శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

29, సెప్టెంబర్ 2013, ఆదివారం

నవరత్న ధారణ విధానము


 నవరత్నాల – నవగ్రహాలు      
                                              
గ్రహాము= రత్నం                  
సూర్యుడు= కెంపు
చంద్రుడు= ముత్యం
కుజుడు = పగడము
బుధుడు= జాతిపచ్చ
గురుడు= కనక పుష్యరాగం
శుక్రుడు= వజ్రము
శని = నీలము
రాహువు= గోమేధికం
కేతువు =వైడూర్యం
గ్రహ తరంగ దూరాలను (వేవ్ లెంగ్త్), రత్న తరంగ దూరాలను గమనిస్తే,
గ్రహము - వేవ్ లెంగ్త్                                 రత్నము - వేవ్ లెంగ్త్
సూర్యుడు - 65,000                                       కెంపు - 70,000
చంద్రుడు - 65,000                                       ముత్యం - 70,000
కుజుడు - 85,000                                        పగడము - 85,000
బుధుడు - 65,000                                     జాతిపచ్చ - 75,000
గురుడు - 1,30,000                                  కనక పుష్యరాగం - 50,000
శుక్రుడు - 1,30,000                                       వజ్రము - 60,000
శని - 65,000                                                 నీలము - 79,000
రాహువు - 35,000                                        గోమేధికం - 70,000
కేతువు - 35,000                                           వైడూర్యం - 70,000 

ఈ విధంగా గ్రహాల వేవ్ లెంగ్త్, రత్నం తాలూకు వేవ్ లెంగ్త్ ఇంచుమించు సమానంగా సరిపోయేలా ఉన్నాయి. దీనితో నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ని, రత్నాల తాలూకు పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నియంత్రిస్తాయి.

కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే గ్రహాల వైబ్రేషన్స్, రేడియేషన్ ల గురించి సరైన శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం లేని కాలంలోనే మహామునులు ఏ గ్రహానికి, ఏ రత్నం ధరించాలో వివరించి చెప్పారు.

                            

నవరత్న ధారణ పూర్వకాలం నుండీ భారతీయులకు అలవాటులో ఉంది. రాజ పరివారం 'ఏడు వారాల నగలు' ధరించిన సందర్భంలోనూ ప్రతి వారానికి సంబంధించిన రత్నాలను కూడా ప్రత్యేకంగా ధరించేవారు. దేవతామూర్తుల విగ్రహాలకున్న మణులలోనూ రత్నాలకు విశేషస్థానమున్నది. ఈ నవరత్నాలు ప్రాకృతికంగా మొదటి నుండీ లభిస్తుండగా ప్రస్తుతం రసాయన పదార్థాలతోనూ నిర్మితమౌతున్నాయి. అందుకే రత్న పరిజ్ఞానం అందరికీ అవసరం అవుతుంది. నిజమైన రత్నం యొక్క లక్షణం. దాని స్వచ్ఛత, మంచి చెడులను గమనించే విధానం అన్నింటిపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. స్వచ్చమైన రత్నధారణ ద్వారా ఉన్నతమైన ఫలితాలను ఎన్నింటినో పొందవచ్చును.  రత్నాలు - నవ లక్షణాలు
1. స్వచ్ఛత కలిగి వుండుటం, 2. బీటలు లేకుండటం, 3. లోపల బుడగలు లేకపోవడం, 4. అపరిశుభ్ర పదార్ధాలు లోపల లేకుండుట, 5. ప్రకాశం కలిగి వుండుట. 6. అర్హమైన మంచి రంగు కలిగి వుండుట, 7. కఠినత కలిగి ఉండుట, 8. ద్రావకానికి చెడకుండా వుండుట, 9. అరిగిపోక నిల్చివుండు శక్తి కలిగి ఉండుట ఇవి రత్నాలకు నవ లక్షణాలుగా భావించాలి. ఈ లక్షణాలున్ననూ కోతకు పనికి రానిది అగునేని ఆ రత్నం నిరర్థకమే అయి మూల్యం లేనిదిగా భావించాలి.

|| వ్యాస కృత నవగ్రహ స్తోత్రం ||

సూర్య మంత్రం:
జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహద్యుతిమ్‌|
తమోऽరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోऽస్మి దివాకరమ్‌|| ౧||
చంద్రమంత్రం:
దధిశఙ్ఖతుషారాభం క్శీరోదార్ణవసంభవమ్‌|
నమామి శశినం సోమం శమ్భోర్ముకుటభూషణమ్‌|| ౨||
ుజమంత్రం:
ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాన్తిసమప్రభమ్‌|
కుమారం శక్తిహస్తం చ మఙ్గలం ప్రణమామ్యహమ్‌|| ౩||
బుధమంత్రం:
ప్రియఙ్‌గుకలికాశ్యామం రూపేణాప్రతిమం బుధమ్‌|
సౌమ్యం సౌమ్యగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్‌|| ౪||
గురుమంత్రం:
దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాఞ్చనసంనిభమ్‌|
బుద్ధిభూతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిమ్‌|| ౫||
శుక్రమంత్రం:
హిమకున్దమృణాలాభం దైత్యానాం పరమం గురుమ్‌|
సర్వశాస్త్రప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్‌|| ౬||
నిమంత్రం:
నీలాంజనసమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్‌|
ఛాయామార్తణ్డసంభూతం తం నమామి శనైశ్చరమ్‌|| ౭||
రాహుమంత్రం:
అర్ధకాయం మహావీర్యం చన్ద్రాదిత్యవిమర్దనమ్‌|
సింహికాగర్భసంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్‌|| ౮||
కేతుమంత్రం:
పలాశపుష్పసంకాశం తారకాగ్రహమస్తకమ్‌|
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహమ్‌|| ౯||
ఫలశృతి:
ఇతి వ్యాసముఖోద్గీతం యః పఠేత్సుసమాహితః|
దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్‍నశాన్తిర్భవిష్యతి|| ౧౦||

నరనారీనృపాణాం చ భవేద్దుఃస్వప్ననాశనమ్‌|
ఐశ్వర్యమతులం తేషామారోగ్యం పుష్టివర్ధనమ్‌||

గృహనక్శత్రజాః పీడాస్తస్కరాగ్నిసముద్‌భవాః|
తాః సర్వాః ప్రశమం యాన్తి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః||

|| ఇతి శ్రీవ్యాసవిరచితం నవగ్రహస్తోత్రం సంపూర్ణమ్‌||

                        

                                 నవరత్న ధారణ విధానము                             

                             రత్నధారణము వల్ల కలుగు కష్టములు తొలగి,అదృష్టము వరించునని అనేకులు నేటి కాలమున విశ్వసించుచున్నారు.కాని ఎవరు ఏ రత్నము ధరించవలెనో జాతక రీత్యా గాని,వారి వారి పేర్లను బట్టీ గాని నిర్ణఇంపవలసియున్నది.కొందరు జ్యోతిష్కులు(బంగారపు కొట్లవారు కూడ) నవరత్నాల ఉంగరాలు ధరించినచో,"సర్వ రోగ నివరిణి " వలె అన్ని గ్రహదొషములు తొలగిపోవునని ప్రచ్హరము చేయుచున్నారు.అది సరికాదు. సూర్యాది నవగ్రహములకు ప్రీతికరమైన రత్నములు శాస్త్రములో చెప్పబడినవి.

    నవగ్రహములు ప్రీతి కొరకు, ఆయా గ్రహములకు చెప్పబడిన మంత్ర జపములు, హోమములు చేయించి, సంతర్పణము చేసి, నవరత్నములను దానము చేయవలెనని శాస్త్రములొ చెప్పబడినది గాని, ఆ రత్నములను ధరించవలెనని యెచ్చటాను కానరాదు. రత్నపుటుంగరములను ధరింన్చుట తప్పు కాదు.
     వెనుక చెప్పినట్లు నవరత్నపుటుంగరమును గాని,వారి జాతకరీత్య ఒక్క రత్నమును గాని బంగారముతో ధరించవలెను.రత్నపుటుంగరమునందుఆయా గ్రహదేవతల నావాహచేసి,పూజ-జప-దానములు సలిపి ఉంగరమును ధరించినచో మేలు కలుగును.అవి చేయింపక,పట్టిగా ధరించినచో నిష్ఫలమగునని తెలియవలెను.                                       

నవగ్రహ దోషములు-స్నానౌషధములు
 
సిద్ధౌషధ సేవలవలన రోగములు,మంత్ర జపమువలన సకల భయము తీరునట్లుగా ఔషధస్నాన విధానమువలన గ్రహదోషములు నశించును.
సూర్య గ్రహ దోషము తొలగుటకు:
మణిశిల,ఏలుకలు,దేవదారు,కుంకుమ పువ్వు,వట్టివేళ్ళు,యష్టిమధుకము,ఎర్రపుష్పాలు,ఎర్రగన్నేరు పువ్వులు _ ఈ వస్తువులను నీళ్ళూ వేసి కాచి,ఈ నీటితో స్నానము చేయవలెను.
చంద్ర గ్రహ దోషము తొలగుటకు:
గో మూత్రము,ఆవు పాలు,ఆవు పెరుగు,ఆవు పేడ,ఆవు నెయ్యి,శంఖములు,మంచిగంధములు,స్పటికము_ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి, ఆ నీటితో స్నానము చేయవలెను.
కుజ గ్రహ దోషము:
మారేడు పట్టూ,ఎర్రచందనము,ఎర్రపువ్వులు,ఇంగిలీకము,మాల్కంగినీ, సమూలంగా పొగడ పువ్వులు _ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును.
బుధ గ్రహ దోషము:
ఆవుపేడ,తక్కువ పరిమాణములో పండ్లు,గోరోచనము,తేనే,ముత్యములు బంగారము _ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి,ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును.
గురు గ్రహదోషమునకు:
మాలతీపువ్వులు,తెల్ల ఆవాలు,యష్టి మధుకం,తేనే _ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి,ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును.
శుక్ర గ్రహదోషము:
యాలుకలు,మణిశిల,శౌవర్చ లవణము,కుంకుమ పువ్వు_ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి,ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును.
శని గ్రహ దోషము:
నల్ల నువ్వులు,సుర్మరాయి,సాంబ్రాణి,సోపు, _ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి,ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును.
రాహు గ్రహ దోషము:
సాంబ్రాణి,నువ్వు చెట్టు ఆకులు,కస్తూరి,ఏనుగు దంతము(ఏనుగు దంతము లేకపొయినను తతిమ్మా వాటితో) _ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును.
కేతు గ్రహ దోషము:
సాంబ్రాణి,నువ్వుచెట్టు ఆకులు,ఏనుగు దంతం,మేజ మూత్రం ,మారేడు పట్ట_ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి ఆ నీటితో స్నానం చేయవలెను.
(వారి వారి జాతక రీత్యా ఏ ఉంగరము ధరింపవలెనో తెలియగోరువారు, దైవఙ్ఞుని  సంప్రదించవలెను).  దోషాలు
ఏడురంగుల సమ్మేళనమే మన శరీరం. ఈ రంగులలో ఏ ప్రాథమిక రంగు మనలో లోపించినా, ఆ లోపం కారణంగా మనం అనారోగ్యం కొని తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. రంగు కిరణాల లోపం కారణంగా మనలో వ్యాధులు వచ్చే అవకాశముంది. ఒక వ్యక్తిని సూర్య చంద్రుల ప్రభావం పడకుండా ఒకచోట ఉంచినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి కొన్ని చర్మవ్యాధులు, మరికిన్ని అనారోగ్య లక్షణాలు కనిపించి తీరుతాయి. కాబట్టి గ్రహాల కిరణాలు మనిషిని తాకుతాయని, అలా తాకడం అవసరమని మనకు అర్థమవుతుంది.

ఈ కాస్మిక్ రేస్ లో కొన్ని మనిషి మీద చెడు ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. మనిషి పుట్టిన సమయాన్ని బట్టి జన్మ, నామ నక్షత్రాలను అనుసరించి కొన్ని గ్రహాల ప్రభావం అతడి మీద ఉంటుంది. ఆయాగ్రహాల ప్రభావం వలన అతడికి అందే కాస్మిక్ రేస్ కారణంగా అతడికి అనారోగ్యం వస్తుంది. ఐతే, ఆయా గ్రహాలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక రత్నాలు ధరించడం వలన గ్రహాల నుండి అందే కిరణాల వడపోత జరిగి, ఉపయోగకర కిరణాలు మాత్రమే శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. గ్రహాల నుండి అందే కిరణాల ప్రభావం ఎక్కువ కావచ్చు, లేదా అసలు ప్రభావితం చూపకపోవచ్చు. కాని రత్నం ఆ కిరణాలను న్యూట్రలైజ్ చేసి సరిపడేంత మోతాదులో శరీరానికి గ్రహాల కిరణాల ప్రభావం అందిస్తుంది. కాబట్టి రత్నాలలో దోషాలు వాటి లక్షణాలను తెలుసుకుంటే దోషాలు లేని రత్నాలు ధరించడం వలన ప్రయోజనం ఉంటుంది.

భారతీయ సాహిత్యములో తొమ్మిది సంఖ్యకు అగ్రస్థానమున్నది. నవబ్రహ్మలు, నవరసాలు, నవగ్రహాలు, నవధాన్యాలు, నవనిధులు, నవఖండాలు, నవ ఆత్మ గుణములు, నవ గ్రహదేశములు, నవ చక్రములు, నవదుర్గలు, నవ రత్నాలు మొదలైనవి దీనికి తార్కాణం.

ప్రాచీన కాలం నుండి భారతదేశం "రత్నగర్భ" అని పేర్కొనబడుతూ ఉంది. రోమన్ చరిత్ర కారుడు "ప్లీవీ" ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో హిందూదేశమే ఎక్కువ రత్నాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది అని ప్రాచీన కాలంలోనే వ్రాసాడు. మన ప్రాచీన గ్రంథాలలో రత్నాల పేర్లు తెలుపడమే గాని, వాటి గుణగణాలు, ఉపయోగాలు, మంచి చెడ్డ జాతులను విడదీసి వివరాలు ప్రథమంగా బుద్ధభట్ట "రత్నపరీక్ష" అనే గ్రంథం వ్రాశాడు. తరువాత వరాహమిహిరుడు "బృహత్సంహిత" లోనూ చాలా విషయాలు వ్రాసారు. “రసజలనిధి" అనే గ్రంథంలో రసాయనిక తత్వాన్ని గూర్చి బాగుగా వివరించబడింది.

మహారత్నాలయిన వజ్రం, నీలం, కెంపు, పుష్యరాగం, పచ్చ వీటిని పంచరత్నాలంటారు. వైడూర్యం, గోమేధికం, పగడం, ముత్యం వీటిని ఉపరత్నాలంటారు. రత్నాలలో ఎక్కువ విలువైనది వజ్రం. దీనిని రత్నరాజ మంటారు. వజ్రాలు, పచ్చలు. కెంపులు, నీలాలు ఇవి నిజరత్నాలు. వీటిని ఉత్తమ జాతివిగా భావిస్తారు. కావున ఎక్కువ విలువగలవి, మధ్యమజాతి రత్నాలు, ఆకారపు వయ్యారాలు, కోత పనితనాలు, స్వచ్ఛతయూ కలిగిఉండినచో, ఆ అతిశయం వలన విలువగలవిగాను, తక్కినవి అధమజాతులు చాలా ఉన్నాయి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...