శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

8, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

Star:PurvaPhalguni(pubba)

Star:  PurvaPhalguni पूर्व फाल्गुनी பூரம்
Rasi (Zodiac):  Simha (Leo)
Ruling Planet:  Shukra (Venus)
Meaning:  First reddish one
Symbol:  Front legs of bed, hammock, fig tree
Deity:  Bhaga, god of marital bliss and prosperity
Guna (Quality):  Tamas-Rajas-Tamas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Fierce/Severe
Favourable Numbers:  9
Caste:  Brahmin (Priest)
Gotra (Clan):  Atri
Direction:  North
Element:  Water
Shakti (Power):  To procreate
Activity:  Balanced
Process:  Maintain
Motion:  Up
Gender:  Female
Animal:  Rat
Favourable:  The natives are very relaxed and casual in their approach towards life and are not in a hurry to do things. They are very good at social skills and can become a part of the crowd very comfortably. They are not the trend setters but trend followers, most of the times. They maintain a cordial and warm relationship with their friends and relatives. They are inclined toward cleanliness and tidiness. They are peace loving and keep distance from disputes.
Unfavourable:  Vanity and impulsive mind, spends carelessly and creates debt. Become depressed if they do not get what they want. They lack planning and unmotivated.
Career:  They can be models, photographers, actors, singers and musicians. They also work in spa and massage industry, tourism and leisure industry, as wedding planners and organizers and match makers.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...