శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

1, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

Star:Rohini

Star:  Rohini-रोहिणी
Rasi (Zodiac):  Vrishabha (Taurus)
Ruling Planet:  Chandra (Moon)
Meaning:  The red one
Symbol:  Cart or chariot, temple, banyan tree
Deity:  Brahma or Prajapati, the Creator
Guna (Quality):  Rajas-Tamas-Rajas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Fixed/Permanent
Favourable Numbers:  2
Caste:  Shudra (Worker)
Gotra (Clan):  Atri
Direction:  East
Element:  Earth
Shakti (Power):  To grow and create
Activity:  Balanced
Process:  Create
Motion:  Up
Gender:  Male ?
Animal:  Serpent
Favourable:  The natives are sweet and gentle in nature. They are affectionate to family and friends. They are charismatic, good communicator and listener, attractive, well educated. They are dutiful to family, responsible, helps others, gifted in the arts and non-envious.
Unfavourable:  They are indulgent, materialistic, critical of others, possessive, jealous, overly sensitive, changeable and indecisive.
Career:  They are good in politics, authority positions, agriculture, real estate, restaurant and hotel business. They also excel as fashion designers, models and musicians.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...