శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

29, ఆగస్టు 2015, శనివారం

Star:Krittika

Star: Krittikā-कृत्तिका-கார்த்திகை
Rasi (Zodiac):  Mesha (Aries) / Vrishabha (Taurus)
Ruling Planet:  Surya (Sun)
Meaning:  The cutter or to be critical
Symbol:  Knife or spear
Deity:  Agni, god of fire
Guna (Quality):  Rajas-Rajas-Sattva
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Sharp and Soft
Favourable Numbers:  1
Caste:  Brahmin (Priest)
Gotra (Clan):  Angiras
Direction:  North
Element:  Earth
Shakti (Power):  To burn and purify
Activity:  Active
Process:  Dissolve
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Goat
Favourable:  The natives have ability to discern & detect minute causes of imperfection. They are honest, frank, handsome, ambitious and hard working. They are famous within their group and get the faith & respect of others. They display a blend of strictness and affection. They are caring and protective by nature. With their sharp intimidating behavior, they are good at putting an end to different forms of nuisance. People seek refuge and protection in their intimidating strength and support. They display exceptional ability in arguments backed up by logic and reason.
Unfavourable:  Their uninhibited frankness and tendency towards fault finding make them socially unpopular and center of negative criticism on account of their bluntness. Their external display of anger and lack of diplomacy also count towards their negative traits. Sometimes they are unable to adapt themselves to change.
Career:  Krittika natives can prosper as administrators, leaders and lawyers. They excel in career opportunities away from their home land. They can excel in business related to yarn, artistic goods and medicines. They also excel in careers pertaining to medicine, engineering and draftsmanship.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...