శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

30, ఆగస్టు 2014, శనివారం

న్యూమారాలజీ (సంఖ్యాశాస్త్రము)


ఈ సంఖ్యాశాస్త్రము సర్వజనసమ్మతమ్తెనది. శాస్త్రజ్ఞులు, పండితులు తమ అమేయమేధాసంపత్తితో మనందరికీ ఈ శాస్త్రమును అందించబడటం జరిగినది సాధారణాంగా అంకేలు తోమ్మిది. అవి వరుసగా 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
సంఖ్యాశాస్త్రములో వీటినే ప్రమాణాముగా తీసుకున్నారు. ఈ సంఖ్యలే ప్రపంచములోని ప్రతి వ్యక్తి యొక్క జీవితముప్తే తమ తమ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. వారి యొక్క భవితను సూచించేవి కూడ ఈ సంఖ్యలే.
ఈ సంఖ్యశాస్త్రము మనిషియొక్క గుణగణాలను, విద్యావిధానము, జీవితస్థిరత్వము. ఆర్థిక స్తోమత, జీవిత ఏదుగుదల, వ్యక్తుల యొక్క పరస్పర సహాకారము, ఏయే ఏయే రంగాలలో వ్యక్తులకు అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయో సంఖ్యశాస్త్రము వివరలను తేలుపుతుంది. సానుకూల ఫలితాలను అందించడము మరియు దోషలకు చక్కని నివారణ ఉపాయములను సూచిస్తుంది.
వ్యక్తి యొక్క పేరు సానుకూలతలు మార్పులు, చిన్నపాటి సవరణాల ద్వారా అనుకూల ఫలితాలు ఈ సంఖ్యశాస్త్రము వివరాలను అందించబడుతుంది.
తెలుగు అక్షరమాల
అ----క--ట--ప--య-------------౦1
ఆ--ఎ--ఖ--ఠ--ప--ర-----------02
ఇ--ఏ--గ--డ--బ--ల------------౦౩
ఈ--ఐ--ఘ--ఢ--భ--వ----------04
ఉ--ఒ--జ--ణ--మ--శ------------05
ఊ--ఓ--చ--త--ష---------------06
ఋ--ఔ--ఛ--థ--స-------------07
ఋ---జ--ద--హ-----------------08
ఝ--ధ--క్ష-------------------09
అదృష్టసంఖ్య:-౦1 
ఏ సంవత్సరంలోన్తెన 01,10,19,28 తేదీలలో జన్మించిన స్త్రీ,పురుషులందరు ఒకటవ నెంబరు వ్యక్తులవుతారు. దీనికీ అధిపతి సూర్యుడు. కావున రవి గ్రహ వ్యక్తులుగా పరిగణిఓఅపబడతారు. అమంచిచురుకుధనము, మాటలచాతుర్యము, దృఢనిర్ణయాలు, పట్టుదల కలిగిఉంటారు. వీరికిఅధికారదహం ఏక్కువ ఏంతటివారిన్తెనస్నేహం చేసుకుంటారు. వీరు అనుకున్నపనిని సాధించేతత్వం ఉంటుంది. ఉన్నతమ్తెనఆలోచనలతో ఉన్నతంగా ఆలోచించేతత్వం కలిగి ఉంటారు.
అదృష్టసంఖ్య:-౦2
 ఏ సంవత్సరంలోన్తెన 02,11,20,26 తేదీలలో జన్మించిన స్త్రీ,పురుషులందరు రేండవ నెంబరు వ్యకులుగా పరిగణించబడతారు. వీరికి చంద్రడు అధిపతి వీరు ప్రేమస్వరూపపులుగా,చంచలస్వభావులుగా ఉంటారు. ప్రతి వ్యవహారానికి ఇతరులప్తె ఆధారపడతారు. వీరుస్వతహాగా మంచి నీతి-నీజాయితీ పరులుగా ఉంటారు. వీరు మంచి ఊహాశక్తి గలవారుగా ఉంటారు. వివిధ లలిత కళలయందు ప్రవీణ్యాం ఉంటుంది. ధ్తేర్యంలేక పిరికివార్తెఏపనిచేయలేరు. వీరు నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడతారు. మంచిసృజనాత్మకతంగా ఆలోచనాలు చేస్తారు. మంచి ఓర్పుకలిగి ఉంటారు. చక్కని చిరునవ్వుతో వ్యవహారాలను చక్కబేట్టాగలరు.
అదృష్టసంఖ్య:-౦౩
ఏ సంవత్సరంలోన్తెన 03,12,21,30 తేదీలలో జన్మించిన స్త్రీ,పురుషులందరు ౩వ నెంబరుకు గురుడు అధిపతి. వీరు ప్రతి రంగంలో రాణిస్తారు. స్వయం కృషితో ప్తెకివచ్చి ఉన్నత శిఖరాలను అందుకోగలరు. ఇతరులప్తె అజామాయిషి చెలాయించగలుగుతారు. వీరు మిక్కిలి ఆత్మాభిమానం కలవారు. ఏలాంటి సమాస్యల్తెనా పరిష్కరించగలుగుతారు. ద్తెవభక్తి, మంచి తేలివితేటలు కలిగి ఉంటారు. వీరుస్వేచ్చజీవులుగా ఉండగలుగుతారు. వీరు ఊహశక్తితో ఏలాంటి పనిని అయిన చక్కబేట్టగలరు.
అదృష్టసంఖ్య:-౦4
ఏ సంవత్సరంలోన్తెన 04.13,22,31 తేదీలలో జన్మించిన స్త్రీ,పురుషులందరు నాల్గవ నెంబరుకు రాహువు అధిపతి నాల్గవ సంఖ్య వ్యక్తులు ఏక్కడవున్న ప్రత్యేకంగా ఉంటారు. వీరి మనస్తతత్వం ఆలోచనలు అన్నీ సామాన్యులకంటే అతీతంగాను విభీన్నంగా ఉంటాయి. వీరు చక్కని వాక్పటిమ గలవారుగా వుంటాయి.
విపరీతమ్తెనకొంగ్రొత్త ఆలోచనలు చేస్తారు. ఆచార-వ్యవహారాలప్తె మక్కువ తక్కువ. వీరు స్వతింత్రించి నిర్ణయాలను తీసుకుంటారు. శక్తికి మించిన ఆలోచనలు,పనులు చేపడతారు. జాలీ,దయ, కరుణా మున్నగు మంచి లక్షణాలు ఏక్కువగా ఉంటాయి.
అదృష్టసంఖ్య:-౦5
ఏ సంవత్సరంలోన్తెన 05,14,25,తేదీలలో జన్మించిన స్త్రీ,పురుషులందరు ఐదవనెంబరుకు అధిపతి బుధుడు. వీరు సామాన్యంగా పోట్టిగా బలీష్టంగా ఉంటారు. స్వేచ్ఛ-స్వతంత్ర్య భావాలు కలిగిన వ్యక్తులుగా పరిగణింపబడతారు. ఏవరితోన్తెనా ఇట్టేస్నేహంచేయగలరు.వ్యాపారదక్షత,కఠినపరిశ్రమ,అఖండమ్తెనఊహాశక్తి, వ్యవహారాదక్షత మున్నగు లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. ఉత్సాహము, నేర్పు,చక్కని హాస్యచతురత ఉండును. కుటుంభజీవితముపట్ల మొజు అధికము. డబ్బు కోసం ఏపని అయిన చేస్తారు. అంకితభావం. ఇతరులను ఉత్తేజితులను చేయగలరు.
అదృష్టసంఖ్య:-౦6
ఏ సంవత్సరంలోన్తెన 06,15,24,తేదీలలో జన్మించిన స్త్రీ,పురుషులందరు ఈ నెంబరుకు అధిపతి శుక్రుడు వీరికి అందం, అలంకారప్రాయమ్తెన వస్తువుంటే విపరీతమ్తెనా మొజు, వీరికి ఇతరులను ఆకర్షించే శక్తిని కలిగి ఉంటారు. సంఘములో మంచి జనాదరణ కలిగి ఉండును. వీరు ఏదోఓక కళలో నిష్ణాతులుగా ఉంటారు. వీరు ధనాన్ని అధికంగా ఖర్చుపేట్టే స్వభావాన్ని కలిగిఉంటారు, నిష్కల్మషమ్తెన మనస్సును కలిగి ఉంటారు. వీరికి స్నేహతులు అధికము. హాస్యచతురత, విశాలహృదయం, ఆచారవ్యవహారాలను, కట్టుబాట్లను గౌరవిస్తారు. వీరుప్రకృతి సౌందర్యారాధకులుగా ఉంటారు.
అదృష్టసంఖ్య:-౦7
ఏసంవత్సరంలోన్తెన 07,16,25,తేదీలలో జన్మించిన స్త్రీ,పురుషులందరు ౭వ సంఖ్యకు అధిపతి కేతువు. వీరు మిక్కిలి స్వతంత్రులు, స్వశక్తి మీదనే పూర్తిగా నమ్మకము గలవారు. ఓటమిని అంగీకరించలేరు. ఏక్కువగా చదవి విశేషపరిజ్ఞానాన్ని సంపాదించగలరు. సోంతంగా ఏద్తెనా పనిని ప్రారంభించి పూరి చేయుటకు ప్రయత్నీస్తారు. వీరు కళల పట్ల మంచి అభిరుచిని కలిగి ఉంటారు. వీరు కష్టలను తట్టుకోలేరు. ఎగుమతి-దిగుమతి వ్యాపారాలయందు మంచి నేర్పు సాధించగలరు.
అదృష్టసంఖ్య:-౦8
ఏ సంవత్సరంలోన్తెన 08,17,26,తేదీలలో జన్మించిన స్త్రీ,పురుషులందరు ఈ సంఖ్యకు అధిపతి శని ఏనిమిదవ సంఖ్యకలిగిన వ్యక్తులు క్రమశిక్షణ, నిదానము, నిలకడ, దృఢత్వము, వినయ-విధేయతలు మున్నగు లక్షణాలతో ఉందురు. వీరికి శాస్త్రీయ సంగీతం అంటే మోజు అధికము. ఎక్కువ మంది ఓంటరితనాన్ని గడుపుతారు. శక్తియుక్తులు,తేలివి-తేటలతో సమాజాన్ని విస్మయపరుస్తారు. వీరికి పని పట్ల ఏక్కువ శ్రద్దను కలిగి ఉంటారు. విశ్లేషణ, నాస్తికత, సృజనాత్మకత, ఉత్పాదకత అధికారములను కలిగియుందురు.
అదృష్టసంఖ్య:-౦9
 ఏ సంవత్సరంలోన్తెన -9,18,27,తేదీలలో జన్మించిన స్త్రీ,పురుషులందరు ఈ సంఖ్యకు అధిపతి వీరు చాలా స్వతంత్రభావాలు కలిగిన వ్యక్తులు. పనిలోను, ప్రవర్తనలోను వీరి యెక్క స్వతంత్ర విశదమగును. వీరు తమ భావాలను నిర్మొహమాటంగా వ్యక్తికరించే స్వభావులు. కాని వీరి హృదాయం చాలా సున్నితమ్తెనది. నియమనిభంధనలంటే ఇష్టం ఉండదు. వీరు ఆపజయాన్ని ఏరుగని జాతకులు. ప్రతికూల సమయాలలో పనులను చక్కబెట్టకోగలరు. స్నేహితులకోసం ఏంతటి త్యాగాలక్తెనా సిద్దపడతారు. వీరి పద్దతంతా విజయమో, వీరస్వర్గమో అన్నట్లుఉంటుంది.
వ్యక్తులకు సంభంధించిన అదృష్టసంఖ్యలకు,ఆర్దికము,వ్యాపారాభివృద్ధి, ఆరోగ్యము,విద్య, అదృష్ట సంవత్సరాలు,అదృష్టతేదీలు అనుకూల సమయములకు సంభందించిన పూర్తి సమాచారము కోసం, సందేహాలు, సలహాల కోసం వ్యక్తిగతంగా సంప్రదించగలరు.

  శ్రీ మేథా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిషనిలయం - పి.వి.రాధాకృష్ణ - సెల్ : 9966455872

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...