శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

12, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

Star:Chitra(chitta)

Star:  Chitra चित्रा சித்திரை
Rasi (Zodiac):  Kanya (Virgo) / Thula (Libra)
Ruling Planet:  Mangala (Mars)
Meaning:  The bright one
Symbol:  Bright jewel or pearl
Deity:  Tvastar or Vishvakarman, the celestial architect
Guna (Quality):  Tamas-Tamas-Tamas
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Soft/Mild/Tender
Favourable Numbers:  9
Caste:  Farmer
Gotra (Clan):  Kratu
Direction:  West
Element:  Fire
Shakti (Power):  To accumulate merit in life
Activity:  Active
Process:  Maintain
Motion:  Level
Gender:  Female
Animal:  Tiger
Favourable:  The natives are people of enormous emotions and sentiments which makes them quiet vulnerable while on the other side they are intellectual and learned persons with enough potency of mind. They are creative and very good at understanding complex and mysterious things. They are vivacious individuals, lead a contented life in affluence and comfort with good spouse and children.
Unfavourable:  Too proud of themselves, easily bored, critical, not focussed on saving money.
Career:  The natives can excel in interior design, architecture, law, publications, radio, TV, film etc.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...