శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

16, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

Star:Anuradha

Star:  Anuradha अनुराधा அனுஷம்
Rasi (Zodiac):  Vrischika (Scorpio)
Ruling Planet:  Shani (Saturn)
Meaning:  Following Rādhā
Symbol:  Triumphal archway, lotus
Deity:  Mitra, one of Adityas of friendship and partnership
Guna (Quality):  Tamas-Sattva-Tamas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Dharma (Righteous)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Soft/Mild/Tender
Favourable Numbers:  8
Caste:  Shudra (Worker)
Gotra (Clan):  Angiras
Direction:  South
Element:  Fire
Shakti (Power):  To worship
Activity:  Passive
Process:  Maintain
Motion:  Level
Gender:  Male
Animal:  Deer
Favourable:  The natives are very good in communicating and have a natural ability to make friends easily with different age groups, races or cultures. They are capable of challenging the outdated traditions of society and are capable of setting new traditions and trends. They are keen on learning or exploring new things and hence can speak many foreign languages. They may also travel to foreign countries many times and can settle permanently there. They have the ability to adjust to new surroundings quickly.
Unfavourable:  Emotional, rebellious, adheres to bad advice, try to control others and don't forgive others.
Career:  The natives can be counselors, therapists, psychologists, translators, mediators, negotiators etc. They can also be singers, musicians, photographers, artists, businessmen, diplomats etc. They are good in professions that require communication skills.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...