శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

4, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

Star:Pushyami

Star:Pushyami पुष्य பூசம்
Rasi (Zodiac):  Karkata (Cancer)
Ruling Planet:  Shani (Saturn)
Meaning:  The nourisher
Symbol:  Cow's udder, lotus, arrow and circle
Deity:  Brhaspati, priest of the gods
Guna (Quality):  Rajas-Sattva-Tamas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Dharma (Righteous)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Swift/Light
Favourable Numbers:  8
Caste:  Kshatriya (Warrior)
Gotra (Clan):  Marichi
Direction:  East
Element:  Water
Shakti (Power):  Create spiritual energy
Activity:  Passive
Process:  Maintain
Motion:  Up
Gender:  Male
Animal:  Goat
Favourable:  The natives are very kind, caring, gentle, prosperous and well respected by the society. They have strong family values and are very caring and protective towards their family and friends. They try to help the society and engage in charitable works. They are hard working and have a high level of perseverance. They keep on moving towards their goals and usually end up in comfortable positions due to their achievements. They are very religious and spiritual. They have sufficient wealth and resources to take care of themselves and their families and work for the welfare of the society.
Unfavourable:  They are fragile, vulnerable, lack stability of mind and are unable to take strong decisions. They help others unconditionally but must be cautious of others trying to manipulate them. They are fair and straightforward and expect others to behave likewise which may not happen.
Career:  They are inclined towards acquiring knowledge and so are the holders of immense knowledge. They are very productive and worth if given right amount of freedom and suitable environment to work. They can excel in professions related to food industry, charitable organizations and as teachers, preachers, religious gurus, and in many other professions.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...