వరథ సంరూధాయ నమః ఓం దండపాణయే నమః
ఓం ధనుర్ధరాయ నమః ఓం కుందపుష్పోజ్జ్వలాకారాయ నమః ఓం నాయనాబ్జసముద్భవాయ నమః
ఓం ఆత్రేయగోత్రజాయ నమః ఓం అత్యంతవినయాయ నమః ఓం ప్రియదాయకాయ నమః
ఓం కరుణారస సంపూర్ణాయ నమః ఓం కర్కటప్రభవే నమః ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం చతురశ్రాసనారూధాయ నమః ఓం చతురాయ నమః ఓం దివ్యవాహనాయ నమః
ఓం వివస్వస్మందలాజ్జేయావాసాయ నమః ఓం వాసు సమృద్ధిదాయ నమః ఓం మహేశ్వర ప్రియాయే నమః
ఓం దాంతాయ నమః ఓం మేరుగోత్ర పదక్షినాయ నమః ఓం గ్రహమందల మధ్యస్థాయ నమః
ఓం గ్రసితార్కాయ నమః ఓం గ్రహాధిపాయ నమః ఓం ద్విజరాజాయ నమః
ఓం ద్యుతిలకాయ నమః ఆన్ ద్విభుజాయ నమః ఓం ద్విజ పూజితాయ నమః
ఓం ఔదుంబరనగావాసయ నమః ఓం ఉదారాయ నమః ఓం రోహిణీపతయే నమః
ఓం నిత్యోదయాయ నమః ఓం మునిస్తుత్యాయ నమః ఓం నిత్యానందఫలప్రదాయ నమః
ఓం సకలాహ్లాదనకరాయ నమః ఓం ఫలాశసమిధ ప్రియాయ నమః ఓం చంద్రమసే నమః

1. మీ దగ్గరలో నున్న పార్వతి లేదా దుర్గాదేవి ఆలయానికి వెళ్ళి ప్రతి సోమవారం ఉదయం 6 గంటల నుండి ఉదయం 7 గంటల వరకు 100 ప్రదక్షిణములు చేయండి.
2. 10 సోమవారములు నవగ్రహములకు 100 ప్రదక్షిణములు చేసి 1.25 కే.జీ. బియ్యం దానం చేయండి.
3. కృష్ణా జిల్లాలోని కనకదుర్గ గుడికి వెళ్ళి సోమవారం ఉదయం 7-30 గంటల నుండి 9 గంటల లోపుగా దర్శించండి.
4. సోమవారం రోజున పేదలకు దద్దోజనం పంచిపెట్టండి.
5. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని కోటిపల్లిలోని సోమేశ్వరస్వామి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని గునుపూడిలోని సోమేశ్వరుని దర్శించి, తెల్ల వస్త్రములో బియ్యం దానం చేయండి.
6. ముత్యము లేదా చంద్రకాంతమణితో వెండి ఉంగరం చేయించి కుడిచేతి ఉంగరపు వేలుకు ధరించండి. తెలుపు వస్త్రములు దానం చేయండి.
7. చంద్రగ్రహ జపము ఒకసారి బ్రాహ్మణుడితో చేయించి, ముత్యాల దండ, బియ్యం, వెండి దానం చేయండి.
8. నవగ్రహములలో చంద్రగ్రహం దగ్గర సోమవారం 10 వత్తులతో దీపారాధాన చేసి తెల్లని వస్త్రములు, వెండి ఉంగరం దానం చేయండి.
9. 10 సోమవారములు ఉపవాసము ఉండి, చివరి సోమవారం పార్వతికి కుంకుమ పూజ మరియు చంద్రుని అష్టోత్తర పూజ చేయండి.
10. తమిళనాడులోని తింగళ్ళూరు దేవస్థానమును దర్శించండి.
11. పార్వతి, దుర్గ, కృష్ణ ఆలయము యందు పేదలకు, సాధువులకు సోమవారం ప్రసాదములు పంచగలరు. అన్నదానం చేయండి.
12. చంద్ర ధ్యాన శ్లోకమును ప్రతిరిజు 100 మార్లు 100 రోజులు పారాయణ చేయండి.
13. చంద్ర గాయత్రీ మంత్రమును 10 సోమవారములు 100 మార్లు పారాయణ చేయండి.
14. చంద్రమంత్రమును 40 రోజులలో 10000 మార్లు జపము చేయవలెను. లేదా ప్రతిరోజూ దుర్గా స్తోత్రము పారాయణ చేయండి.
15. తీరికలేని వారు కనీసం చంద్ర శ్లోకము 10 మార్లుగాని చంద్ర మంత్రము 100 మార్లు పారాయణ చేయండి.
16. శివరాత్రి పర్వదినమున మహన్యాసక పూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం చేయించుకుంటే మంచిది.

24, ఫిబ్రవరి 2013, ఆదివారం

గ్రహముల వల్ల వచ్చు వ్యాదులు

                          గ్రహముల వల్ల వచ్చు వ్యాదులు                                    
 రవి -  గుండె,జఠరము,లాలాజలము,తాపము,తలనెప్పి,కడుపుమంట,నేత్రములు,రక్త పోటు, మొదలగు వ్యాదులు.
 చంద్రుడు -  స్తనములు,రుతుక్రమ సంబిదిత,మానసిక,పిచ్చి మొదలగు వ్యాదులు.

 కుజుడు-కోపము,గుదము[మర్మస్థాన]కందరములు,ఎర్రకణములుపోవుట[పాడగుట],పేలుడు[మందుగుండు]సంబదిత,శస్త్ర చికిశ్చ మొదలగు వ్యాదులు.
 భుదుడు -  శ్వాస,మెడ గొంతు,ఫిట్స్,వెన్నెముక,నోరు మొదలగు వ్యాదులు.
 గురుడు  -  క్రొవ్వు,కాలేయము,మూత్రము,లివర్ సంబందిత వ్యాదులు.
 శుక్రుడు  -  మర్మము,మధుమేహము,సుఖ వ్యాదులు,గడవ బిళ్ళలు మొదలగు వ్యాదులు.
  శని  -  మూలవ్యాది,చాల రోజులు నిలిచే వ్యాదులు,పిసాచ బాధలు ,ఎముకలకు సంబందితవ్యాదులు.
 రాహువు -  క్షయ,అపరేషన్,కుష్టు,ప్రేగులు మొదలగు వ్యాదులు.

  కేతువు -  తెలియని జబ్బులు,నత్తి,నరముల పోటు మొదలగు జబ్బులు.
గ్రహస్థితి
జ్యోతిష శాస్త్రమున గ్రహములు దిగ్బలం, స్థానబలం, కాల బలం, చేష్టాబలం అను నాలుగు విధముల బలనిర్ణయం చేస్తారు , లగ్నంలో గురువు, బుధుడు ఉన్న బలవంతులు. నాలుగవ స్థానములో చంద్రుడు, శుక్రుడు ఉన్న బలవంతులు. పదవ స్థానమున సూర్యుడు, కుజుడు బలవంతులు. స్వ స్థానమున, ఉచ్ఛ స్థానమున, త్రికోణమున, మిత్ర స్థానమున, స్వ నవాంశ అందు ఉన్న గ్రహములు, శుభ దృష్టి గ్రహములు బలముకలిగి ఉంటాయి. స్త్రీ క్షేత్రములైన వృషభము, కటకము, కన్య, వృశ్చికము, మకరము, మీనములందు చంద్రుడు, శుక్రుడు బలవంతులు. పురుష రాశులైన మేషము, మిధునము, సింహము, తుల, ధనస్సు, కుంభములందు సూర్యుడు, కుజుడు, గురువు, బుధుడు, శని బలవంతులు. సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడు పగటి అందు బలవంతులు. రాత్రి అందు బుధుడు, శని, గురువు బలవంతులు. సర్వ కాలమందు బుధుడు బలవంతుడు. శుక్ల పక్షమున శుభగ్రహములు, కృష్ణ పక్షమున పాపగ్రహములు బలవంతులు. యుద్ధమున జయించిన వాడు, వక్రగతి కల వాడు, సూర్యుడికి దూరముగా ఉన్న వాడు చేష్టా బలం కలిగిన వాడు. అంటే ఉత్తరాయణమున కుజుడు, గురువు, సూర్యుడు, శుక్రుడు దక్షిణాయనమున చంద్రుడు, శని రెండు ఆయనముల అందు స్వక్షేత్రమున ఉన్న బుధుడు చేష్టా బలము కల వారు. స్త్రీ గ్రహములైన చంద్రుడు, శుక్రుడు రాశి మొదటి స్థానమున ఉన్న బలము కలిగి ఉంటారు. పురుష గ్రహములైన సూర్యుడు, కుజుడు, గురువు రాశి మధ్యమున ఉన్న బలము కలిగి ఉంటాయి. నపుంసక గ్రహములైన బుధుడు, శని రాశి అంతమున ఉన్నచేష్టా బలము కలిగి ఉంటాయి. రాత్రి అందు మొదటి భాగమున చంద్రుడు, అర్ధరాత్రి అందు శుక్రుడు, తెల్లవారు ఝామున కుజుడు, ఉదయకాలమున బుధుడు, మధ్యహ్న కాలమున సూర్యుడు, సాయం కాలమున శని సర్వ కాలమందు గురువు బలవంతులు. శనికంటే కుజుడు, కుజుని కంటే బుధుడు, బుధునికంటే గురువు, గురువుకంటే శుక్రుడు, శుక్రునికంటే చంద్రుడు, చంద్రునికంటే సూర్యుడు బలవంతులు.            

23, ఫిబ్రవరి 2013, శనివారం

తాంత్రిక నవార్ణోక్త యంత్రం :-

శ్రీ మహా కాళీ మహా లక్ష్మీ  మహా సరస్వతీ  స్వరూపిణిగా దసరా నవరాత్రుల  యందు కనీసము అష్టమీ , నవమీ , దశిమీ  తిథుల యందు క్రింది యంత్రమను అర్చించిన అనంత ఫల దాయకమగను.శ్రీ మహా కాళీ స్తోత్రమ్  


శ్లో||   ఖడ్గం చక్ర గదేషు చాప పరిఘాన్ శూలం భుశుండీం  శిరః  
        శఖం సందధతీం  కరైః  త్రిణయనాం సర్వాంగభూషాభృతాం
        నీలాశ్మద్యుతి  మాస్యపాద దశకాం సేవే మహాకాళికాం
        యా మస్తౌత్  స్వపితే హరౌ కమల హంతుం మధుం కైటభం. ||


    శ్రీ మహా లక్ష్మీ  స్తోత్రమ్

శ్లో||   అక్షస్రక్ పరశూ గదేషు కులిశాన్ పద్మం ధనుః కుండికాం
       దండం శక్తి మసించ చర్మ  జలజం  ఘంటాం సురాభాజనం
       శూలం పాశ  సుదర్శనేచ ధధతీం హస్తైః  ప్రవాళ ప్రభాం
       సేవే సైరిభ మర్ధినీం  ఇహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితాం || 


శ్రీ మహా సరస్వతీ  స్తోత్రమ్

శ్లో||   ఘంటా శూల హలాని శంఖముసలే  చక్రం ధనుః సాయకాన్
        హస్తాబ్జ్తెః ధధతీం ఘనాంత విలసత్ శీతాంశుతుల్య ప్రభాం 
        గౌరీ దేహ  సముద్భవాం త్రిజగతా మాధారభూతాం మహా
        పూర్వా మత్ర సరస్వతీ  మనుభజే  శుంభాది  దైత్యార్దినీం

   ఓం మహకాళీ మహలక్ష్మీ మహ సరస్వతి దేవతాభ్యోం నమః
                                     -:  శ్రీ  చాముండా  గాయత్రి :-
   చాముండేశ్వరి   విద్మహే చక్రధారిణి  ధీమహి  తన్నః చాముండా    ప్రచోదయాత్.//
  

22, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

వాస్తు - గాలి, వెల్తుర్లు

వాస్తు - గాలి, వెల్తుర్లు
Vastu wind and lightning
మనం మళ్ళీమళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నట్లుగా వాస్తు అంటే కేవలం వంటిల్లు ఎటువైపు ఉండాలి, పూజ గది ఏ దిక్కున ఉండాలి లాంటి అంశాలు మాత్రమే కాదు. వాస్తులో పిల్లర్లు, నీళ్ళ సంపుల దగ్గరనుంచి గోడకు వేసే రంగుల వరకూ అనేక విషయాలను ప్రస్తావించారు.
ఇప్పుడు మనం వాస్తులో గాలి, వెల్తుర్ల గురించి తెలుసుకుందాం. వాస్తు శాస్త్రంలో గాలీ వెల్తుర్లకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. నిజమే మరి, ఇంట్లోకి గాలీ వెల్తురు లేకపోతే అసలది ఇల్లెలా అవుతుంది?! చెట్టు తొర్రలోనో, కొండ గుహలోనో ఉన్నట్లు ఉండదూ?! ఇంట్లోకి గాలీ వెల్తురు గనుక రాకపోతే తాజాదనం ఉండదు. ఊపిరాడదు. విసుగు, చిరాకు, అసహనం కలుగుతాయి. గాలి ప్రాణాన్ని కాపాడుతుంది. తాజా గాలి లేకుంటే అనారోగ్యాల బారిన పడతాము. కనుక కిటికీలు, దర్వాజాలు తగినన్ని ఉండటము, అవి సరైన దిశలో ఉండటం వల్ల బయటి నుండి స్వచ్చమైన గాలి లోనికి, లోపలి గాలి బయటకు వెళ్ళి ఇంటి వాతావరణం తేటగా, పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది.
వాస్తు శాస్త్రం పరిపూర్ణంగా తెలిసినవారు ఇంటిని ఖచ్చితంగా రోడ్డు కంటే ఎత్తులో నిర్మిస్తారు. ఇల్లు కనుక రోడ్డు కంటే మెరకలో లేకుండా పల్లంలో ఉంటే వర్షం పడినప్పుడు ఇంట్లోకి నీళ్ళు రాకుండా ఉండటమే కాకుండా గాలీ వెల్తురూ మెరుగ్గా లోనికి వస్తాయి.
కొన్ని ప్రాంతాల్లోని కొన్ని ఇళ్ళను గమనించినట్లయితే చిన్న కిటికీ కూడా కనిపించదు. అలాంటి గదుల్లో పట్టపగలు కూడా చిమ్మచీకటి తాండవిస్తుంది. ఏ వస్తువు ఎక్కడ ఉన్నదో కనిపించకపోవడమే కాదు, అసలు కాసేపు కూడా ఉండలేము. పొదుపు పేరుతో వాస్తు విరుద్ధంగా నిర్మిస్తున్న కొన్ని ఆధునిక గృహాల్లో సైతం లైటు వేస్తేనే వెలుగు, ఫాను ఉంటేనే గాలి చందంగా ఉంటున్నాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైన ఇళ్ళు కావని గుర్తించాలి. అందుకే వాస్తు శాస్త్రకారులు పుష్కలంగా గాలీవెల్తురూ వచ్చేందుకు వీలుగా పెద్ద కిటికీలను ఏర్పాటు చేస్తారు.
పూర్తిగా చెక్క అమర్చిన కిటికీల కంటే చెక్క ఫ్రేముకు అద్దాలు బిగించిన తలుపులు అమర్చుకోవడం శ్రేష్ఠం. వర్షం పడుతున్నప్పుడు లేదా గాలి ఎక్కువగా వీస్తున్నప్పుడు కిటికీలు మూసి ఉంచినా వెల్తురు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
గాలీ వెల్తురు వచ్చే అవకాశం లేకుంటే, తాజా గాలి రాదు, లోపలి కలుషిత గాలి బయటకు పోదు. దాంతో విసుగ్గా, అసహనంగా ఉంటుంది. త్వరగా అలసిపోయినట్లు అవుతుంది. చీటికిమాటికి కోపం ముంచుకొస్తుంది. శారీరక ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. మానసిక అశాంతి కలుగుతుంది.
ఇంట్లోకి గాలీ వెల్తురూ పుష్కలంగా రాకుంటే నీరసం ఆవరించినట్లుగా ఉంటుంది. ఇల్లు కళ తప్పుతుంది. అందుకే చీకటి గదుల్ని జైళ్ళ తో పోలుస్తారు. స్వేచ్చ లేనట్లుగా, నిరాశానిస్పృహలు ఆవరించినట్లుగా ఉంటుంది. పెద్ద కిటికీలు ఉండటం వల్ల బయటి ప్రపంచం కూడా తెలుస్తుంది.
వాస్తు శాస్త్రీయం Vastu is Scientific
వాస్తు గురించి అనేక తర్జనభర్జనలు ఉన్నాయి. "ఈ వాకిలి ఇటువైపే ఎందుకు ఉండాలి, మరోవైపు ఎందుకు ఎండకూడదు..", "వంటిల్లు ఆగ్నేయం దిశలో లేకపోతే ఏమౌతుంది" - లాంటి వాదాలు అనేకం వింటూ ఉంటాం. "ఇండిపెండెంట్ ఇల్లయితే, సరే కావలసినట్లు కట్టించుకోవచ్చు, కానీ ఫ్లాట్స్ లో వాస్తు ఎలా సాధ్యం?!" అని తల పంకించేవాళ్ళు, "ఆఫీసుల్లో చెప్పిన చోట కూర్చుని పని చేయడం లేదూ.. అక్కడ కూడా వాస్తు గురించి మాట్లాడితే ఉద్యోగం ఊడుతుంది" - అని ఛలోక్తులు విసిరేవాళ్ళు, "ఇంకా నయం, రైల్లో కూడా ఈ డైరెక్షన్లోనే వెళ్తాను అంటారేమో" - అంటూ జోకులు వేసేవాళ్ళు ఎదురౌతుంటారు.
రోజంతా పనుల వత్తిడితో నలిగిపోయి, విసిగిపోయిన మనం, ఏదో వంకన కాసేపు కులాసాగా నవ్వుకోడానికి చూస్తాం. అలాంటి చతురోక్తులకు వాస్తు కూడా ఒక టాపిక్ అయితే పరవాలేదు. కానీ వాస్తును చప్పరించి, తీసిపారేస్తే, ఆనక మనమే బాధపడాల్సి వస్తుంది. ఏది ఎటువైపు ఉండాలో, అది అటువైపే గనుక ఉంటే మేలు జరుగుతుంది. ఉండకూడని వైపు కిటికీలు, దర్వాజాలు గట్రా వాస్తు విరుద్ధంగా ఉంటే ఫలితాలు నెగెటివ్ గానే ఉంటాయి.
భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉంది. భూమి తనచుట్టూ తాను తిరుగుతుంది, సూర్యుని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో భూమి చుట్టూ ఉండే గ్రహాలూ, నక్షత్రాల ప్రభావం భూమి మీద పడుతుంటుంది. అందుకే ప్రతిదానికీ "ఇదిలా ఉండాలి" అంటూ నియమాలు నిర్దేశించారు. ఆ నియమాలను పాటిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి.

వాస్తులో కిటికీల నియమాలు Vastu and Windows
ఇంటికి ముఖద్వారం, ప్రహరీ గేటులు ఎంత ముఖ్యమో కిటికీలు కూడా అంతే ముఖ్యం. ఇంటి సైజు, గదుల సంఖ్యను బట్టి కిటికీలు ఏర్పాటు చెసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకే గది ఉన్న ఇల్లు అయితే ఒకే ఒక్క కిటికీ ఉండొచ్చు. అలా ఒక్క కిటికీ మాత్రమే ఉంచడంలో దోషం ఏమీ లేదు. ఇల్లు కాస్త పెద్దది అయినప్పుడు 14 కిటికీలు అవసరం కావచ్చు. కనుక అవసరాన్ని బట్టి ద్వారాలు, కిటికీల సంఖ్య ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కోలా ఉంటుంది. అయితే, వాస్తులో ఎన్ని కిటికీలు ఉండాలి, ఎటువైపు ఉండకూడదు అనే అంశాలకు సంబంధించి కొన్ని నియామాలు ఉన్నాయి. ఆ నియమాలను ఉల్లంఘించకుండా గృహ నిర్మాణం చేసుకోవాలి.
వాస్తు ప్రకారం ఇంటికి 1, 2, 4, 8, 12, 14 చొప్పున కిటికీలు ఉండాలి.
కిటికీలు తూర్పు, పడమర, ఉత్తర, దక్షిణ – ఇలా ఏ దిక్కున అయినా ఉండవచ్చు. అయితే నైరుతి వైపు మాత్రం కిటికీలు ఏర్పాటు చేయకూడదు.
నైరుతి వైపు గనుక కిటికీలు ఉంటే కుటుంబసభ్యులకు, ముఖ్యంగా ఇంటి యజమానికి ఆందోళన తప్పదు.
నైరుతిలో గనుక కిటికీ ఉంటే నడుంనొప్పి, మెడనొప్పి లాంటి అనారోగ్యాలు వస్తాయి.
కీళ్ళవాతం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఆర్ధిక ఇబ్బందులు ఎదురౌతాయి.
వృత్తి వ్యాపారాల్ల్లో లాభాలు ఆర్జించినప్పటికీ ఏదో నెపాన వచ్చిన సొమ్మంతా పోతుంది.
సాఫీగా జరిగిపోవాల్సిన విషయాలు కూడా సమస్యాత్మకంగా, బాధాకరంగా మారతాయి.

21, ఫిబ్రవరి 2013, గురువారం

లక్ష్మీ గణేశ యంత్రం


-: మూల  మంత్రం :-
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరదవరద సర్వజనమే వశమానాయ స్వాహాః || 
 శ్రీ లక్ష్మీ గణేశ యంత్రంను అర్చించు వారు  యంత్రమును  రాగి రేకు పై కాని కాగితముపై  కాని  వ్రాసి పటము కట్టించి  యథా  శక్తి  గా  ఉదయాస్తమయములందు  షోడశోపచార పూజలు  చేయుచున్న అన్ని విఘ్నములు తొలగి విజయము ఐశ్వర్య  వృద్ధి  సంతతి గౌరవమును కూడా పొందగలరు.
                           
                               శ్రద్ధా వంతులు ప్రతి నిత్యము ఆచమ్య , ప్రాణామాయ , గోత్ర దేశ  కాల మాన సంకీర్తణాధికముగా     త్రి న్యాస పూర్వకముగా  , పంచ పూజలొనర్చిన విశేష ఫలము కలుగును.మూల మంత్ర జపముతో పాటు క్రింది తత్  గాయిత్రి ని కూడ జపదశాంశము గావించిన మహోత్కృష్ట  ఫలితములు తప్పక కలుగును.

                  ధ్యానము , మూల మంత్రము , ఏ తత్ గాయిత్రి ఈ మూడింటిని అనునిత్యము అనుసరించు  సాధకుడు పొందలేని ఫలితమే లేదు. అనగా తలచినంతనే సాధకుని కృషి యత్నములనుసరించి  మంత్ర యంత్రములు పని సాధన లందు  అనంత ఫల సాధకము లగును.
          


                      -: శ్రీ  లక్ష్మీ గణేశ గాయత్రి :-
          తత్పురుషాయ విద్మహే  శక్తియుతాయ  ధీమహి తన్నో దన్తిః ప్రచోదయాత్.//                దశభుజాయ   విద్మహే  వల్లభేశాయ  ధీమహి తన్నో దన్తిః ప్రచోదయాత్.//

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...