శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

28, ఫిబ్రవరి 2013, గురువారం

కుజ జపం – పరిహారము – శాంతులు (సకాలములో వివాహము కాని కన్యలు చేయవలసిన విధులు)

కుజ జపం
స్కంద ఉవాచ :
ఋణగ్రస్తరాణాం తు – ఋణముక్తి: కథం భవేత్!
బ్రాహ్మోవాచః వక్ష్యే హం సర్వలోకానాం – హితార్థం హితకామదమ్
శ్రీమందగారస్తోత్రమహామంత్రస్య – గౌతమ ఋషిః అనుష్టమ్ ఛందః
అంగారకో దేవతా మమ ఋణవిమోచనార్ధే జపే వినియోగః
ధ్యానమ్
రక్తమాల్యాంబరధర : - శూలశక్తి గదాధరః
చతుర్భుజో మేషగతో వరదశ్చ ధరాసుతః
మంగళో భూమిపుత్రశ్చ – ఋణహర్తా ధనప్రదః
స్థిరాసనో మహాకాయః – సర్వకామఫలప్రదః
లోహితో లోహితాక్షశ్చ – సామగానం కృపకరః!
ధారాత్మజఃకుహోభౌమో – భూమిజో భూమినందనః
అంగారకో యమ శ్చైవ – సర్వరోగాపహారకః!
సృష్టే: కర్తా ఛ హర్తాచ – నిర్వదేవైశ్చ పూజితః
పితాని కుజ నామాని – నిత్యం యః ప్రయతః పఠేత్!
ఋణం చ జాయతే తస్య – ధనం ప్రాప్నో త్యసంశయమ్.
అంగారక! మహీపుత్ర! – భగవాన్ భక్తవత్సల నమోస్తుతే
మమాశేష – ఋణ మాశు వినాశయ రక్తగందైశ్చ పుష్పైశ్చ – దూమదీపైర్గుదోదకై:
మంగళం పూజయిత్యాతు – దీపం దత్వా తదంతికే ఋణరేఖాః
ప్రకర్తవ్యా – అంగారేణ తదగ్రతః! తాశ్చ ప్రమార్జయే త్సశ్చాత్ – వామపాదేన సంస్ప్రశన్.

మూలమంత్ర :
అంగారక మహీపుత్ర – భగవాన్ భక్తవత్సల!
నమోస్తుతే మమాశేష – ఋణ మాశు విమోచయ
ఏవం కృతే స సందేహో – ఋణం హీత్వాధనీ భవత్!
మహతీం శ్రియ మాప్నోతి – హ్యపరో ధనదో యథా ఆర్ఘ్యము:
అంగారక మహీపుత్ర! భగవాన్ భక్తవత్సల నమోస్తుతే
మమాశేష – ఋణ మాశు విమోచయ భూమిపుత్ర మహాతేజ – స్స్వేదోద్భవ పినాకినః
ఋణార్తస్త్వాం ప్రపన్నోస్మి – గృహాణార్ఘ్యం నమోస్తుతే ఇతి ఋణమోచాకాంగారక స్తోత్రమ్
కుజదోష నివృత్తి కొరకు నృసింహావతార స్తుతి హిరణ్యకశిపు చ్చేదనతో ప్రహ్లాదాభయ దాయన హేతో నరసింహాచ్యుత రూపనమో భక్తం పరిపాలయమామ్ రామస్మరణాదన్యోపాయం నహి పశ్యామో భవతరణే రామహరే క్రుష్ణహరే తవనామ వదామి సదాన్నహరే (దశావతారములలో నృసింహావతారము పరమాత్మంశ కుజగ్రహము) కుజ మహర్దశలో చేయవలసిన దానములు
1. కుజమహర్దశలో కుజ అంతర్ధశలో ఎద్దును దానమివ్వాలి.
2. కుజమహర్దశలో రాహువు అంతర్ధశలో నల్లని ఆవును దానమివ్వాలి.
3. కుజమర్దహశలో గురు అంతర్ధశలో బంగారమును దానమివ్వాలి.
4. కుజమర్దశలో శని అంతర్ధశలో నువ్వుల ముద్దను దానమివ్వాలి.
5. కుజమర్దహశలో బుధ అంతర్ధశలో గుఱ్ఱమును దానమివ్వాలి.
6. కుజమర్దహశలో కేతు అంతర్ధశలో మేకను దానమివ్వాలి.
7. కుజమర్దహశలో శుక్ర అంతర్ధశలో దుర్గా దానమివ్వాలి.
8. కుజమర్దహశలో రవి అంతర్ధశలో పద్మమును దానమివ్వాలి.
9. కుజమర్దహశలో చంద్ర అంతర్ధశలో ఎద్దును దానమివ్వాలి. గమనిక : కొన్ని వస్తువులు దొరకనప్పుడు వాటికి మారుగా ధనమిచ్చుట కంటెను ఆ వస్తువు ఆకారంలో వెండితో ప్రతిమ చేయించి దక్షిణతో ధారపోయవచ్చును.
కుజ దోష నివారణకు రామాయణ పారాయణ మరియు నైవేద్యాలు కుజ మహర్దశలో బాలకాండలో 36, 37 సర్గ పారాయణం చేయాలి. హనుమంతుని పూజించి, నైవేద్యంగా చెక్కర, పొంగలి సమర్పించాలి. కుజ మహర్దశలో కేతు అంతర్దశలో మేకను దానమివ్వాలి. కుజ మహర్ధశలో కుజ అంతర్దశలో ఉత్తరాకాండ 26 పారాయణ చేసి, నైవేద్యంగా బెల్లం మరియు కందిపప్పుతో పొంగలి సమర్పించాలి.
1. కుజ మహర్ధశలో కుజ అంతర్దశలో ఉత్తరాకాండ 59 పారాయణ చేసి, నైవేద్యంగా తేనె లేదా ఎండుమిర్చి సమర్పించాలి.
2. కుజ మహర్ధశలో గురు అంతర్దశలో సుందరకాండ 51 పారాయణ చేసి, నైవేద్యంగా అమృతపాణీలు లేదా చక్కరకేళీలు సమర్పించాలి.
3. కుజ మహర్ధశలో శని అంతర్దశలో సుందరకాండ 70 పారాయణ. నైవేద్యం: నేరేడు లేదా నల్లద్రాక్ష.
4. కుజ మహర్ధశలో బుధ అంతర్దశలో బాలకాండ 16వ సర్గ పారాయణ. నైవేద్యం: ఆకుపచ్చ ద్రాక్ష లేదా తాంబూలము.
5. కుజ మహర్ధశలో కేతు అంతర్దశలో యుద్దకాండ 116వ సర్గ పారాయణ. నైవేద్యం: ఖర్జూరము లేదా కొబ్బరికాయ.
6. కుజ మహర్ధశలో శుక్ర అంతర్దశలో సుందరకాండ 53వ సర్గ పారాయణ. నైవేద్యం: క్యారట్ పంచదార గుళికలు లేదా పటికబెల్లం.
7. కుజ మహర్ధశలో రవిఅంతర్దశలో బాలకాండ 23వ సర్గ పారాయణ. నైవేద్యం: క్యారెట్ లేదా చేమదుంపలు.
8. కుజ మహర్ధశలో చంద్ర అంతర్దశలో బాలకాండ 17వ సర్గ పారాయణ. నైవేద్యం: పాలు, పంచదారతో పాయసము. 

కుజదోషం – పరిహారము – శాంతులు (సకాలములో వివాహము కాని కన్యలు చేయవలసిన విధులు) 

1. మోపిదేవి, బిక్కవోలు, నాగులపాడు, పెదకూరపాడు, నవులూరు పుట్ట మొదలగు సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రములు దర్శించి కందులు దానము చేయాలి.
2. కనీసము 7 మంగళవారములు ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఉదయం 7 లోపుగా దగ్గరలోని సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రములను దర్శించి 7 మార్లు సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం పఠించి 7 – ప్రదక్షిణాలు చేసి 70 సార్లు కుజ శ్లోకమును ధ్యానము చేసి చివరి, అంటే 7వ మంగళవారము కందులు దానము చేయాలి.
3. తమిళనాడులో అనేక సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రములు ఉన్నాయి. అవకాశము ఉన్నవారు క్షేత్ర దర్శనముతో దోషనివృత్తి చేసుకొనగలరు. ఒక కృత్తిక నక్షత్రము రోజుకాని, షష్టి తిధి యండుకాని వైదీశ్వరన్ కోయిల్ దర్శించి అభిషేక అర్చనాదులు జరిపించుకొనగలరు.
4. మంగళవారము రోజున గోధుమరంగు కుక్కలకు పాలు, రొట్టెలు పెట్టండి.
5. మీ దగ్గరలో ఉన్న సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గుడికి వెళ్ళి పూజలు జరుపుకొనవలెను. ఎర్రని ఫలములు, ఎర్రని వస్త్రములు దానము చేయండి. పేదలకు కందిపప్పు వంటకాలు దానం చేయండి.
6. పగడమును ఎడమచేతి ఉంగరపు వేలుకి వెండితో ధరించండి.
7. 7 మంగళవారములు ఏకభుక్తము చేసినచో మంచిది. అనగా ఉదయం భోజనము చేసి సాయంత్రం భోజనము చేయరాదు. సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి 70 ప్రదక్షిణలు చేయండి.
8. ముఖ్యముగా స్త్రీలు పగడమాలను ధరించి, ఎరుపు రంగు కలిగిన వస్త్రములు ధరించి ఎరుపు గాజులు, కుంకుమ ధరించవలెను.
9. నవగ్రహములలో కుజ విగ్రహము వద్ద 7 ఎర్రరంగు వత్తులతో దీపారాధన చేసి ఎర్రని పుష్పము, ఎర్రని వస్త్రములు అలంకరించాలి.
10. 7మంగళవారములు 1.24కే.జీలు ధాన్యము, కందులు ఎర్రని వస్త్రములో పోసి దక్షిణ తాంబూలాదులతో దానము ఇవ్వవలెను.
11. కుజగ్రహమునకు జపము చేయించి కందులు దానము చేయాలి.
12. కుజ ధ్యాన శ్లోకము ప్రతిరోజూ 70 మార్లు చొప్పున పారాయణ చేయాలి.
13. కుజ గాయత్రీ మంత్రమును 7 మంగళవారములు 70 మార్లు పారాయణ చేయాలి.
14. కుజ మంత్రమును 40 రోజులలో 7000 మార్లు జపము చేయాలి, లేదా ప్రతిరోజూ సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం పారాయణ చేయాలి.
15. తీరికలేనివారు కుజ శ్లోకమును 7 మార్లుకాని, కుజ మంత్రమును 70 మార్లుకాని పారాయణ చేయాలి.
16. సుబ్రహ్మణ్య షష్టి పర్వదినమున సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం 7 మార్లు పారాయణచేయవలెను

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...