శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

5, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

Star:Ashlesha

Star:Ashlesha आश्लेषा ஆயில்யம்
Rasi (Zodiac):  Karkata (Cancer)
Ruling Planet:  Budh (Mercury)
Meaning:  The embrace
Symbol:  Serpent
Deity:  Sarpas or Nagas, deified snakes
Guna (Quality):  Rajas-Sattva-Sattva
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Dharma (Righteous)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Sharp/Dreadful
Favourable Numbers:  5
Caste:  Outcaste
Gotra (Clan):  Vasishta
Direction:  South
Element:  Water
Shakti (Power):  Inflict with poison and destroy the victim
Activity:  Active
Process:  Dissolve
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Cat
Favourable:  The natives have very good business skills, have the ability to sense danger before time and act in advance accordingly. They have deep analytical nature and good insight which can help them get to the root of the matters and understand things in details.
Unfavourable:  They may be deceptive and cunning and good at fooling others. They have good chances of being in positions of power and respect mainly due to the fact that the public perceives them as very good persons when they can be quite opposite.
Career:  They can excel in mysterious professions like detectives, mystery novel writers, spies, secret agents and other professions in chemical industry. They can also be diplomats, lawyers, magicians and do businesses.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...