శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

30, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

Star:UttaraBhadrapada

Star:  UttaraBhadrapada उत्तरभाद्रपदा உத்திரட்டாதி
Rasi (Zodiac):  Meena (Pisces)
Ruling Planet:  Shani (Saturn)
Meaning:  The second of the blessed feet
Symbol:  Twins, back legs of funeral cot, snake in the water
Deity:  Ahir Budhyana, serpent or dragon of the deep
Guna (Quality):  Sattva-Sattva-Tamas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Fixed/Permanent
Favourable Numbers:  8
Caste:  Kshatriya (Warrior)
Gotra (Clan):  Pulaha
Direction:  North
Element:  Ether
Shakti (Power):  To bring rain or stability
Activity:  Balanced
Process:  Maintain
Motion:  Up
Gender:  Male
Animal:  Cow
Favourable:  The natives are attractive and have good problem-solving ability. They are disciplined, kind and compassionate. They are financially successful and charitable. They get benefits from children and loves family. They also benefitted from gifts and inheritance. They can be a good advisor.
Unfavourable:  They may be withdrawn and develop enemies. They can be lazy, irresponsible and highly emotional.
Career:  They are good in charitable work, non-profit organizations, import exports, travel industry, religious work, writing and teaching.

29, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

Star:PurvaBhadrapada

Star:  PurvaBhadrapada पूर्वभाद्रपदा பூரட்டாதி
Rasi (Zodiac):  Kumbha (Aquarius) / Meena (Pisces)
Ruling Planet:  Guru (Jupiter)
Meaning:  The first of the blessed feet
Symbol:  Swords or two front legs of funeral cot, man with two faces
Deity:  Ajikapada, an ancient fire dragon
Guna (Quality):  Sattva-Sattva-Rajas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Fierce/Severe
Favourable Numbers:  3
Caste:  Brahmin (Priest)
Gotra (Clan):  Pulastya
Direction:  West
Element:  Ether
Shakti (Power):  To raise and support
Activity:  Passive
Process:  Create
Motion:  Down
Gender:  Male
Animal:  Lion
Favourable:  The natives are unique and have good logical skills. They prosper through cleverness and good at reading others mind. They are good in getting money from government or from wealthy people. They are happy and live a long life. They are wealthy by birth or by getting married to a wealthy partner. They are spiritual, intuitive and passionate. They can be a good speaker and visionary with universal goals and fights injustice.
Unfavourable:  They are little odd, angry, impulsive, changes residence many times. They are poor planners and dominated by their spouse.
Career:  They excel as administrators and businessmen. They can be good writers and speakers.

28, సెప్టెంబర్ 2015, సోమవారం

Star:Shatabhisham

Star:  Shatabhisham शतभिषा சதயம்
Rasi (Zodiac):  Kumbha (Aquarius)
Ruling Planet:  Rahu (North node -Head)
Meaning:  Requiring a hundred physicians
Symbol:  Empty circle, 1,000 flowers or stars
Deity:  Varuna, god of cosmic waters, sky and earth
Guna (Quality):  Sattva-Tamas-Sattva
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Dharma (Righteous)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Movable
Favourable Numbers:  4
Caste:  Butcher
Gotra (Clan):  Atri
Direction:  South
Element:  Ether
Shakti (Power):  To heal and support
Activity:  Active
Process:  Dissolve
Motion:  Up
Gender:  Neuter
Animal:  Horse
Favourable:  The natives are truthful and have sharp minds. They are emotionally balanced and try to get to the bottom of things. They are clever, enterprising and prosperous. They have strong principles and help charity. They have good writing skills, good memory and artistic nature.
Unfavourable:  They may lack self confidence and be dependent on others. They may have trouble in communicating and so hide their true intentions.
Career:  They can be astrologers, astronomers, physicians, healers, writers, secretaries, engineers and scientists.

27, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

Star:Dhanishta

Star:  Dhanishta धनिष्ठा அவிட்டம்
Rasi (Zodiac):  Makara (Capricorn) / Kumbha (Aquarius)
Ruling Planet:  Mangala (Mars)
Meaning:  Most famous or swiftest
Symbol:  Drum or flute
Deity:  Eight vasus, deities of earthly abundance
Guna (Quality):  Sattva-Tamas-Tamas
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Dharma (Righteous)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Movable
Favourable Numbers:  9
Caste:  Farmer
Gotra (Clan):  Angiras
Direction:  East
Element:  Ether
Shakti (Power):  Abundance and fame.
Activity:  Active
Process:  Maintain
Motion:  Up
Gender:  Female
Animal:  Lion
Favourable:  The natives earn a good living and are charitable. They are brave and bold but liberal and compassionate. They like music and dance and are good organizers. They are also ambitious.
Unfavourable:  They can be aggressive, argumentative and inconsiderate. They can select incompatible companions and run after material.
Career:  They can excel as musicians, poets, doctors and can do well in real estate, property management, engineering, mining etc.

26, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

Star:Shravanam

Star:  Shravanam श्रवण திருவோணம்
Rasi (Zodiac):  Makara (Capricorn)
Ruling Planet:  Chandra (Moon)
Meaning:  To hear or listen
Symbol:  Ear or Three Footprints
Deity:  Vishnu, preserver of universe
Guna (Quality):  Sattva-Tamas-Rajas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Movable
Favourable Numbers:  2
Caste:  Outcaste
Gotra (Clan):  Vasishta
Direction:  North
Element:  Air
Shakti (Power):  To connect
Activity:  Passive
Process:  Create
Motion:  Up
Gender:  Male
Animal:  Monkey
Favourable:  The natives are cordial in business and intelligent. They can succeed in foreign countries and live a prosperous, balanced and modest life. They are ethical and interested in scriptures or ancient history. They are kind and interested in social and humanitarian work. They are also good writers and teachers, help others to transform their lives. They have a good married life, good speech, and earn fame and wealth.
Unfavourable:  The natives because of charitable nature can end up in debt and poverty. They can have extreme views in ethics and develop adversaries.
Career:  They can be teachers, speech therapists, linguists, astrologers, religious scholars and politicians. They can also be businessmen, columnist, news broadcasters, story tellers etc.

25, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

Star:Uttarashadha

Star:Uttarashadha उत्तराषाढा உத்திராடம்
Rasi (Zodiac):  Dhanus (Saggitarius) / Makara (Capricorn)
Ruling Planet:  Surya (Sun)
Meaning:  Second of the invincible one
Symbol:  Elephant tusk, small bed
Deity:  Visvedevas, universal gods
Guna (Quality):  Sattva-Rajas-Sattva
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Fixed/Permanent
Favourable Numbers:  1
Caste:  Kshatriya (Warrior)
Gotra (Clan):  Kratu
Direction:  South
Element:  Air
Shakti (Power):  To win
Activity:  Balanced
Process:  Dissolve
Motion:  Up
Gender:  Female
Animal:  Mongoose
Favourable:  The natives are intelligent and fun-loving with leadership qualities. They are well liked by others and devoted to friends. They are grateful and idealistic with high goals. They are kind and modest. They are interested in learning and gather knowledge. They benefit through travel. They are tolerant and want fair play and justice.
Unfavourable:  May have multiple marriages or relationships, overly anxious and stressed out, changes residence frequently, fail to finish things.
Career:  They can be pioneers, researchers, scientists, doctors and can do government jobs, social work, hunting, wrestling etc.

20, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

Star:Purvashadha

Star:  Purvashadha पूर्वाषाढा பூராடம்
Rasi (Zodiac):  Dhanus (Saggitarius)
Ruling Planet:  Shukra (Venus)
Meaning:  First of the invincible one
Symbol:  Elephant tusk, fan, winnowing basket
Deity:  Apah, god of Water
Guna (Quality):  Sattva-Rajas-Tamas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Fierce/Severe
Favourable Numbers:  6
Caste:  Brahmin (Priest)
Gotra (Clan):  Pulaha
Direction:  East
Element:  Air
Shakti (Power):  To be active
Activity:  Balanced
Process:  Maintain
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Monkey
Favourable:  The natives are artistic, good-looking and influential.They are humbe & polite, faithful to friends and intelligent. They are good managers and also valuable employees who love simple life. They have a enjoyable relationship with spouse and capable of having many children.
Unfavourable:  The natives may be inflexible, have low paying jobs, lack higher education and settles for less. They can have unrealistic goals and waste a long period of time.
Career:  They can excel as sailors, divers, Navy personnel, fishermen and in shipping industry. Other suitable jobs are models, beauticians, hair dressers and soft drinks industry.

19, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

Star:Mula

Star: Mula मूल மூலம்
Rasi (Zodiac):  Dhanus (Saggitarius)
Ruling Planet:  Ketu (South node -Tail)
Meaning:  The root
Symbol:  Bunch of roots tied together, elephant goad
Deity:  Nirrti, goddess of dissolution and destruction
Guna (Quality):  Sattva-Rajas-Rajas
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Sharp/Dreadful
Favourable Numbers:  7
Caste:  Butcher
Gotra (Clan):  Pulastya
Direction:  North
Element:  Air
Shakti (Power):  To ruin or destroy
Activity:  Active
Process:  Create
Motion:  Down
Gender:  Neuter
Animal:  Dog
Favourable:  The natives are proud, good-looking, skillful in persuading people to serve their needs. They are careful, clever and able to live a comfortable life. Usually they have good fortune, determined to succeed and very generous. They are learned and have public speaking skills. They are brave and face adversity with composure.
Unfavourable:  The natives are too focused on their goals and does not care about others. They are indecisive and exploit others.
Career:  The natives can be public speakers, writers, philosophers, teachers, lawyers, politicians, doctors, businessmen etc.

18, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

Star:Jyeshtha

Star:  Jyeshtha ज्येष्ठा கேட்டை
Rasi (Zodiac):  Vrischika (Scorpio)
Ruling Planet:  Budh (Mercury)
Meaning:  The eldest, most excellent
Symbol:  circular amulet, umbrella, earring
Deity:  Indra, chief of the gods
Guna (Quality):  Tamas-Sattva-Sattva
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Sharp/Dreadful
Favourable Numbers:  5
Caste:  Farmer
Gotra (Clan):  Atri
Direction:  West
Element:  Air
Shakti (Power):  To rise or conquer
Activity:  Active
Process:  Dissolve
Motion:  Level
Gender:  Female ?
Animal:  Deer
Favourable:  The natives usually mature earlier both physically and mentally. They are wise and have the ability to separate right from wrong. They are very concerned about their status and image in the society. They have a good character and perform their duties in timely manner. They are good at helping others and takes charge of the family,
Unfavourable:  The natives may hide their feelings, possessive, prone to illness & may change jobs.
Career:  They can be self employed, managers, leaders, musicians, dancers, models, engineers, philosophers etc.

16, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

Star:Anuradha

Star:  Anuradha अनुराधा அனுஷம்
Rasi (Zodiac):  Vrischika (Scorpio)
Ruling Planet:  Shani (Saturn)
Meaning:  Following Rādhā
Symbol:  Triumphal archway, lotus
Deity:  Mitra, one of Adityas of friendship and partnership
Guna (Quality):  Tamas-Sattva-Tamas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Dharma (Righteous)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Soft/Mild/Tender
Favourable Numbers:  8
Caste:  Shudra (Worker)
Gotra (Clan):  Angiras
Direction:  South
Element:  Fire
Shakti (Power):  To worship
Activity:  Passive
Process:  Maintain
Motion:  Level
Gender:  Male
Animal:  Deer
Favourable:  The natives are very good in communicating and have a natural ability to make friends easily with different age groups, races or cultures. They are capable of challenging the outdated traditions of society and are capable of setting new traditions and trends. They are keen on learning or exploring new things and hence can speak many foreign languages. They may also travel to foreign countries many times and can settle permanently there. They have the ability to adjust to new surroundings quickly.
Unfavourable:  Emotional, rebellious, adheres to bad advice, try to control others and don't forgive others.
Career:  The natives can be counselors, therapists, psychologists, translators, mediators, negotiators etc. They can also be singers, musicians, photographers, artists, businessmen, diplomats etc. They are good in professions that require communication skills.

14, సెప్టెంబర్ 2015, సోమవారం

Star:Vishakha

Star:  Vishakha विशाखा விசாகம்
Rasi (Zodiac):  Thula (Libra) / Vrischika (Scorpio)
Ruling Planet:  Guru (Jupiter)
Meaning:  Forked, having branches
Symbol:  Triumphal arch, potter's wheel
Deity:  Indra, chief of the gods & Agni, god of Fire
Guna (Quality):  Tamas-Sattva-Rajas
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Dharma (Righteous)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Sharp and Soft
Favourable Numbers:  3
Caste:  Outcaste
Gotra (Clan):  Vasishta
Direction:  East
Element:  Fire
Shakti (Power):  To achieve many fruits
Activity:  Active
Process:  Create
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Tiger
Favourable:  The natives are endowed with immense valor and vigor. They are practical but lack emotional understanding. They believe in divine presence but don't believe on superstitions. They adapt to new ideas and change very fast. They are good at words and leave great impact with what they say. They are independent and take high responsibilities.
Unfavourable:  The natives are usually fond of pleasures of senses and can be extravagant. They need more money to fulfil their desires and may end up in wrong paths.
Career:  The natives can work as models, actors, TV artists, bartenders, pub owners, liquor suppliers etc.

13, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

Star:Swati

Star:  Swati स्वाती சுவாதி
Rasi (Zodiac):  Thula (Libra)
Ruling Planet:  Rahu (North node -Head)
Meaning:  Su-Ati meaning very good
Symbol:  Shoot of plant, coral
Deity:  Vayu, the Wind god
Guna (Quality):  Tamas-Tamas-Sattva
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Movable
Favourable Numbers:  4
Caste:  Butcher
Gotra (Clan):  Marichi
Direction:  North
Element:  Fire
Shakti (Power):  To scatter like wind or to transform
Activity:  Passive
Process:  Dissolve
Motion:  Level
Gender:  Female
Animal:  Buffalo
Favourable:  The natives are usually beautiful and good at the art of diplomacy. They are very good at social skills and inclined towards social networking. Due to their flexible nature they adjust themselves to different situations easily. They are very patient and can wait for long periods of time.
Unfavourable:  Do not know their limitations, creates debt due to high expenses, discontented due to lofty goals, vulnerable to the whims of others and hot tempered.
Career:  The natives can be singers, musicians and artists who need creativity. They can be successful in business or trade and work as air hostesses, diplomats and socialites.

12, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

Star:Chitra(chitta)

Star:  Chitra चित्रा சித்திரை
Rasi (Zodiac):  Kanya (Virgo) / Thula (Libra)
Ruling Planet:  Mangala (Mars)
Meaning:  The bright one
Symbol:  Bright jewel or pearl
Deity:  Tvastar or Vishvakarman, the celestial architect
Guna (Quality):  Tamas-Tamas-Tamas
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Soft/Mild/Tender
Favourable Numbers:  9
Caste:  Farmer
Gotra (Clan):  Kratu
Direction:  West
Element:  Fire
Shakti (Power):  To accumulate merit in life
Activity:  Active
Process:  Maintain
Motion:  Level
Gender:  Female
Animal:  Tiger
Favourable:  The natives are people of enormous emotions and sentiments which makes them quiet vulnerable while on the other side they are intellectual and learned persons with enough potency of mind. They are creative and very good at understanding complex and mysterious things. They are vivacious individuals, lead a contented life in affluence and comfort with good spouse and children.
Unfavourable:  Too proud of themselves, easily bored, critical, not focussed on saving money.
Career:  The natives can excel in interior design, architecture, law, publications, radio, TV, film etc.

11, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

Star:Hasta

Star:  Hasta हस्त அஸ்தம்
Rasi (Zodiac):  Kanya (Virgo)
Ruling Planet:  Chandra (Moon)
Meaning:  The hand
Symbol:  Hand or fist
Deity:  Saviti or Surya, the Sun god
Guna (Quality):  Tamas-Tamas-Rajas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Swift/Light
Favourable Numbers:  2
Caste:  Vaishya (Merchant)
Gotra (Clan):  Pulaha
Direction:  South
Element:  Fire
Shakti (Power):  To gain what one is seeking
Activity:  Passive
Process:  Create
Motion:  Level
Gender:  Male
Animal:  Buffalo
Favourable:  The natives are very good in handicrafts and in things that require the use of hands.They are the promoters of all kinds of fun, enjoyment, amusement and sports. They are promoters of family values and supports childbirth. They have good sense of humor and are good at amusing others. They have sharp brains and are very fast in calculating and responding to situations.
Unfavourable:  The natives don't trust others and so it is difficult for them to form a secure bond or relation with others. They may become a fraud and takes pleasure in deceiving others.
Career:  They can excel in professions that demand physical labour or skill like craftsmen, mechanics, tailors, gardeners, barbers and artists. They can also work in stock market, casino etc. They can be good magicians who play tricks, jokers, comedians and stage artists.

9, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

Star:UttaraPhalguni(Uttara)

Star:  UttaraPhalguni उत्तर फाल्गुनी உத்திரம்
Rasi (Zodiac):  Simha (Leo) / Kanya (Virgo)
Ruling Planet:  Surya (Sun)
Meaning:  Second reddish one
Symbol:  Four legs of bed, hammock
Deity:  Aryaman, god of patronage and favours
Guna (Quality):  Tamas-Rajas-Sattva
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Fixed/Permanent
Favourable Numbers:  1
Caste:  Kshatriya (Warrior)
Gotra (Clan):  Pulastya
Direction:  East
Element:  Fire
Shakti (Power):  To prosper through marriage
Activity:  Balanced
Process:  Dissolve
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Cow
Favourable:  The natives are usually good at socializing with other people, making friends, being kind hearted, intelligent and practical at the same time. Such natives are helpful to the people around them and they also gain favours from such people from time to time. They are very independent in nature and they do not follow the trends set by others, rather they set their own trends. They have overwhelming wisdom in science and arts. They rely on rationality, knowledge and wisdom and careful in spending money.
Unfavourable:  The natives can be arrogant, selfish, self-centered and willing to make arguments and disputes on most of the issues. They can be obsessive with cleanliness and can be inconsiderate and disdainful.
Career:  The natives can work as politicians, diplomats, judges and enjoy power and authority. They use their judgmental abilities and analytical skills in their professions.

8, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

Star:PurvaPhalguni(pubba)

Star:  PurvaPhalguni पूर्व फाल्गुनी பூரம்
Rasi (Zodiac):  Simha (Leo)
Ruling Planet:  Shukra (Venus)
Meaning:  First reddish one
Symbol:  Front legs of bed, hammock, fig tree
Deity:  Bhaga, god of marital bliss and prosperity
Guna (Quality):  Tamas-Rajas-Tamas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Fierce/Severe
Favourable Numbers:  9
Caste:  Brahmin (Priest)
Gotra (Clan):  Atri
Direction:  North
Element:  Water
Shakti (Power):  To procreate
Activity:  Balanced
Process:  Maintain
Motion:  Up
Gender:  Female
Animal:  Rat
Favourable:  The natives are very relaxed and casual in their approach towards life and are not in a hurry to do things. They are very good at social skills and can become a part of the crowd very comfortably. They are not the trend setters but trend followers, most of the times. They maintain a cordial and warm relationship with their friends and relatives. They are inclined toward cleanliness and tidiness. They are peace loving and keep distance from disputes.
Unfavourable:  Vanity and impulsive mind, spends carelessly and creates debt. Become depressed if they do not get what they want. They lack planning and unmotivated.
Career:  They can be models, photographers, actors, singers and musicians. They also work in spa and massage industry, tourism and leisure industry, as wedding planners and organizers and match makers.

6, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

Star:Magha(makha)

Star:Magha मघा மகம்
Rasi (Zodiac):  Simha (Leo)
Ruling Planet:  Ketu (South node -Tail)
Meaning:  The mighty or magnificent
Symbol:  Royal Throne
Deity:  Pitrs, 'The Fathers', family ancestors
Guna (Quality):  Tamas-Rajas-Rajas
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Fierce/Severe
Favourable Numbers:  7
Caste:  Shudra (Worker)
Gotra (Clan):  Angiras
Direction:  West
Element:  Water
Shakti (Power):  To leave
Activity:  Active
Process:  Create
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Rat
Favourable:  Magha means grand and the natives enjoy a royal and respectable positions in their life.The natives have prominently good physical features and very social. They demand respect and authority from people around them. They have great respect for traditions and are proud of their family lineage. They do their best to bring good name to their family by following social values. They have strong desires for continuation of their family through progeny.
Unfavourable:  They have strong likes or dislikes, are discontented when fail to meet goals. They have too high standards and are susceptible to flattery.
Career:  The natives excel in positions with authority, power and status. They can be administrators, bureaucrats, judges, politicians and lawyers.

5, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

Star:Ashlesha

Star:Ashlesha आश्लेषा ஆயில்யம்
Rasi (Zodiac):  Karkata (Cancer)
Ruling Planet:  Budh (Mercury)
Meaning:  The embrace
Symbol:  Serpent
Deity:  Sarpas or Nagas, deified snakes
Guna (Quality):  Rajas-Sattva-Sattva
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Dharma (Righteous)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Sharp/Dreadful
Favourable Numbers:  5
Caste:  Outcaste
Gotra (Clan):  Vasishta
Direction:  South
Element:  Water
Shakti (Power):  Inflict with poison and destroy the victim
Activity:  Active
Process:  Dissolve
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Cat
Favourable:  The natives have very good business skills, have the ability to sense danger before time and act in advance accordingly. They have deep analytical nature and good insight which can help them get to the root of the matters and understand things in details.
Unfavourable:  They may be deceptive and cunning and good at fooling others. They have good chances of being in positions of power and respect mainly due to the fact that the public perceives them as very good persons when they can be quite opposite.
Career:  They can excel in mysterious professions like detectives, mystery novel writers, spies, secret agents and other professions in chemical industry. They can also be diplomats, lawyers, magicians and do businesses.

4, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

Star:Pushyami

Star:Pushyami पुष्य பூசம்
Rasi (Zodiac):  Karkata (Cancer)
Ruling Planet:  Shani (Saturn)
Meaning:  The nourisher
Symbol:  Cow's udder, lotus, arrow and circle
Deity:  Brhaspati, priest of the gods
Guna (Quality):  Rajas-Sattva-Tamas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Dharma (Righteous)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Swift/Light
Favourable Numbers:  8
Caste:  Kshatriya (Warrior)
Gotra (Clan):  Marichi
Direction:  East
Element:  Water
Shakti (Power):  Create spiritual energy
Activity:  Passive
Process:  Maintain
Motion:  Up
Gender:  Male
Animal:  Goat
Favourable:  The natives are very kind, caring, gentle, prosperous and well respected by the society. They have strong family values and are very caring and protective towards their family and friends. They try to help the society and engage in charitable works. They are hard working and have a high level of perseverance. They keep on moving towards their goals and usually end up in comfortable positions due to their achievements. They are very religious and spiritual. They have sufficient wealth and resources to take care of themselves and their families and work for the welfare of the society.
Unfavourable:  They are fragile, vulnerable, lack stability of mind and are unable to take strong decisions. They help others unconditionally but must be cautious of others trying to manipulate them. They are fair and straightforward and expect others to behave likewise which may not happen.
Career:  They are inclined towards acquiring knowledge and so are the holders of immense knowledge. They are very productive and worth if given right amount of freedom and suitable environment to work. They can excel in professions related to food industry, charitable organizations and as teachers, preachers, religious gurus, and in many other professions.

Star:Punarvasu

Star:  Punarvasu पुनर्वसु புனர்பூசம்
Rasi (Zodiac):  Mithuna (Gemini) / Karkata (Cancer)
Ruling Planet:  Guru (Jupiter)
Meaning:  The two restorers of goods or two chariots
Symbol:  Bow and quiver
Deity:  Aditi, mother of the gods
Guna (Quality):  Rajas-Sattva-Rajas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Movable
Favourable Numbers:  3
Caste:  Vaishya (Merchant)
Gotra (Clan):  Kratu
Direction:  North
Element:  Water
Shakti (Power):  Ability to gain wealth
Activity:  Passive
Process:  Create
Motion:  Level
Gender:  Male
Animal:  Cat
Favourable:  The natives have strong sense of ethics and reasoning and choose the right path in their life. They have great power of imagination and creativity. By nature they are patient and friendly. They can be good writers and inspiring speakers.
Unfavourable:  Their simplistic approach, lack of material drive, lack of foresight gets them into complications. They have unstable relationships, multiple careers, indecisive, frequently ill, critical, gets bored too easily..
Career:  They can be astrologers, spiritual healers, councellors, poets, writers, authors, bankers, teachers, preachers, architects, civil engineers, scientists.

3, సెప్టెంబర్ 2015, గురువారం

Star:Ardra

Star:  Ārdrā आद्रा திருவாதிரை
Rasi (Zodiac):  Mithuna (Gemini)
Ruling Planet:  Rahu (North node -Head)
Meaning:  The moist one
Symbol:  Teardrop, diamond, a human head
Deity:  Rudra, the storm god
Guna (Quality):  Rajas-Tamas-Sattva
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Sharp/Dreadful
Favourable Numbers:  4
Caste:  Butcher
Gotra (Clan):  Pulaha
Direction:  West
Element:  Water
Shakti (Power):  Effort and achievement
Activity:  Balanced
Process:  Dissolve
Motion:  Up
Gender:  Female
Animal:  Dog
Favourable:  They have curious mind and hunger for knowledge. They are quick in action, have good memory and prefers physical work. They are good at getting support from government or authorities, great communicator, truthful, have a transformative point in their life when they drop many of their bad traits, compassionate towards those in pain.
Unfavourable:  The natives have a tendency to shift from one state of mind to another in a matter of seconds and so they are very unpredictable. They can burst out in anger very easily and can scare or harm the other person. They are brave and not afraid of confrontations, arguments, disputes, fights or wars. They do not bother about others opinion and can create opponents and enemies.
Career:  As the natives can exhibit wide variety of characteristics, they can be seen in various professional fields. They can be lawyers, scientists, engineers, professionals and other fields like doctors, surgeons, military persons, politicians, diplomats etc. The range of professions they can have is very wide.

2, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

Star:Mrigashirsha

Star:  Mrigashirsha म्रृगशीर्षा மிருகசீரிடம்
Rasi (Zodiac):  Vrishabha (Taurus) / Mithuna (Gemini)
Ruling Planet:  Mangala (Mars)
Meaning:  The deer's head
Symbol:  Deer's head
Deity:  Soma, Chandra, the Moon god
Guna (Quality):  Rajas-Tamas-Tamas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Soft/Mild/Tender
Favourable Numbers:  9
Caste:  Farmer
Gotra (Clan):  Pulastya
Direction:  South
Element:  Earth
Shakti (Power):  To give fulfillment and joy
Activity:  Passive
Process:  Maintain
Motion:  Level
Gender:  Neuter
Animal:  Serpent
Favourable:  The natives basically are inquisitive in nature and always look for something. They are successful in research and in conducting investigations. They are intelligent and knowledge seeking, which makes them reputed and respected people in the society. They are good looking, truthful, clean at heart and earn & enjoy a lot of wealth in their lives. They are loved by all, enthusiastic and have good administration powers. They are also considered to be obedient, respecting their teachers and always keen to learn and observe.
Unfavourable:  The natives are restless and nervous. Though they can manage situations well, their lack of patience may lead to take wrong decisions and commit mistakes. They are good looking, sharp and truthful, but prone to infidelity.
Career:  The natives do well when they are given the freedom to decide the path. They fair well as musician, tailor, engineer, communicator or in travel industry.

1, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

Star:Rohini

Star:  Rohini-रोहिणी
Rasi (Zodiac):  Vrishabha (Taurus)
Ruling Planet:  Chandra (Moon)
Meaning:  The red one
Symbol:  Cart or chariot, temple, banyan tree
Deity:  Brahma or Prajapati, the Creator
Guna (Quality):  Rajas-Tamas-Rajas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Fixed/Permanent
Favourable Numbers:  2
Caste:  Shudra (Worker)
Gotra (Clan):  Atri
Direction:  East
Element:  Earth
Shakti (Power):  To grow and create
Activity:  Balanced
Process:  Create
Motion:  Up
Gender:  Male ?
Animal:  Serpent
Favourable:  The natives are sweet and gentle in nature. They are affectionate to family and friends. They are charismatic, good communicator and listener, attractive, well educated. They are dutiful to family, responsible, helps others, gifted in the arts and non-envious.
Unfavourable:  They are indulgent, materialistic, critical of others, possessive, jealous, overly sensitive, changeable and indecisive.
Career:  They are good in politics, authority positions, agriculture, real estate, restaurant and hotel business. They also excel as fashion designers, models and musicians.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...