శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

6, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

Star:Magha(makha)

Star:Magha मघा மகம்
Rasi (Zodiac):  Simha (Leo)
Ruling Planet:  Ketu (South node -Tail)
Meaning:  The mighty or magnificent
Symbol:  Royal Throne
Deity:  Pitrs, 'The Fathers', family ancestors
Guna (Quality):  Tamas-Rajas-Rajas
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Fierce/Severe
Favourable Numbers:  7
Caste:  Shudra (Worker)
Gotra (Clan):  Angiras
Direction:  West
Element:  Water
Shakti (Power):  To leave
Activity:  Active
Process:  Create
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Rat
Favourable:  Magha means grand and the natives enjoy a royal and respectable positions in their life.The natives have prominently good physical features and very social. They demand respect and authority from people around them. They have great respect for traditions and are proud of their family lineage. They do their best to bring good name to their family by following social values. They have strong desires for continuation of their family through progeny.
Unfavourable:  They have strong likes or dislikes, are discontented when fail to meet goals. They have too high standards and are susceptible to flattery.
Career:  The natives excel in positions with authority, power and status. They can be administrators, bureaucrats, judges, politicians and lawyers.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...