శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

27, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

Star:Dhanishta

Star:  Dhanishta धनिष्ठा அவிட்டம்
Rasi (Zodiac):  Makara (Capricorn) / Kumbha (Aquarius)
Ruling Planet:  Mangala (Mars)
Meaning:  Most famous or swiftest
Symbol:  Drum or flute
Deity:  Eight vasus, deities of earthly abundance
Guna (Quality):  Sattva-Tamas-Tamas
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Dharma (Righteous)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Movable
Favourable Numbers:  9
Caste:  Farmer
Gotra (Clan):  Angiras
Direction:  East
Element:  Ether
Shakti (Power):  Abundance and fame.
Activity:  Active
Process:  Maintain
Motion:  Up
Gender:  Female
Animal:  Lion
Favourable:  The natives earn a good living and are charitable. They are brave and bold but liberal and compassionate. They like music and dance and are good organizers. They are also ambitious.
Unfavourable:  They can be aggressive, argumentative and inconsiderate. They can select incompatible companions and run after material.
Career:  They can excel as musicians, poets, doctors and can do well in real estate, property management, engineering, mining etc.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...