శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

25, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

Star:Uttarashadha

Star:Uttarashadha उत्तराषाढा உத்திராடம்
Rasi (Zodiac):  Dhanus (Saggitarius) / Makara (Capricorn)
Ruling Planet:  Surya (Sun)
Meaning:  Second of the invincible one
Symbol:  Elephant tusk, small bed
Deity:  Visvedevas, universal gods
Guna (Quality):  Sattva-Rajas-Sattva
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Fixed/Permanent
Favourable Numbers:  1
Caste:  Kshatriya (Warrior)
Gotra (Clan):  Kratu
Direction:  South
Element:  Air
Shakti (Power):  To win
Activity:  Balanced
Process:  Dissolve
Motion:  Up
Gender:  Female
Animal:  Mongoose
Favourable:  The natives are intelligent and fun-loving with leadership qualities. They are well liked by others and devoted to friends. They are grateful and idealistic with high goals. They are kind and modest. They are interested in learning and gather knowledge. They benefit through travel. They are tolerant and want fair play and justice.
Unfavourable:  May have multiple marriages or relationships, overly anxious and stressed out, changes residence frequently, fail to finish things.
Career:  They can be pioneers, researchers, scientists, doctors and can do government jobs, social work, hunting, wrestling etc.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...