శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

14, సెప్టెంబర్ 2015, సోమవారం

Star:Vishakha

Star:  Vishakha विशाखा விசாகம்
Rasi (Zodiac):  Thula (Libra) / Vrischika (Scorpio)
Ruling Planet:  Guru (Jupiter)
Meaning:  Forked, having branches
Symbol:  Triumphal arch, potter's wheel
Deity:  Indra, chief of the gods & Agni, god of Fire
Guna (Quality):  Tamas-Sattva-Rajas
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Dharma (Righteous)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Sharp and Soft
Favourable Numbers:  3
Caste:  Outcaste
Gotra (Clan):  Vasishta
Direction:  East
Element:  Fire
Shakti (Power):  To achieve many fruits
Activity:  Active
Process:  Create
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Tiger
Favourable:  The natives are endowed with immense valor and vigor. They are practical but lack emotional understanding. They believe in divine presence but don't believe on superstitions. They adapt to new ideas and change very fast. They are good at words and leave great impact with what they say. They are independent and take high responsibilities.
Unfavourable:  The natives are usually fond of pleasures of senses and can be extravagant. They need more money to fulfil their desires and may end up in wrong paths.
Career:  The natives can work as models, actors, TV artists, bartenders, pub owners, liquor suppliers etc.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...