శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

28, నవంబర్ 2013, గురువారం

గురు రత్నధారణ

                              


       

పుష్యరాగం

పుష్యరాగ రత్నాలు బృహస్పతి (గురు) గ్రహానికి విశేషమైన ప్రీతి గలవి. ఎందువలన అనగా ఖగోళంలో నున్న పుష్యమీ నక్షత్రానికి అధిపతి గురువు. ఈ నక్షత్రమువలే ప్రకాశించే పుష్యరాగం గురుగ్రహానికి అభిమాన పాత్రవంటే అతిశయోక్తి కాదేమో ? అదీగాక, కర్ణేంద్రియ ప్రధానమైన ఆకాశతత్వాధిపతి బృహస్పతి, ఆకాశము శబ్ధలక్షణము కలది. ఈ పుష్యరాగం కూగా పై లక్షణము కలిగియుండును. అందువలన గురు గ్రహమునకు సంభంధించిన రత్నము పుష్యరాగమని స్పష్టమగుచున్నది. పుష్యరాగము త్రిదోషము నందలి వాత దోషమును శమింపజేయగలదు. ప్రాణపంచకములలో వ్యానమను ప్రాణవాయువునకు సంకేతమై ఉన్నది. ఇది పురుషజాతి రత్నము శరీరమునందలి అతి ప్రధానమైన అజ్ఞాచక్రమునందలి మహత్తరమైన ముక్తావిద్రుమ హేమనీల ధవళచ్ఛాయా కాంతులకు ప్రతీకమైనది పుష్యరాగము-- బృహస్పతి బ్రహ్మజ్ఞాన సమన్విటుడు బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రతిపాదిత మయినది గాయత్రి, అట్టి గాయత్రి యొక్క ఐదు ముఖాములకు గల వర్ణములే బ్రహ్మతత్వాన్ని ప్రతిపాదించే భవామధ్య స్థానంలో గల అజ్ఞచక్రంలో నిబిడీకృతామై ఉన్నది. బృహస్పతి యొక్క రత్నమయిన పుష్యరాగం ఏ రంగులో నున్నప్పటికీ ఈ ఐదురంగుల యొక్క సమిష్టి ప్రభావము కలిగి వుంటుంది. అందువల్లనే ఈ రత్నము సత్కర్మలకు, బ్రహ్మజ్ఞాననిష్ఠులకు ఉపయోగార్ధమై రాణించుచున్నది.
పునర్వసు, విశాఖ, పూర్వాభద్ర నక్షత్రములందు బుట్టిన వారు అన్ని వేళలయందు పుష్యరాగం ధరించవచ్చును. ఇతర నక్షత్రములలో జన్మించిన వారి విషయంగా భరణి, పుబ్బ, పూర్వాషాడ, నక్షత్రజాతకులు మినహా మిగిలిన అన్నినక్షత్రములవారు పుష్యరాగమును నిరభ్యరంతముగా ధరించవచ్చును. ఈ రత్నమును ధరించుటకు జన్మకాలమునందు గ్రహముల యొక్క స్థితి గతులు విచరించి దశాంతర్దశల యందలి శుభాశుభములను గోచారము నందలి మూర్తి మరియు వేదలను బాగుగా విచారించి గురు గ్రహము దోషప్రదుడుగా నున్న సమయములందు పుష్యరాగమును ధరించిన యెడల గురు గ్రహమువల్ల కలిగే అన్ని విధములైన కష్టనష్టములు దుఃఖములు పరిహరింపబడి సఖలైశ్వర్య భోగ భాగ్య సంపదలను ఆయురారోగ్యములను పొందగలరు. జన్మ సమయమున లేర్పడిన జాతక చక్రమునందు గురుగ్రహము లగ్నము నుండి 6-8-12 స్థానములందున్నను, ఆ స్థానాధిపత్యములు కలిగినను, ఆ స్థానాధిపతులచే కలయుట లేక చూడబడుట యుండినను షష్ఠ్యాధిపత్యము కలిగి కోణరాశులయందున్నను, వ్యయాధిపత్యము కలిగి ద్వితీయ తృతీయ ఏకాదశ రాశులయందున్నను గురు గ్రహము బహుదోషప్రదుడు మరియు పాపగ్రహ వీక్షితుడైన క్షీణ చంద్రునితో గలసి లగ్నమునందున్నను, రాహుగ్రహ సహితుడై లేక వీక్షితుడై ఏ రాశియందున్నను గురువు గొప్ప దోషవంతుడు కాగలడు. ఇట్టి ధోషములు కలిగియున్న బృహస్పతికి స్థానాదిషడ్వర్గబలములు, అష్టకవర్గ బిందుబలము కలిగియున్న తన దోషములను వృద్ధి గావించుకొనగలడు. గురుడు దుష్ట లక్షణములతో గూడి యున్నప్పుడు అతని మహర్దశగానీ సంభవించినను లేక గోచారమునందు దుష్టన్థాన సంచారములు కలిగిన కాలము మొదలగు గురు సంభందితమైన అశుభ కాలములందు సర్వవిధములైన అరిష్టములు ప్రాప్తించగలవు. ముఖ్యముగా ఆర్దిక ఇబ్బందులు కుటుంబకలహాలు, పిల్లల ప్రవర్తన సరిగా లెకపోవుట పుత్రవిచారము భార్యతో కలహము, దేశాటనము, ఋణబాధలు, అకారణ శతృత్వము నిందలు, అవమానములు అగౌరవ పరిస్థితులు పరీక్షలలో అపజయము, ఆకస్మిక ప్రమాదములు, అజీర్ణ వ్యాధులు, వాత ప్రకోపము, ఉబ్బులు, చర్మరోగాలు, మానసికవిచారము, నష్టకష్టములు మొదలగు అనేక శుభఫలితములు కలుగుచుంటవి.
పుష్యరాగము ద్వారా కలిగే శుభయోగాలు :
మల్లెపువ్వువంటి తెల్లని రంగు కలిగినవి గానీ, గోగు పువ్వువంటి పసుపు పచ్చని రంగుతో నున్నవి గానీ, పుష్యరాగములను శాస్త్రీయ పద్ధతుల ద్వారా ధరించిన వారికి విశేష పాండిత్యము మబ్చగలదు. దరిద్రబాధ లంతరించి ధన సమృద్ధి కాగలదు, మరియు, విధ్యాలయందు ప్రధమశ్రేణిలో ఉత్తీర్ణత. సత్కర్మాచరణము, కుటుంబసౌఖ్యము, గృహచ్ఛిద్రములంతరించి, దంపతుల అన్యోన్యత,, వంశాభివృద్ది సంతానము ప్రయోజకులగుట భంధువుల ఆదరణ, ప్రజాభిమానము, గౌరవము సభాపూజ్యత కీర్తి నిరాటంకము, శతృవులు మితృలగుట, వారి వలన సహాయ సహకారములు సంతాన ప్రాప్తి అప్రయత్నముగా ధనలాభం దైవభక్తి దుర్వసనములందు అయిష్టత జీర్ణశక్తి, వాత వ్యాధులు అంతరించుట, మేధాశక్తి, వినయ వివేకములు, వ్యాధులు నివారింపబడుట శీఘ్రముగా ఆరోగ్యము, మనఃశ్శాంతి కార్యసాఫల్యత. ఐశ్వర్యాభివృద్ది కలుగ గలవు. యోగులు దీనిని ధరించిన యెడల పరిపూర్ణ యొగ ఫలసిద్దినొందగలరు. సత్కర్మాచరణులు నైష్టికులు ధరించిన ఆయా కర్మలందు సంపూర్ణ ఫలమునొంది ఇహపర సౌఖ్యములను పొందగలరు.
పుష్యరాగమును ధరించే పద్ధతి:
ఏ జాతికి చెందిన పుష్యరాగమైనప్పటికీ దోషరహితంగా చూచి బంగారు ఉంగరములో ధరించటం ఉత్తమము, వెండి యందు ధరించడం రెండవ పక్షము. ఇతర లోహములు పనికి రావు పంచలోహములలోను ఈ ఉంగరము ధరించవచ్చునని కొందరు చెప్పియున్నారు. బంగారం లేక వెండితో చేయబడిన ఉంగరము యొక్క పైపీఠము దీర్ఘచతురస్రాకారంగా చేయించి అందు పుష్యరాగ రత్నమును ఇమిడ్చి పూజించి ధరించవలెను. మృగశిర పుష్యమి, ఉత్తర, పూర్వాభద్ర నక్షత్రములు కలిగియున్న గురువారం గానీ లేక పుష్యమీ నక్షత్ర గురు ఆది వారములందుగానీ సంభవించిననాడు గురు హోరకాలమునందు వర్జదుర్ముహుర్తములు లేకుండా చూచి పుష్యరాగమును ఉంగరమును బిగించలి ఆ తర్వాత ఉంగరమును ఒక దినమంతా పంచగవ్యములందుంచి, రెండవదినము మంచి గంధపునీటియందుంచి శుద్ధి గావించాలి. ఆ తదుపరి ఉంగరమునకు విధ్యుక్తముగా పూజ జరిపించాలి.
ధరించెడువాడు తమకు తారాబలము చంద్రములు కల్గిన శుభతిదులయందు ఆది, మంగళ, గురువారములయందు సింహ, కటక ధనుర్మీన లగ్నములు జరుగుచున్నకాలమునందు ఈ ఉంగరము ధరించవలెను. ధారణకు పూర్వమే పూజాధికములను నిర్వర్తించి ఉంగరము తన కుడి హస్తమునందుంచుకొని ఉత్తరదిశాభిముఖులై గురువుని , గణపతిని ధ్యానించి "ఓం ఐం శ్రీం హ్రీం క్లీం బృహస్పతయే స్వాహా"అను మంత్రమును 108 పర్యాయములు జపించి ఆ తర్వాత ఉంగరమును ముమ్మారు కనులకద్దుకొని కుడిచేతి చూపుడు వ్రేలుకిగానీ, ఉంగరపు వ్రేలికిగానీ ధరించవలెను. స్త్రీలు కూడా ఈ పుష్యరాగ ముద్రికను కుడిచేతికి ధరించుటే శ్రేష్ఠము. ఉంగరమునకు అడుగుభాగం రంధ్రమును కలిగి వుండటం శాస్త్రీయము. అందువల్ల పుష్యరాగమునందలి వివిధకాంతులకు చెందిన కిరణశక్తి శరీరమునందు చొచ్చుకుపోయి అంతర్గత నాడీమండలములందు తమ శక్తిని ప్రభావితము గావించి దివ్యసిద్ధులను సత్ఫలితాలను కలుగచేయగలదు. పుష్యరాగ రత్నములచే చేయబడిన దేవతా విగ్రహములు నిత్యపూజలందు అత్యుత్తమ శుభఫలితములను గూర్చగలదు.


పుష్యరాగం
ఈ రత్నం గురు గ్రహానికి ప్రతీక, పుష్యరాగాలు భూఖనిజ సంపదగా మనకు లభిస్తాయి. పుష్యరాగాలు అనేక రంగుల్లో దొరుకుతాయి. మిశ్రమ రంగుల్లో కూడా ఇవి లభ్యమవుతాయి. ఏ రంగులేని శ్వేత పుష్యరాగమూ మనకు అందుబాటులో ఉంది, ఏ పుష్యరాగమైతే బంగారు రంగులో ఉంటుందో దానినే 'కనక పుష్యరాగం' అంటున్నాం. పుష్యరాగానికి సమాంతరంగా టోపాజ్ అనే రత్నాలను కొందరు తెలియక పుష్యరాగాలుగా చలామణి చేస్తున్నారు, నిజానికి కనక పుష్యరాగాలకు, టోపాజ్ కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. వాటిలో కేవలం రంగులో మాత్రమే ఏకత్వం కనిపిస్తుంది.

కనక పుష్యరాగాలకు '4సి' ఆధారంగానే ధర నిర్ణయిస్తారు., కనకపుష్యరాగాన్ని తాకినప్పుడు ఇసుకలా తగిలితే అది మంచి రత్నం కాదు. కనక పుష్యరాగంలో నల్లగా, చుక్కల్లాంటి మచ్చలున్నప్పుడు అలాంటి రత్నాన్ని తీసుకోక పోవడమే మంచింది.

“మకరందబిందు సమరుచిం
ప్రకటంబుగం ఋష్యరాగ రత్నము బృందా
రక నికరాచార్య ప్రియ
సుకృత శ్రీ యొసంగి నరులంజూచు ధరిత్రిన్"
తా|| పుష్యరాగము తానే చుక్క వలె ప్రకాశించుచుండును. దీనిని ధరించిన వారికి యీ రత్నాధిపతి మహా సుకృతములను ఇచ్చి కాపాడును.

రంగుల ఆధారముగా పుష్యరాగాలను 4 రకాలైన జాతులుగా నిర్ణయించబడినట్లు చెప్పబడినది. తెలుపురంగులో కనిపించేవి బ్రాహ్మణజాతి, ఎర్రని ఛాయతో కనిపించేది క్షత్రియ జాతి. పసుపు పచ్చని వర్ణంతో కనిపించేది వైశ్యజాతి, నలుపు, నీలం రంగులతో కనిపించేవి శూద్రజాతివిగా చెప్పియున్నారు.


పుష్యరాగములో దోషాలు:
మలినము: నల్లటిమచ్చలు వున్నవి
కర్కశం: కఠినముగా గరుకుగా వున్నవి
రెండు రంగులలో ఉండేది దోషం. కాంతి, బరువు తక్కువగా ఉన్న పుష్యరాగాలు మంచివికావు.

కనక పుష్యరాగాన్ని తాకినప్పుడు ఇసుకలా తగిలినా అది మంచి రత్నం కాదు, కనక పుష్యరాగం నల్లగా, చుక్కల్లాంటి మచ్చులున్నప్పుడు అలాంటి రత్నాన్ని ఉపయోగించకపోవడం మంచిది.

కనకపుష్యరాగాలు దొరుకు ప్రదేశాలు:
బ్రెజిల్. శ్రీలంక, థాయ్ లాండ్ , మయన్మార్, కంబోడియా, ఆస్ట్రేలియా, ఆఫ్రికా, జపాన్, మెక్సికోల నుండి మనకు అందుతున్నాయి, ఐతే శ్రీలంక, ఇండియాలలో సహజమైన, మంచి నాణ్యత కలిగిన కనకపుష్యరాగాలుదొరుకుతాయి.

కనక పుష్యరాగాన్ని ధరించడం వలన, ఆ వ్యక్తికీ గౌరవాలు, సంతోషాలు, ఆనందం వస్తాయి. సంతాన సమస్యలు తగ్గుతాయి, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి, ఆర్ధిక ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి, వివాహ సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చు.

ఆరోగ్య సమస్యలలో గ్లాండ్స్, లివర్, ఎండోక్రైన్ గ్రంథుల మీద ప్రభావం చూపి ఆరోగ్య పరిస్థుతులను మెరుగుపరుస్తుంది. మరియు జాండిస్, పాంక్రియస్ సమస్యలు స్థూలకాయ సమస్యలు తగ్గుతాయి.

కనక పుష్యరాగాలు ఇతర నామాలు:
పుక్ రాజ్, గురు, పుష్యరాగం, ఎల్లోసఫైర్, కురువింద, శ్వేతమణి, గురుప్రియము, గురురత్నం, పుష్యము అనే పేర్లున్నాయి.

లక్షణాలు:
జాతి - కొరండమ్, రకాలు - ఎల్లో సఫైర్, వ్యాపారనామము - ఎల్లోసఫైర్, దేశీయనామము - పుష్యరాగం, రసాయన సమ్మేళనం - Al2O3 అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, స్ఫటికాకారం ట్రైగోనల్, స్ఫటిక లక్షణం - ప్రిస్మోటిక్, వర్ణం - ఐరన్, మెరుపు - విట్రియస్, కఠినత్వము - 9, ధృడత్వము - 3.99 నుండి 4.00. అంతర్గత మూలకాలు - స్పటికాలు, ద్రవపు తెరలు, ఫెదర్స్, జోనల్ నిర్మాణాలు, సీల్స్, రెండు మూలక సమ్మేళనాలు, క్రాంతి పరావర్తన పట్టిక 1.760 – 1.768 నుండి 1.770 - 1.779, U.V.Light అప్రికాట్, పసుపు.


గురుగ్రహ దోష నివారణ

గురు దోష నివారణకు గురుగ్రహమును పూజించుట నమక పారాయణ చేయుట వలన దోషనివారణయగును. పుష్యరాగం ఉంగరమున ధరించుట శనగలు, పుష్యరాగం, పసుపు, చక్కెర, ఏనుగు, బంగారు రంగువస్త్రము గాని, బంగారము గాని ఎదొకదానిని దానము చేయుటవలన కూడా గురునకు సంభంధించి నదోషము శాంతింఛ గలదు. బంగారుతో చేసిన పాత్రతో బ్రహ్మమేడి (బొడ్డ), మారేడు, మర్రి,ఉసిరిక ఫలములను వేసి ఆ నీటితో స్నానము చేసినను గురువునకు సంభంధించిన దొషము తొలగిపోవును. బంగారముతో చేసిన ఉంగరము సాంప్రదాయము.
శుభతిధి గల గురువారము నాడు ఉదయము ఓం-హ్రాం-హ్రీం-హ్రౌం-సః బృహస్పతయే నమః అను మంత్రము 40రోజులలో 16వేలు జపము పూర్తి చేసి పసుపు పచ్చని బట్టలో సెనగలు దానమిచ్చినచో గురుగ్రహ దోష శాంతి కలుగును. 
|| బృహస్పతిస్తోత్రమ్||

శ్రీ గణేశాయ నమః|
అస్య శ్రీబృహస్పతిస్తోత్రస్య గృత్సమద ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః,
బృహస్పతిర్దేవతా, బృహస్పతిప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః|
గురుర్బృహస్పతిర్జీవః సురాచార్యో విదాంవరః|
వాగీశో ధిషణో దీర్ఘశ్మశ్రుః పీతామ్బరో యువా|| ౧||
సుధాదృష్టిర్గ్రహాధీశో గ్రహపీడాపహారకః|
దయాకరః సౌమ్యమూర్తిః సురార్చ్యః కుఙ్మలద్యుతిః|| ౨||
లోకపూజ్యో లోకగురుర్నీతిజ్ఞో నీతికారకః|
తారాపతిశ్చాఙ్గిరసో వేదవైద్యపితామహః|| ౩||
భక్‍త్యా బృహస్పతిం స్మృత్వా నామాన్యేతాని యః పఠేత్|
అరోగీ బలవాన్ శ్రీమాన్ పుత్రవాన్ స భవేన్నరః|| ౪||
జీవేద్వర్షశతం మర్త్యో పాపం నశ్యతి నశ్యతి|
యః పూజయేద్గురుదినే పీతగన్ధాక్షతామ్బరైః|| ౫||
పుష్పదీపోపహారైశ్చ పూజయిత్వా బృహస్పతిమ్|
బ్రాహ్మణాన్భోజయిత్వా చ పీడాశాన్తిర్భవేద్గురోః|| ౬||
|| ఇతి శ్రీస్కన్దపురాణే బృహస్పతిస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్||


ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...