శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

31, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

కుబేరయంత్రం-: మూల  మంత్రం :-
ఓం యక్షాయ కుబేరాయ వ్యైశ్రవణాయ ధన ధాన్యాధిపతయే ధనధాన్య సమృద్ధిం మే దేహి దాపయ   స్వాహాః ||
 -: వేరొక మూల  మంత్రం :-
ఓం శ్రీం ఓం హ్రీం శ్రీం శ్రీం క్లీం శ్రీం క్లీం విత్తేశ్వరాయ నమః ||
                                                                     - మంత్ర మహోదధి


 శ్రీ  కుబేర యంత్రంను అర్చించు వారు  యంత్రమును  రాగి రేకు పై కాని కాగితముపై  కాని  వ్రాసి పటము కట్టించి  యథా  శక్తి  గా  ఉదయాస్తమయములందు  షోడశోపచార పూజలు  చేయుచున్న  సర్వ కార్య   విజయము ఐశ్వర్య ధన ధాన్య వృద్ధి మనో వాంఛా సిద్ధియు కూడా పొందగలరు.
                           
                               శ్రద్ధా వంతులు ప్రతి నిత్యము ఆచమ్య , ప్రాణామాయ , గోత్ర దేశ  కాల మాన సంకీర్తణాధికముగా     త్రి న్యాస పూర్వకముగా  , పంచ పూజలొనర్చిన విశేష ఫలము కలుగును.మూల మంత్ర జపముతో పాటు క్రింది తత్  గాయిత్రి ని కూడ జపదశాంశము గావించిన మహోత్కృష్ట  ఫలితములు తప్పక కలుగును.

                  ధ్యానము , మూల మంత్రము , ఏ తత్ గాయిత్రి ఈ మూడింటిని అనునిత్యము అనుసరించు  సాధకుడు పొందలేని ఫలితమే లేదు. అనగా తలచినంతనే సాధకుని కృషి యత్నములనుసరించి  మంత్ర యంత్రములు పని సాధన లందు  అనంత ఫల సాధకము లగును.

-: శ్రీ కుబేర గాయత్రి :-
       యంత్రరాజాయ  విద్మహే మహాయంత్రాయ  ధీమహి తన్నోః యంత్రః ప్రచోదయాత్.//
      
:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:

See My 4 Blogs - P.V.Radhakrishna cell:9966455872,

See My 4 Blogs - P.V.Radhakrishna cell:9966455872, 9966680542

Like the face book page శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : https://www.facebook.com/SRIMEDHADAKSHINAMURTYJYOTISHANILAYAM

పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in/

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/,

సాధన ఆరాధన : http://sadhanaaradhana.blogspot.in/ ,

తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/


జాతకం- ప్రశ్న- ముహూర్తం-వాస్తు-యంత్రం-రక్షాకవచాదులు-పొందగోరువారు సంప్రదించండి.

Contact Us :
Email:  parakrijaya@gmail.com  
Note: call me 6AM to 9AM & 6PM to 9PM GMT +5:30 ,INDIA

Consultation Timings :
      Everyday 06:00AM to 09:00 AM(With appointemnt )
     Everyday 05:30PM to 09:00PM (Without appointemnt)
Sunday (or)Any public & govt holidays we are available full day 06:00 AM To 8:00 PM (With appointemnt )

30, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

శ్రీ హయగ్రీవ మహా యంత్రం-: మూల  మంత్రం :-
వాగీశ్వరాయ విద్మహే  హయగ్రీవాయ  ధీమహి తన్నో హగ్ం సహః ప్రచోదయాత్.//


 శ్రీ హయగ్రీవ మహా  యంత్రం ను అర్చించు వారు  యంత్రమును  రాగి రేకు పై కాని కాగితముపై  కాని  వ్రాసి పటము కట్టించి  యథా  శక్తి  గా  ఉదయాస్తమయములందు  షోడశోపచార పూజలు  చేయుచున్నగొప్ప యశస్సు కలవాడు అగును. యంత్ర పూజ వలన సులభముగా  విద్యలను పొందవచ్చును.                      

:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
P.V.RADHAKRISHNA
CELL : +91 9966455872
Email : parakrijaya@gmail.com
       :మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
See My 4 Blogs - P.V.Radhakrishna cell:9966455872,

See My 4 Blogs - P.V.Radhakrishna cell:9966455872, 9966680542

Like the face book page శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : https://www.facebook.com/SRIMEDHADAKSHINAMURTYJYOTISHANILAYAM

పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in/

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/,

సాధన ఆరాధన : http://sadhanaaradhana.blogspot.in/ ,

తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/


జాతకం- ప్రశ్న- ముహూర్తం-వాస్తు-యంత్రం-రక్షాకవచాదులు-పొందగోరువారు సంప్రదించండి.

Contact Us :
Email:  parakrijaya@gmail.com  
Note: call me 6AM to 9AM & 6PM to 9PM GMT +5:30 ,INDIA

Consultation Timings :
      Everyday 06:00AM to 09:00 AM(With appointemnt )
     Everyday 05:30PM to 09:00PM (Without appointemnt)
Sunday (or)Any public & govt holidays we are available full day 06:00 AM To 8:00 PM (With appointemnt )

29, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ యంత్రం-: మూల  మంత్రం :-
లక్ష్మీనాధాయ   విద్మహే చక్రధరాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్//


 శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ యంత్రం ను అర్చించు వారు  యంత్రమును  రాగి రేకు పై కాని కాగితముపై  కాని  వ్రాసి పటము కట్టించి  యథా  శక్తి  గా  ఉదయాస్తమయములందు  షోడశోపచార పూజలు  చేయుచున్నగొప్ప యశస్సు కలవాడు అగును. యంత్ర పూజ వలన సులభముగా ఐశ్వర్యమును పొందవచ్చును.                      

:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
P.V.RADHAKRISHNA
CELL : +91 9966455872
Email : parakrijaya@gmail.com
       :మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
See My 4 Blogs - P.V.Radhakrishna cell:9966455872,

See My 4 Blogs - P.V.Radhakrishna cell:9966455872, 9966680542

Like the face book page శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : https://www.facebook.com/SRIMEDHADAKSHINAMURTYJYOTISHANILAYAM

పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in/

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/,

సాధన ఆరాధన : http://sadhanaaradhana.blogspot.in/ ,

తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/


జాతకం- ప్రశ్న- ముహూర్తం-వాస్తు-యంత్రం-రక్షాకవచాదులు-పొందగోరువారు సంప్రదించండి.

Contact Us :
Email:  parakrijaya@gmail.com  
Note: call me 6AM to 9AM & 6PM to 9PM GMT +5:30 ,INDIA

Consultation Timings :
      Everyday 06:00AM to 09:00 AM(With appointemnt )
     Everyday 05:30PM to 09:00PM (Without appointemnt)
Sunday (or)Any public & govt holidays we are available full day 06:00 AM To 8:00 PM (With appointemnt )

23, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

ఇదో రంగుల ప్రాపంచిక సత్యం

                                        

                                                                                                                      

     
                           
 

పసుపు  రంగు మీకు ఇష్టమైనదైతే మీది ఉహాత్మక మస్తిష్కం . మీ ఆలోచనా  సరళి  పారదర్శకమై నిర్మణాత్మకమై ఉంటుంది. వాదనతో జయించి గెలిచే మనస్తత్వం మీది. సాధారణంగా లజ్జ గలిగి ఏకాంతంగా గడపాలనుకుంటారు. మీరు నమ్మదగిన వారు, కానీ కోర్కెలను అణుచుకుని మీశక్తి సామర్ధ్యాలు  ప్రకటించు కుంటారు. పైకి మీరు ధర్మరాజ మనస్కులు.  

 

                   
 నీలం రంగు మీకు ఇష్టమైనదైతే మీరు సంకుచిత మనస్కులు ఐనా ఆహ్లాదంగా గడుపుతూ సౄజనాత్మక రీతిని నెలకొల్పే నమ్మకాలను కలిగి ఉంటారు. మీకు ఓర్పు లేదనే చెప్పాలి. నిత్య కౄత్యాలు చేయడంలో మీకు ఇష్టత సుముఖత తక్కువ, బుద్ధి కుశాగ్ర, ఊహా జనిత ప్రచోదిత విషయాలపై మీరు ఆశక్తులు. 

 

గులాబీ రంగు మీకు ఇష్టమైనదైతే మీరు ఎంత కుశాగ్ర బుద్ధి కలవారో అంత సంయమనం లేనివారిగా ఉంటారు. సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా పరికిస్తూ మీదైన క్రమశిక్షణా పద్ధతిని పనితీరును కలిగి ఉంటారు. మీకంటే చిన్నా పెద్దలిద్దరూ మీరు చేసే ప్రతి పనిపై ఆశక్తి కలిగి ఉంటారు. మీరు హాస్యంగా ఉండడాన్ని ఇష్ట పడుతూ హాస్యాన్ని ప్రస్తుతిస్తారు కూడా, నిర్మాణాత్మక శక్తి కలిగిన గర్వితులు మీరు.
   


  గోధుమ రంగు మీకు ఇష్టమైనదైతే శుద్ధాంతిక సైద్ధాంతిక వ్యక్తిత్వం కలవారు. సరళీకౄత విధానాలు సాంసర్గిక ప్రచోదనాలతో ఇనుమడించే మీ గౌరవ ప్రతిపత్తులు ఎందరినో ప్రేమించే టట్లుగా అనుసరించే టట్లుగా చేస్తాయి, కానీ మీ స్నేహ శీలత కొందరికే పరిమితం  సైద్ధాంతిక జీవన సత్యాన్ని మీరు ఎల్లప్పుడూ అనుసరిస్తారు.
ఎరుపు రంగు మీకు ఇష్టమైనదైతే విప్లవాత్మక భావాలతో శారీరక శక్తులతో మీరు సమౄద్ధులు , కానీ మీ స్పందనలు అంత రసవంతము కాదు. మీ నిరాశావాద ధోరణి జీవితంలో నిర్ణయాలను ప్రకటించలేదు.కొన్ని సందర్భాలలో మిమ్ము మీరే విసుగుకుంటూ నిందా గర్భితముగా మాట్లాడతారు. యెడతెరిపిలేని ఆలోచనాత్మకత ప్రకౄతి ఆరాధన మీకిష్టమైనవి .మీ భావజాల ధోరణి మీది.
 

  
 ఆకుపచ్చ రంగు మీకు ఇష్టమైనదైతే  వౄద్ధాప్యాన్ని, చేతగాని తనాన్ని అసహ్యించుకుంటూ టక్కున పట్టుబడే విధంగా నలుగురిలో మీ మాటల ధోరణి ఉంటుంది. ఒంటరితనం మీకు నచ్చదు ఏదో ఒక సాహచర్యాన్ని మీరు కోరుకుంటారు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండడం మీకిష్టపడదు వేగ వంతమైన మార్పులు  మార్గాలు మీకిష్టం . కళాత్మక సౄజనత్మక ఆసక్తులు మీరు, కానీ  ఆ సంసర్గత లేని జీవన విధానం మీది. మరో మాటగ చెప్పాలంటే మీ పట్టుదల తక్కువ.

  
 తెలుపు రంగు మీకు ఇష్టమైనదైతే మీరు తప్పక అనుసరిస్తున్నారు సర్వసాధారణ జీవనశైలి , కానీ మీ అభినివేశం ఆలోచనా ధోరణి అందరికి అందనిది. ప్రకృతి ప్రేమికులు అనేకన్నా మీరు అందాన్ని పొగుడుతూ ప్రేమిస్తూ చూస్తూ ఉంటారు. మీ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని మీకు ఇష్టమైనదిగా మలుచుకోవడంలో మీకు మీరే సాటి.

 


నలుపు రంగు మీకు ఇష్టమైనదైతే రహస్యాత్మకమైన పోలికలేని ఆలోచనా ధోరణితో సతమతమౌతూ వౄధా జీవనాన్ని గడిపేస్తూ ఉంటరు, కానీ స్వాధికారత గలిగిన బుద్ధి మీది. సలహాలిచ్చే వారంటే మీకు చాలా చికాకు. ఖర్చు చేయడంలో మీకంటూ మీ విధానం మీది. అదే విధంగా సంపాదనా పటిమ కూడా మీది.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...