శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

29, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

Star:PurvaBhadrapada

Star:  PurvaBhadrapada पूर्वभाद्रपदा பூரட்டாதி
Rasi (Zodiac):  Kumbha (Aquarius) / Meena (Pisces)
Ruling Planet:  Guru (Jupiter)
Meaning:  The first of the blessed feet
Symbol:  Swords or two front legs of funeral cot, man with two faces
Deity:  Ajikapada, an ancient fire dragon
Guna (Quality):  Sattva-Sattva-Rajas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Fierce/Severe
Favourable Numbers:  3
Caste:  Brahmin (Priest)
Gotra (Clan):  Pulastya
Direction:  West
Element:  Ether
Shakti (Power):  To raise and support
Activity:  Passive
Process:  Create
Motion:  Down
Gender:  Male
Animal:  Lion
Favourable:  The natives are unique and have good logical skills. They prosper through cleverness and good at reading others mind. They are good in getting money from government or from wealthy people. They are happy and live a long life. They are wealthy by birth or by getting married to a wealthy partner. They are spiritual, intuitive and passionate. They can be a good speaker and visionary with universal goals and fights injustice.
Unfavourable:  They are little odd, angry, impulsive, changes residence many times. They are poor planners and dominated by their spouse.
Career:  They excel as administrators and businessmen. They can be good writers and speakers.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...