శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

9, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

Star:UttaraPhalguni(Uttara)

Star:  UttaraPhalguni उत्तर फाल्गुनी உத்திரம்
Rasi (Zodiac):  Simha (Leo) / Kanya (Virgo)
Ruling Planet:  Surya (Sun)
Meaning:  Second reddish one
Symbol:  Four legs of bed, hammock
Deity:  Aryaman, god of patronage and favours
Guna (Quality):  Tamas-Rajas-Sattva
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Fixed/Permanent
Favourable Numbers:  1
Caste:  Kshatriya (Warrior)
Gotra (Clan):  Pulastya
Direction:  East
Element:  Fire
Shakti (Power):  To prosper through marriage
Activity:  Balanced
Process:  Dissolve
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Cow
Favourable:  The natives are usually good at socializing with other people, making friends, being kind hearted, intelligent and practical at the same time. Such natives are helpful to the people around them and they also gain favours from such people from time to time. They are very independent in nature and they do not follow the trends set by others, rather they set their own trends. They have overwhelming wisdom in science and arts. They rely on rationality, knowledge and wisdom and careful in spending money.
Unfavourable:  The natives can be arrogant, selfish, self-centered and willing to make arguments and disputes on most of the issues. They can be obsessive with cleanliness and can be inconsiderate and disdainful.
Career:  The natives can work as politicians, diplomats, judges and enjoy power and authority. They use their judgmental abilities and analytical skills in their professions.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...