శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

13, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

Star:Swati

Star:  Swati स्वाती சுவாதி
Rasi (Zodiac):  Thula (Libra)
Ruling Planet:  Rahu (North node -Head)
Meaning:  Su-Ati meaning very good
Symbol:  Shoot of plant, coral
Deity:  Vayu, the Wind god
Guna (Quality):  Tamas-Tamas-Sattva
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Movable
Favourable Numbers:  4
Caste:  Butcher
Gotra (Clan):  Marichi
Direction:  North
Element:  Fire
Shakti (Power):  To scatter like wind or to transform
Activity:  Passive
Process:  Dissolve
Motion:  Level
Gender:  Female
Animal:  Buffalo
Favourable:  The natives are usually beautiful and good at the art of diplomacy. They are very good at social skills and inclined towards social networking. Due to their flexible nature they adjust themselves to different situations easily. They are very patient and can wait for long periods of time.
Unfavourable:  Do not know their limitations, creates debt due to high expenses, discontented due to lofty goals, vulnerable to the whims of others and hot tempered.
Career:  The natives can be singers, musicians and artists who need creativity. They can be successful in business or trade and work as air hostesses, diplomats and socialites.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...