శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

28, సెప్టెంబర్ 2015, సోమవారం

Star:Shatabhisham

Star:  Shatabhisham शतभिषा சதயம்
Rasi (Zodiac):  Kumbha (Aquarius)
Ruling Planet:  Rahu (North node -Head)
Meaning:  Requiring a hundred physicians
Symbol:  Empty circle, 1,000 flowers or stars
Deity:  Varuna, god of cosmic waters, sky and earth
Guna (Quality):  Sattva-Tamas-Sattva
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Dharma (Righteous)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Movable
Favourable Numbers:  4
Caste:  Butcher
Gotra (Clan):  Atri
Direction:  South
Element:  Ether
Shakti (Power):  To heal and support
Activity:  Active
Process:  Dissolve
Motion:  Up
Gender:  Neuter
Animal:  Horse
Favourable:  The natives are truthful and have sharp minds. They are emotionally balanced and try to get to the bottom of things. They are clever, enterprising and prosperous. They have strong principles and help charity. They have good writing skills, good memory and artistic nature.
Unfavourable:  They may lack self confidence and be dependent on others. They may have trouble in communicating and so hide their true intentions.
Career:  They can be astrologers, astronomers, physicians, healers, writers, secretaries, engineers and scientists.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...