శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

7, మార్చి 2013, గురువారం

కేతుగ్రహ జపం


(Kethu graha Japam)

ఆవాహనము:
అస్యశ్రీ శుక్ర గ్రహ మహా మంత్రస్య యజచ్చంద ఋషిః!
కేతుగ్రహో దేవతా! గాయత్రీచ్చందః (మమ) యజమానస్య
అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహిత కేతుగ్రహ సిద్ద్యర్దే
కేతుగ్రహ మంత్రజపం కరిష్యే!!
కరన్యాసము:
ఓం కేతుం కృన్యత్ - అంగుష్టాభ్యాసం నమః
ఓం కేతవే - తర్జనీభ్యాం నమః
ఓం పేశోమర్యా - మధ్యమాభ్యాం నమః
ఓం అపేశసే - అనామికాభ్యాం నమః
ఓం సముషద్భి: - కనిష్టికాభ్యాసం నమః
ఓం అజాయుతాః - కరతల కరపృష్టాభ్యాసం నమః
అంగన్యాసము:
ఓం కేతుం కృన్యత్ - హృదయాయ నమః
ఓం కేతవే - శివసేస్వాహా
ఓం పేశోమర్యా - శిఖాయైవషట్
ఓం అపేశసే - కవచాయహు
ఓం సముషద్భి: - నేత్రత్రయాయ వౌషట్
ఓం అజాయుతాః - అస్త్రాయఫట్
ఓం భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్భంధ:
ఆదిదేవతాః
బ్రహ్మ దేవానాం పదవీ: మృషిర్వి
ప్రాణాం మహిషో మృగాణాం!
శ్యోసో గృద్రాణాగ్ స్మధి తిర్వనా నాగ్
సోమః పవిత్ర మత్యేతి రేభన్!!
ప్రత్యథి దేవతా:
సచిత్ర చిత్రం చితయస్త మస్మే చిత్ర క్షత్రం
చిత్రతమావయోధాం చంద్రం రాయింపురు
వీరం బృహస్తం చంద్ర చంద్రాభిర్గ్రణతే దువస్వ!!
వేదమంత్రం
ఓం కేతుం కృన్వన్న కేతవే పేశోమార్యా అపేశసే!
సముషద్భిరజా యధాః కేతు కవచ స్తోత్రం
చిత్రవర్ణ శ్శిరః పాతు! ఫాలంమే ధూమ్ర వర్ణకః!
పాతు నేత్రే పింగళాక్షః! శ్రుతీమే రక్షలోచనః
ఘ్రుణం పాతు సువర్ణాభో! ద్విభుజం సింహికాసుతః!
పాతు కంఠంచ మే కేతు:! స్కంధౌ పాతు గ్రహాధిపః!
బాహుపాత సురశ్రేష్ట:! కుక్షిం మహోరగః పాతు!
సింహసనః కటిం పాతు! మద్యం పాతు మహాసురః!
ఊరు: పాతు మహాశిర్దో! జానునీ ఛ ప్రకోపనః!
పాతు పాదౌచమే రౌద్రః! సర్వాంగం రవిమర్ధకః
ఫలశ్రుతి:
య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వరోగ వినాశనః!
సర్వదుఃఖ వినాశనం (చ) సత్యమేత న్నసంశయ:
కేతుగ్రహ మంగళాష్టకం
కేతు ర్జైమిని గోత్రజః కుశసమిద్వాయవ్య కోణేస్థిత:!
చిత్రాంక ధ్వజలాంచనోహి భగావాన్యో దక్షిణౌశాముఖః!
బ్రహ్మచైవచు చిత్రగుప్త అధిప: ప్రత్యాధి దేవస్సదా!
షట్ట్రింశ స్శుభకృచ్చ బర్భర పతి: కుర్యాత్సదా మంగళం!
కేత్వష్టోత్తర శతనామావళి:
ఓం కేతవే నమః ఓం స్థూలశిరసే నమః ఓం శిరసోమాత్రే నమః
ఓం ధ్వజాకృతయే నమః ఓం నవమగ్రహాయ నమః
ఓం సింహికాసురీ సంభూతాయ నమః ఓం మహాభీతికరాయ నమః
ఓం చిత్రవర్ణాయ నమః ఓం పింగళాక్షాయ నమః
ఓం ఫాలధూమ్ర సంకాశాయ నమః ఓం మహోరగాయ నమః
ఓం రక్తలోచనాయ నమః ఓం చిత్రకారిణే నమః ఓం మహాసురాయ నమః
ఓం తీవ్రకోపాయ నమః ఓం క్రోధనిధయే నమః ఓం పాపకంటకాయ నమః
ఓం తీక్ష దంష్ట్రాయ నమః ఓం ఛాయాగ్రహాయ నమః ఓం అంత్యగ్రహాయ నమః
ఓం మహాశీర్షాయ నమః ఓం సూర్యారయే నమః ఓం పుష్పవద్ద్వైరిణే నమః
ఓం వరదహస్తాయ నమః ఓం గదాపాణయే నమః ఓం చిత్రశుభ్రధరాయ నమః
ఓం చిత్రరాథాయ నమః ఓం కుళుత్దభక్షకాయ నమః ఓం వైడూర్యాభరణాయ నమః
ఓం సఉత్పాతజనకాయ నమః ఓం శుక్ర మిత్త్రాయ నమః ఓం మందసఖాయ నమః
ఓం జైమినీగోత్రజాయ నమః ఓం చిత్రగుప్తానే నమః ఓం దక్షిణాభిముఖాయ నమః
ఓం ఘనవర్ణాయ నమః ఓం ఘోరాయ నమః ఓం ముకుందవర ప్రదాయ నమః
ఓం మహాసురకులోద్భవాయ నమః ఓం లంబదేవాయ నమః ఓం శిఖినే నమః
ఓం ఉత్పాతరూపధరాయ నమః ఓం మృత్యుపుత్త్రాయ నమః
ఓం కాలాగ్ని సనిభాయ నమః ఓం నరపీఠకాయ నమః ఓం సర్వోపద్రవకారకాయ నమః
ఓం వ్యాదినాశకరాయ నమః ఓం అనలాయ నమః ఓం గ్రహణకారిణే నమః
ఓం చిత్రప్రసూతాయ నమః ఓం అదృశ్యాయ నమః ఓం అపసవ్యప్రచారిణే నమః
ఓం నవమేపాపదాయ నమః ఓం ఉపరాగగోచరాయ నమః
ఓం పంచామేశోకదాయ నమః ఓం పురుషకర్మణే నమః
ఓం తురీయస్తేసుఖ ప్రదాయ నమః ఓం తృతీయేవై రదాయ నమః ఓం పాపగ్రహాయ నమః
ఓం స్పోటకారకాయ నమః ఓం ప్రాణనాథాయ నమః ఓం పంచమేశ్రమకరాయ నమః
ఓం ద్వితీయేస్ఫుటవత్ప్రదాయ నమః ఓం విశాకులితవక్త్రాయ నమః
ఓం కామరూపిణే నమః ఓం చతుర్దేమాతృనాశకాయ నమః
ఓం నవమేపితృనాశకాయ నమః ఓం అంతేవైర ప్రదాయ నమః ఓం సింహదంతాయ నమః ఓం సత్యే అసృతపతే నమః ఓం సుతానందబంధకాయ నమః ఓం సర్పాక్షిజాతాయ నమః
ఓం కర్మరాశ్యుద్భవాయ నమః ఓం ఉపాంతేకీర్తిదాయ నమ
ఓం సప్తమేకలహప్రదాయ నమః ఓం పంచమేశ్రమకరాయ నమః
ఓం ఊర్ద్వమూర్ధజాయ నమః ఓం అనంగాయ నమః ఓం అష్టమే వ్యాధికర్త్రే నమః
ఓం ధనేబాహుసుఖ ప్రదాయ నమః ఓం జననేరోగదాయ నమః ఓం గ్రుహోత్తంసాయ నమః
ఓం అశేషజనపూజితాయాయ నమః ఓం పాపద్రుష్టయే నమః ఓం ఖేచరాయ నమః
ఓం శాంభనాయ నమః ఓం నటాయ నమః ఓం నశాశ్వాతాయ నమః ఓం ప్రాణనాథాయ నమః
ఓం శుభాశుభఫల ప్రదాయ నమః ఓం సుథాపయినే నమః ఓం ధూమ్రాయ నమః
ఓం సింహాసనాయ నమః ఓం రవీందుద్యుతిశమనయ నమః ఓం అజితాయ నమః
ఓం విచిత్రకపోలస్యందనాయ నమః ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ఓం భక్తరక్షకాయ నమః
ఓం భక్తాభీష్టకాయ నమః ఓం కేతుమూర్తయే నమః
కేతు స్తోత్రమ్
ఓం అస్యశ్రీ కేతు స్తోత్ర మహామంత్రస్య వామదేవఋషి: అనుష్టమ్ చంద!
కేతుర్దేవతా కేతుగ్రహప్రసాద సిద్ద్యర్దే జపే వినియోగః
గౌతమ ఉవాచ
మునీంద్ర సూత తత్వజ్ఞ సర్వశాస్త్ర విశారద
కేతుగ్రహోపతప్తానాం బ్రహ్మణా కీర్తితం పురా.
ఏకః కరాళవదనో ద్వితీయో రక్తలోచనః
తృతీయ: పింగళాక్షశ్చ చతుర్థోపి విదాహకః
పంచమః కపిలాక్షశ్చ షష్ట: కాలాగ్ని సన్నిభ:
సప్తమో హిమగర్భశ్చ దూమ్రవర్ణోష్టమస్తథా.
నవమః పాపకంఠశ్చ దశామో నరపీడకః
ఏకాదశస్తు శ్రీకంఠో వనమాలావిభూషణ:
ద్వాదేశైతే మహాక్రూరాః సర్వోపద్రవకారకాః
పీడ్యేతే సర్వకాలేషు దివాకరనిశాకరౌ
కలశే నీలవర్ణాభే ప్రభాక్రవిశాకరౌ నిక్షిష్య యే తు
షట్కోణే పద్మే చాష్టదళే క్రమాత్ కేతుం కరాళవదనం
సర్వలోకభయంకరం ప్రతిమాం వస్త్రసంయుక్తాం
చిత్రాం చైవ ప్రదాపయేత్ దానేనానేన సుప్రీతో భావేయు:
సుఖదాయినః వత్సరం ప్రయతాభూత్యా పూజయంతి సర్వోత్తమా:
మూలమష్టోత్తర శతం యే జపంతి సర్వోత్తమా:
తేషాం కేతుప్రసాదేన న కదాచిద్భయం భవేత్ ఇతీ శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణేవ
వాసుదేవసంవాదే కేతు స్తోత్రం సంపూర్ణమ్.
కేతు మహర్దశలో చేయవలసిన దానములు:
1. కేతు మహర్దశలో కేతు అంతర్దశలో ఉమామహేశ్వర దానం చేయండి.
2. కేతు మహర్దశలో శుక్ర అంతర్దశలో దుర్గా దానం చేయండి.
3. కేతు మహర్దశలో రవి అంతర్దశలో భాగ దానం చేయండి.
4. కేతు మహర్దశలో చంద్ర అంతర్దశలో వెండి గుర్రం దానం చేయండి.
5. కేతు మహర్దశలో కుజ అంతర్దశలో నూనె ఘటం దానం చేయండి.
6. కేతు మహర్దశలో రాహు అంతర్దశలో గుమ్మడిపండు దానం చేయండి.
7. కేతు మహర్దశలో గురు అంతర్దశలో తిల దానం చేయండి.
8. కేతు మహర్దశలో శని అంతర్దశలో గేదె దానం చేయండి.
9. కేతు మహర్దశలో బుధ అంతర్దశలో లేడి దానం చేయండి. గమనిక: కొన్ని వస్తువులు దొరకనప్పుడు వాటికి మారుగా ధనమిచ్చుట కంటెను ఆ వస్తువు ఆకారంలో వెండితో ప్రతిమ చేయించి దక్షిణతో ధారపోయవచ్చును.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...